NAŠE TEMELJNE VREDNOTE SO SOLIDARNOST, SOCIALNA PRAVIČNOST IN ČLOVEŠKO DOSTOJANSTVO

Temeljni namen in cilj delovanja Zveze svobodnih sindikatov Slovenije je braniti socialno pravičnost in človeško dostojanstvo. Naš cilj ostaja boj za vsakega posameznika, ki mu v naši organizaciji omogočamo integracijo v množico, v kateri bo našel varnejše zatočišče pred interesi kapitala, kjer je edino merilo uspešnosti dobiček.

Delavke in delavci ter upokojenci se združujejo v sindikate znotraj Zveze svobodnih sindikatov Slovenije s ciljem, da so skupaj močnejši v borbi za boljše plače, dostojne pokojnine, varne in zdrave delovne pogoje, da so uspešnejši pri vplivanju na sprejemanje takšnih zakonov, ki jim zagotavljajo človeka dostojno življenje.

Človeško dostojanstvo je neločljivo povezano z za vse enakimi možnostmi, ki jih morajo imeti ljudje, da kot posamezniki sodelujejo v življenju družbe in gospodarstva. Pogoj za to pa je socialna pravičnost, brez katere ni niti svobode niti dostojanstva. V Sloveniji socialna pravičnost in človeško dostojanstvo nista več samoumevna. Za Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije je človeško dostojanstvo neločljivo povezano z zaposlitvijo. Brezposelnost, zaposlenost za določen čas, negotove oblike dela, slabe delovne razmere in plače pod eksistenčnim minimumom so napad na človeško dostojanstvo. Delavec vse bolj postaja le stroškovni dejavnik, zmeraj manj je za svojega delodajalca človeško bitje. V naši družbi ogrožajo dostojanstvo tudi neenake možnosti za izobraževanje, revščina ter sramotne razlike v dohodkih in bogastvu, zaradi katerih je vse več ljudi izključenih iz družbe.

Zaradi tega naš cilj ostaja ustavno opredeljena, v praksi pa vse manj udejanjena socialna država. Socialna država, v kateri je vodilno načelo človeško dostojanstvo tudi v razmerah ekonomske krize, hitro napredujoče svetovne gospodarske konkurence in vse večje individualizacije družbe.

Nenehne napovedi in grožnje mnogih delodajalcev in politikov po demontaži socialne države in ustvarjanje vzdušja, v katerem je vsak posameznik v celoti sam odgovoren za svoj socialni položaj, zavračamo in napovedujemo še odločnejši boj proti vsem oblikam socialne nepravičnosti s ciljem zagotavljanja osebnega dostojanstva vsakemu posamezniku v naši družbi. Ostro se bomo upirali vsem nadaljnjim napadom na socialno državo pod pritiski tistih daljnovidnih in dolgoročnih ekonomskih napovedi, katerih cilji so predvsem ustvarjanje velikih dobičkov in koncentracija bogastva pri posameznikih.

V Sloveniji moramo razviti koncept »dobrega počutja pri delu«, v katerem bo vsaka delavka ali delavec zaščiten pred zdravstvenim tveganjem, poklicnimi boleznimi in psihosocialnimi obremenitvami kot sta mobing in stres ter nesrečami pri delu. Koncept, v katerem zaposleni ne bo prihajal na delo s strahom, ampak zadovoljen. Koncept, v katerem bo delavec lahko sodeloval pri uvajanju ali spreminjanju organizacije dela, v katerem bodo njegovo znanje, spretnost in usposobljenost kar najbolj izkoriščene in v katerem bo za svojo delavnost ustrezno plačan in spodbujan. Koncept, v katerem bo delavcu omogočeno usklajevati delovno in družinsko življenje.

Razviti moramo sodobno pojmovanje polne zaposlenosti, ki temelji predvsem na enakosti spolov, visoki kakovosti delovnih mest, pravici do vseživljenjskega učenja in na pravici do izbire na trgu dela, ki mora biti odprt za vse, da bi tako povečali stopnjo aktivne vključenosti delavcev, uvedli dostojne socialne standarde za povečanje kakovosti dela in zaščite delavcev, na drugi strani pa moramo odločno zavračati vse bolj negotove pogoje zaposlovanja.

