Share

Kolektivne pogodbe – JAVNI SEKTOR

SPLOŠNA KP

Kolektivna pogodba za javni sektor

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji


KOLEKTIVNE POGODBE DEJAVNOSTI

SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI, IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI SLOVENIJE (VIR):

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji


SINDIKAT KULTURE IN NARAVE SLOVENIJE – GLOSA:

Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji


SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA SLOVENIJE (SPGS):

Kolektivna pogodba za dejavnost poklicnega gasilstva – tarifni del


SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE (SZSSS):

Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Kolektivne pogodbe – ZASEBNI SEKTOR

 

KOLEKTIVNE POGODBE DEJAVNOSTI

SINDIKAT DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE (SDTS)

Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije


SINDIKAT KMETIJSTVA IN ŽIVILSKE INDUSTRIJE SLOVENIJE (KŽI)

Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo


SINDIKAT DELAVCEV GRADBENIH DEJAVNOSTI SLOVENIJE (SDGD)

Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti


SINDIKAT DELAVCEV GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE (GIT)

Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije


SINDIKAT KOMUNALE, VAROVANJA IN POSLOVANJA Z NEPREMIČNINAMI SLOVENIJE (SKVNS)

Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti

Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami

Kolektivna pogodba za dejavnost zasebnega varovanja


SINDIKAT DELAVCEV PROMETA IN ZVEZ SLOVENIJE (SDPZ)

Kolektivna pogodba za cestni potniški promet za leto 2017

Kolektivna pogodba za cestni potniški promet

Kolektivna pogodba za poštne in kurirske dejavnosti


SINDIKAT TEKSTILNE IN USNJARSKO-PREDELOVALNE INDUSTRIJE SLOVENIJE (STUPIS)

Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti Slovenije


SINDIKAT KOVINSKE IN ELEKTROINDUSTRIJE SLOVENIJE (SKEI)
Kolektivna pogodba za dejavnost elektroindustrije Slovenije

Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije

Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije


SINDIKAT LESARSTVA IN GOZDARSTVA SLOVENIJE

Kolektivna pogodba za lesarstvo Slovenije


SINDIKAT DELAVCEV ENERGETIKE SLOVENIJE (SDE)

Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije

Kolektivna pogodba premogovništva


SINDIKAT FINANČNIH ORGANIZACIJ SLOVENIJE (SFOS)

Kolektivna pogodba za zavarovalstvo Slovenije

Evropski socialni sporazumi

OKVIRNI SPORAZUM EVROPSKIH SOCIALNIH PARTNERJEV O DIGITALIZACIJI

NEODVISNI SPORAZUMI (Nacionalne članice organizacij evropskih socialnih partnerjev so zadolžene za izvajanje teh sporazumov v skladu s postopki in prakso razmerij med delavci in delodajalci):

NEODVISNI SPORAZUM O VKLJUČUJOČIH TRGIH DELA, 25/03/2010 (v angleščini)

EVROPSKI OKVIRNI SPORAZUM O NADLEGOVANJU IN NASILJU NA DELOVNEM MESTU, 26/04/2007

OKVIRNI SPORAZUM O STRESU V ZVEZI Z DELOM, 08/10/2004 – prevod, financiran s strani Evropske komisije

OKVIRNI SPORAZUM O STRESU V ZVEZI Z DELOM, 08/10/2004 – prevod, potrjen na seji Ekonomsko-socialnega sveta, 23. 4. 2008

OKVIRNI SPORAZUM O DELU NA DALJAVO, 16/02/2002

NEODVISNI OKVIRNI SPORAZUM EVROPSKIH SOCIALNIH PARTNERJEV O AKTIVNEM STARANJU IN MEDGENERACIJSKEM PRISTOPU, 08/03/2017


OKVIRNI SPORAZUMI, KI SO Z ODLOČITVIJO EVROPSKEGA SVETA RAZGLAŠENI ZA DIREKTIVE (Evropski socialni partnerji pozovejo Evropski svet, da naj sprejmejo tako odločitev. V resnici pa direktivo predlaga Evropska komisija. Tako sporazum postane del evropske zakonodaje.):

DIREKTIVA SVETA 2010/18/EU Z DNE 8. 3. 2010 O IZVAJANJU REVIDIRANEGA OKVIRNEGA SPORAZUMA O STARŠEVSKEM DOPUSTU, SKLENJENEM MED BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP IN ETUC, TER O RAZVELJAVITVI DIREKTIVE 96/34/ES, 18/06/2009

DIREKTIVA SVETA 1999/70/ES Z DNE 28. 6. 1999 O OKVIRNEM SPORAZUMU O DELU ZA DOLOČEN ČAS, SKLENJENEM MED ETUC, UNICE IN CEEP, 19/03/1999

DIREKTIVA SVETA 97/81/ES Z DNE 15. 12. 1997 O OKVIRNEM SPORAZUMU O DELU S SKRAJŠANIM DELOVNIM ČASOM, SKLENJENEM MED ETUC, UNICE IN CEEP, 06/06/1997

DIREKTIVA SVETA 96/34/ES Z DNE 3. JUNIJA 1996 O OKVIRNEM SPORAZUMU O STARŠEVSKEM DOPUSTU, SKLENJENEM MED UNICE, CEEP IN ETUC, 14/12/1996


SMERNICE ZA DEJAVNOSTI (Organizacije evropskih socialnih partnerjev ETUC, BUSINESSEUROPE-UEAMPE in CEEP so do sedaj podpisale dvoje smernic za dejavnosti in s tem določile skupne cilje in smernice. Nacionalne članice teh evropskih organizacij socialnih partnerjev naj bi jih promovirale in izvajale na vseh primernih ravneh. Vsako leto evropski socialni partnerji skupaj preverjajo nacionalne dejavnosti, ki se izvajajo na podlagi različnih prioritet ter vrednotijo njihov učinek.):

OKVIR DEJAVNOSTI ZA ENAKOST MED SPOLOMA, 22/03/2005

OKVIR UKREPOV ZA VSEŽIVLJENJSKI RAZVOJ ZNANJA IN KVALIFIKACIJ, 22/02/2002


EVROPSKO PARTNERSTVO (Organizacije evropskih socialnih partnerjev ETUC, BUSINESSEUROPE-UEAMPE in CEEP skupaj z Evropsko komisijo)

EVROPSKO PARTNERSTVO ZA VKLJUČEVANJE – NUDENJE MOŽNOSTI BEGUNCEM ZA VKLJUČITEV NA EVROPSKI TRG DELA, 20/12/2017