Share

Kolektivne pogodbe – ZASEBNI SEKTOR

 

KOLEKTIVNE POGODBE DEJAVNOSTI

SINDIKAT DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE – SDTS

Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije

 

SINDIKAT KMETIJSTVA IN ŽIVILSKE INDUSTRIJE SLOVENIJE – KŽI

Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo

 

SINDIKAT DELAVCEV GRADBENIH DEJAVNOSTI SLOVENIJE – SDGD

Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti

 

SINDIKAT DELAVCEV GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE – GIT

Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije

 

SINDIKAT KOMUNALE, VAROVANJA IN POSLOVANJA Z NEPREMIČNINAMI SLOVENIJE – SKVNS

Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti

Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami

Kolektivna pogodba za dejavnost zasebnega varovanja

 

SINDIKAT DELAVCEV PROMETA IN ZVEZ SLOVENIJE – SDPZ

Kolektivna pogodba za cestni potniški promet za leto 2017

Kolektivna pogodba za cestni potniški promet

Kolektivna pogodba za poštne in kurirske dejavnosti

 

SINDIKAT TEKSTILNE IN USNJARSKO-PREDELOVALNE INDUSTRIJE SLOVENIJE – STUPIS

Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti Slovenije

 

SINDIKAT KOVINSKE IN ELEKTROINDUSTRIJE SLOVENIJE – SKEI
Kolektivna pogodba za dejavnost elektroindustrije Slovenije

Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije

Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije
SINDIKAT LESARSTVA SLOVENIJE – SINLES
Kolektivna pogodba za lesarstvo Slovenije

 

SINDIKAT DELAVCEV ENERGETIKE SLOVENIJE – SDE

Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije

Kolektivna pogodba premogovništva

 

SINDIKAT OBRTNIH DELAVCEV SLOVENIJE – SODS

Kolektivna pogodba med delavci in družbami drobnega gospodarstva

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo

 

SINDIKAT FINANČNIH ORGANIZACIJ SLOVENIJE– SFOS

Kolektivna pogodba za zavarovalstvo Slovenije

Evropski socialni sporazumi

NEODVISNI SPORAZUMI (Nacionalne članice organizacij evropskih socialnih partnerjev so zadolžene za izvajanje teh sporazumov v skladu s postopki in prakso razmerij med delavci in delodajalci):

NEODVISNI SPORAZUM O VKLJUČUJOČIH TRGIH DELA, 25/03/2010 (v angleščini)

EVROPSKI OKVIRNI SPORAZUM O NADLEGOVANJU IN NASILJU NA DELOVNEM MESTU, 26/04/2007

OKVIRNI SPORAZUM O STRESU V ZVEZI Z DELOM, 08/10/2004 – prevod, financiran s strani Evropske komisije

OKVIRNI SPORAZUM O STRESU V ZVEZI Z DELOM, 08/10/2004 – prevod, potrjen na seji Ekonomsko-socialnega sveta, 23. 4. 2008

OKVIRNI SPORAZUM O DELU NA DALJAVO, 16/02/2002

NEODVISNI OKVIRNI SPORAZUM EVROPSKIH SOCIALNIH PARTNERJEV O AKTIVNEM STARANJU IN MEDGENERACIJSKEM PRISTOPU, 08/03/2017

 

OKVIRNI SPORAZUMI, KI SO Z ODLOČITVIJO EVROPSKEGA SVETA RAZGLAŠENI ZA DIREKTIVE (Evropski socialni partnerji pozovejo Evropski svet, da naj sprejmejo tako odločitev. V resnici pa direktivo predlaga Evropska komisija. Tako sporazum postane del evropske zakonodaje.):

DIREKTIVA SVETA 2010/18/EU Z DNE 8. 3. 2010 O IZVAJANJU REVIDIRANEGA OKVIRNEGA SPORAZUMA O STARŠEVSKEM DOPUSTU, SKLENJENEM MED BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP IN ETUC, TER O RAZVELJAVITVI DIREKTIVE 96/34/ES, 18/06/2009

DIREKTIVA SVETA 1999/70/ES Z DNE 28. 6. 1999 O OKVIRNEM SPORAZUMU O DELU ZA DOLOČEN ČAS, SKLENJENEM MED ETUC, UNICE IN CEEP, 19/03/1999

DIREKTIVA SVETA 97/81/ES Z DNE 15. 12. 1997 O OKVIRNEM SPORAZUMU O DELU S SKRAJŠANIM DELOVNIM ČASOM, SKLENJENEM MED ETUC, UNICE IN CEEP, 06/06/1997

DIREKTIVA SVETA 96/34/ES Z DNE 3. JUNIJA 1996 O OKVIRNEM SPORAZUMU O STARŠEVSKEM DOPUSTU, SKLENJENEM MED UNICE, CEEP IN ETUC, 14/12/1996

 

SMERNICE ZA DEJAVNOSTI (Organizacije evropskih socialnih partnerjev ETUC, BUSINESSEUROPE-UEAMPE in CEEP so do sedaj podpisale dvoje smernic za dejavnosti in s tem določile skupne cilje in smernice. Nacionalne članice teh evropskih organizacij socialnih partnerjev naj bi jih promovirale in izvajale na vseh primernih ravneh. Vsako leto evropski socialni partnerji skupaj preverjajo nacionalne dejavnosti, ki se izvajajo na podlagi različnih prioritet ter vrednotijo njihov učinek.):

OKVIR DEJAVNOSTI ZA ENAKOST MED SPOLOMA, 22/03/2005

OKVIR UKREPOV ZA VSEŽIVLJENJSKI RAZVOJ ZNANJA IN KVALIFIKACIJ, 22/02/2002

 

EVROPSKO PARTNERSTVO (Organizacije evropskih socialnih partnerjev ETUC, BUSINESSEUROPE-UEAMPE in CEEP skupaj z Evropsko komisijo)

EVROPSKO PARTNERSTVO ZA VKLJUČEVANJE – NUDENJE MOŽNOSTI BEGUNCEM ZA VKLJUČITEV NA EVROPSKI TRG DELA, 20/12/2017