Share

MREŽA DELAVSKIH ZAUPNIKOV ZSSS ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

ZSSS je v pomoč in podporo delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu vzpostavila mrežo. Člani te mreže na svoj e-naslov dobivajo kratke brezplačne informacije o novih predpisih, uradnih tolmačenjih predpisov, obvestila o zanimivih dogodkih, ki se jih lahko udeležijo, obvestila o posvetih in usposabljanjih za delavske zaupnike, itd.

Mreža omogoča tudi postavljanje vprašanj, na katera strokovna služba ZSSS odgovori v najkrajšem možnem času. Gre torej za ugodnost, ki jo sindikati dejavnosti v ZSSS nudijo svojim članom.

Ker smo v času informacijske tehnologije, ki omogoča hitro in poceni komuniciranje, mreža deluje predvsem preko e-pošte in spletne strani ZSSS. Kdor se želi vključiti v mrežo, nam lahko svoje podatke posreduje preko svojih sindikalnih zaupnikov in profesionalcev v sindikatu dejavnosti oziroma na območju ZSSS.

Za vključitev v mrežo lahko uporabite kar pristopnico.

Varnost in zdravje pri delu sta človekova pravica!

LISTINA EVROPSKE UNIJE O TEMELJNIH PRAVICAH

(2010/C 83/02)

Izbor določil, ki se nanašajo na varnost in zdravje pri delu

Člen 31: Pošteni in pravični delovni pogoji

1. Vsak delavec ima pravico do zdravih in varnih delovnih pogojev ter delovnih pogojev, ki spoštujejo njegovo dostojanstvo.

2. Vsak delavec ima pravico do omejenega delovnega časa, dnevnega in tedenskega počitka ter plačanega letnega dopusta.

Člen 32: Prepoved dela otrok in varstvo mladih pri delu

Zaposlenim mladim je treba zagotoviti delovne pogoje, primerne njihovi starosti, in jih zaščititi pred gospodarskim izkoriščanjem in kakršnim koli delom, ki bi lahko škodovalo njihovi varnosti, zdravju, telesnemu, duševnemu, moralnemu ali socialnemu razvoju ali bi lahko ogrozilo njihovo vzgojo.

 Člen 15: Svoboda izbire poklica in pravica do dela

3. Državljani tretjih držav, ki smejo delati na ozemlju držav članic, imajo pravico do enakih delovnih pogojev kot državljani Unije.

Člen 27: Pravica delavcev do obveščenosti in posvetovanja v podjetju

Delavcem ali njihovim predstavnikom se morajo na ustreznih ravneh pravočasno zagotoviti informacije in možnost posvetovanja v primerih in pod pogoji, določenimi s pravom Unije ter nacionalnimi zakonodajami in običaji.

Člen 28: Pravica do kolektivnih pogajanj in ukrepov

Delavci in delodajalci ali njihove organizacije imajo v skladu s pravom Unije ter nacionalnimi zakonodajami in običaji pravico pogajati se in sklepati kolektivne pogodbe na ustreznih ravneh, v primeru nasprotja interesov pa do kolektivnih ukrepov za obrambo svojih interesov, vključno s stavko.

Celotno besedilo Listine EU o temeljnih pravicah

SODNA PRAKSA:

Objektivna odškodninska odgovornost delodajalca zaradi poškodbe delavca pri delu, sodba VIII Ips 231/2015 z dne 11. 1. 2016, Vrhovno sodišče

 

Publikacije za delavske zaupnike.

Predstavitev delovanja EU OSHA: publikacija “Oblikovanje varnejšega, bolj zdravega in produktivnejšega evropskega delovnega okolja

Poročilo EU OSHA za leto 2015

Evropska raziskava v podjetjih o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER) proučuje, kako se na evropskih delovnih mestih upravljajo tveganja za varnost in zdravje:

ESENER 1 (iz leta 2009)

ESENER 2 (iz leta 2014)

Prvo poročilo ESENER 2 v slovenščini.

Povzetek ESENER 2 o varnosti in zdravju pri delu v različnih državah EU

Publikacije EU OSHA

Javnomnenjske ankete o varnosti in zdravju v EU

2013, Panevropska javnomnenjska raziskava o varnosti in zdravju pri delu, Rezultati po Evropi in v Sloveniji – Maj 2013, Reprezentativni rezultati v 31 evropskih državah za Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)

 

 

ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU (ZVZD-1) S TOLMAČENJI MINISTRSTVA ZA DELO

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Tolmačenja ministrstva za delo ZVZD-1

 

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU, UL RS 42/1993)

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), UL RS 21/2013

Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu (ReNPVZD) Ur.l. RS, št. 126/2003

 

Število delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu v javnem sektorju, 3. 1. 2014

Poškodba v času odmora med delom, 17. 2. 2015

MDDSZ, 2012

18. člen ZVZD-1: posredovanje ocene tveganja delavcem, 8. 10. 2014

Kako se izvaja sankcioniranje pravilnikov s področja varnosti in zdravja pri delu, čeprav ne vsebujejo določb o sankcijah, 4. 7. 2016

 

RESOLUCIJA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU, sprejeta na 13. kongresu Evropske konfederacije sindikatov, 2. 10. 2015 v Parizu:

Prevod resolucije 13. kongresa ETUC za varnost in zdravje pri delu

Angleška verzija resolucije 13. kongresa ETUC

 

