Seminar – Upravljanje sredstev sindikalne članarine in poslovanje sindikata pri delodajalcu

7. 2. 2017

Ljubljana,

7. februar 2017, od 9:00 do 14:00

Namen seminarja je predstavitev:
•   posebnosti poslovanja dejavnosti sindikatov (akti, pridobivanje in poraba članarine; odgovornosti zakonitega zastopnika sindikata – predsednika; itd.);
•   predpisov, ki vplivajo na poslovanje, poročanje in roke predložitve poročil sindikata (Zakon o računovodstvu; SRS 2006; davčni predpisi; itd.);
•   sestavin letnega poročila sindikata (inventura; bilanca stanja; izkaz prihodkov in odhodkov; obračun davka na dohodek pravnih oseb; poslovno poročilo in program dela – načrt za 2017) in rokov pravočasne predložitve (AJPES; DURS; izvršni in nadzorni odbor; itd.);
•   novosti od 1.1.2017 – mini davčna reforma

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
•    razumejo posebnosti poslovanja sindikata;
•    razumejo pojem, namen in vsebino letnega poročila in načrta poslovanja sindikata;
•    razumejo odgovornost zakonitih zastopnikov sindikata za gospodarno ravnanje s sredstvi sindikalne članarine in za pošten prikaz stanja, poslovanja in načrtovanega razvoja sindikata;
•    so seznanjeni s pravno ureditvijo obveznosti poročanja o poslovanju;
•    znajo predstaviti računovodske informacije sindikata;

Udeleženci seminarja imajo možnost brezplačnega svetovanja po elektronski pošti med letom.

Seminar priporočamo:
•    predsednikom sindikatov,
•    predsednikom nadzornih odborov in
•    osebam/računovodjem, ki pripravljajo letna poročila za sindikate.

Vsebina:
1.    Poslovanje sindikata pri delodajalcu;
2.    Predpisi, ki vplivajo na poslovanje, poročanje in roke predložitve poročil sindikata;
3.    Letno poročilo sindikata pri delodajalcu za leto 2016;
4.    Pričakovane novosti v letu 2017;
5.    Vprašanja, odgovori, razprava.

Metode:
•    Predstavitev vsebinskih izhodišč;
•    predstavitev primerov;
•    razprava.

Gradiva:
•    PPT predstavitev
•    priročnika ZSSS: Moj sindikat- moja organizacija, izdanega marca 2013. Priporočena poglavja: 3, 4, 5 in 8 in
•    vsakoletnih Opozoril računovodjem (več delih) objavljenih v sindikalnem tedniku Delavska enotnost.

Trajanje:
6 šolski uri.

Minimalno število udeležencev:
15 udeležencev
Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

Predavatelji:
Majda Gominšek

Termin izvedbe:
Ljubljana, 7. februar 2017
Celje, 19. oktober 2017
Maribor, 16. november 2017
Ljubljana, 23. november 2017
Novo mesto, 7. december 2017

Prijave sprejemamo na vesna.djokic@sindikat-zsss.si.

Kotizacija: 45,00 EUR

PRIJAVNICA NA SEMINAR

Save

Save

Save

Share