PRAVILNIKI

Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb, UL RS 62/2015

Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk, UL RS 62/2015

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem + Priloga III mejne vrednosti karcinogeni, mutageni

Pravilnik o varnostnih znakih

Pravilnik o varnosti strojev, UL RS 75/2008, 66/2010, 17/2011, 74/2011

Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu, Uradni list RS, št. 109/30. 12. 2011

Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu, Uradni list RS, št. 109/30. 12. 2011, 36/2014

Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu, Uradni list RS, št. 109/30. 12. 2011

Pravilnik o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu, Uradni list RS, št. 109/30. 12. 2011

Pravilnik o varstvu pri nakladanju in razkladanju motornih vozil (Uradni list SFRJ, št. 17/66)

Pravilnik o splošnih ukrepih in normativih za varstvo pri delu z dvigali (Uradni list SFRJ, št. 30/69)

Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb, UL RS 62/2015

Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk, UL RS 62/2015

V kolikor niso v nasprotju z določbami ZVZD-1 in drugimi predpisi, ostanejo v veljavi naslednji podzakonski predpisi:

 

EVROPSKA ZAKONODAJA NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

24 evropskih direktiv v angleščini in slovenščini s povezavo do celotnega besedila

Slovenski predpisi, v katere je bilo prenešeno 24 evropskih direktiv na področju varnosti in zdravja pri delu

DODATNE DIREKTIVE:

Direktiva Sveta 2010/32/EU z dne 10. maja 2010 o izvajanju okvirnega sporazuma o preprečevanju poškodb z ostrimi pripomočki v bolnišnicah in zdravstvenem sektorju, ki sta ga sklenila HOSPEEM in EPSU (Besedilo velja za EGP) (slovensko, angleško).

Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi poškodb z ostrimi pripomočki, 2013

Direktiva 2014/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o spremembi direktiv Sveta 92/58/EGS, 92/85/EGS, 94/33/ES, 98/24/ES ter Direktive 2004/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (slovensko, angleško).

Direktiva Komisije 2000/39/ES z dne 8. junija 2000 o določitvi prvega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost pri izvajanju Direktive Sveta 98/24/ES o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganjem zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu (Besedilo se nanaša na EGP) (slovensko, angleško).

Direktiva Komisije 2006/15/ES z dne 7. februarja 2006 o določitvi drugega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost pri izvajanju Direktive Sveta 98/24/ES ter o spremembi Direktive 91/322/EGS in Direktive 2000/39/ES (Besedilo velja za EGP) (slovensko, angleško).

Direktiva Komisije 2009/161/EU z dne 17. decembra 2009 o določitvi tretjega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost pri izvajanju Direktive Sveta 98/24/ES in o spremembi Direktive 2000/39/ES (Besedilo velja za EGP) (slovensko, angleško)

SMERNICE

DRUGE MEDNARODNE OBVEZNOSTI SLOVENIJE

EVROPSKA SOCIALNA LISTINA (SPREMENJENA) (MESL), 1996

Na varnost in zdravje pri delu se nanaša 3. člen Evropske socialne listine (spremenjene).

(slovensko in angleško

MEDNARODNI PREDPISI S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

KONVENCIJE MEDNARODNE ORGANIZACIJE DELA (ILO) S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, KI JIH JE RATIFICIRALA SLOVENIJA

  • Konvencija št. 13 o uporabi svinčenega belila pri barvanju, 1921 (angleško)
  • Konvencija št. 81 o inšpekciji dela v industriji in trgovini, 1947 (angleško)
  • Konvencija št. 119 o zavarovanju strojev, 1963 (angleško)
  • Konvencija št. 129 o inšpekciji dela v kmetijstvu, 1969 (angleško)
  • Konvencija št. 136 o varstvu pred nevarnostjo zastrupitve z benzolom, 1971 (angleško)
  • Konvencija št. 139 o preprečevanju in kontroli poklicnih nevarnosti, ki jih povzročajo kancerogene      substance in agensi, 1974 (angleško)
  • Konvencija št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju,      1981 (angleško)
  • Konvencija št. 161 o službah medicine dela, 1985 (angleško)
  • Konvencija št. 162      o varnosti pri uporabi azbesta, 1986 (angleško)
  • Konvencija št. 174      o preprečevanju večjih industrijskih nesreč, 1993 (slovensko in angleško)

 

 

PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

ZVZD-1 določa novo obveznost vsakega delodajalca, da za svoje zaposlene izvaja lastne programe promocije zdravja na delovnem mestu:

3. člen: Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec izvaja zaradi ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev.

6. člen: Delodajalec mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu.

32. in 76. člen: Delodajalec mora promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati v svoji listini »izjava o varnosti« ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva, pa tudi način spremljanja njenega izvajanja. Če tega ne stori, mu grozi globa od 2000 do 40.000 evrov, njegovi odgovorni osebi pa globa od 500 do 4000 evrov.

32. člen: Minister, pristojen za zdravje, izda smernice za določitev in pripravo promocije zdravja na delovnem mestu najkasneje do novembra 2011. Smernice se po obravnavi na Ekonomsko-socialnem svetu objavijo na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za zdravje, in ministrstva, pristojnega za delo.

Smernice za promocijo zdravja na delovnem mestu – verzija 1.0, Ministrstvo za zdravje, marec 2015

Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2015

Smernice zdravega prehranjevanja delavcev v delovnih organizacijah, Ministrstvo za zdravje 2008

Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja delavcev v delovnih organizacijah, Ministrstvo za zdravje, 2008