Delavke in delavci, njihove družine in upokojenci, ne po lastni krivdi, plačujejo zelo visoko ceno za nepremišljene in požrešne ekscese v poslovnem svetu, še zlasti v bankah; brezposelnost narašča, negotovo delo in revščina se širita, kupna moč se zmanjšuje in javni dolg se povečuje. Želimo živeti v Evropi, ki bo v ospredje postavljala ljudi, ne pa trgov. Nočemo Evrope, ki bo blaginjo ljudi zamenjala za blaginjo bank in finančnih institucij! Rešitev iz sedanje krize je možna le, če bodo naši politiki in delodajalci vse svoje sile usmerili na dostojanstvo ljudi in njihovo blagostanje! Zato od njih zahtevamo: dajte prednost ljudem in ne kapitalu!

Krizo bomo premagali, če bodo pri nas in v svetu zavladale drugačne vrednote, in sicer skrb za blaginjo vseh ljudi, solidarnost, družbena odgovornost kapitala in skrb za okolje. Le na ta način bomo lahko preprečili, da se prihodnje generacije ne bodo srečale s podobno krizo.

Ekonomski razvoj Evrope ne more temeljiti na nizkih plačah in na negotovih delovnih razmerjih: prihodnost Evrope moramo graditi s priznavanjem strokovnosti, z višjimi plačami, s trajnejšimi in dostojnimi delovnimi razmerji, s spoštovanjem delovnih pogodb, z zagotavljanjem zaposlovanja mladih, s pravičnejšo porazdelitvijo bogastva. Zaposlovanje mladih na kakovostnih delovnih mestih mora postati prednostna naloga vseh evropskih vlad in tudi naše!

Vlada se mora odzvati na krizo tako, da bo gospodarstvo postavila na zeleno pot. Oblikovanje zelenih delovnih mest in ukrepi za zagotovitev prehoda na okolju prijazno proizvodnjo so osrednjega pomena za doseganje potrebnega zmanjšanja ravni emisij toplogrednih plinov in pomemben prispevek k izhodu iz krize. Vlada mora pripraviti strategijo za zeleno gospodarstvo, takšno, ki bo varovalo okolje, občutno zmanjšalo vpliv na klimatske spremembe in odpiralo nova kakovostna delovna mesta.

Javne storitve so izjemno pomembne za socialno in ekonomsko kohezijo. Takšne storitve morajo biti visoko kakovostne in dostopne vsakomur. Zato se bomo uprli vsakršni privatizaciji ali liberalizaciji teh storitev in zahtevali za njih čvrsto zakonsko podlago, ki bo javne storitve, predvsem javno zdravstvo in šolstvo, naredila nedotakljive pred napadi tržnih sil.

Produktivna vloga socialne politike je značilna za Evropski socialni model, ki temelji na skupnih vrednotah kot so solidarnost in kohezija, enake možnosti in boj proti vsem oblikam razlikovanja, ustrezni zdravstveni in varnostni pogoji na delovnem mestu, splošen dostop do izobraževanja in zdravstvenega varstva, kakovost življenja in kakovost zaposlitve, trajnostni razvoj in vključevanje civilne družbe. To so vrednote, ki nas vodijo pri opredelitvi za socialno tržno gospodarstvo! Socialno tržno gospodarstvo je odgovor na povsod prisotne težnje po povečevanju konkurenčnosti na podlagi zmanjševanja delavskih in socialnih pravic, kar je povsem nesprejemljivo, ne le s človeškega in socialnega stališča, ampak je tudi dolgoročno ekonomsko neučinkovito. Enostranski pristopi k reševanju ekonomske krize, izključno z rezanjem ekonomskih in socialnih pravic prebivalcem, dokazljivo ne dajejo rezultatov, zato bomo tudi v prihodnje uporabili vsa sredstva sindikalnega boja za ponovno vzpostavitev socialne pravičnosti v Sloveniji in Evropi. Pri tem se bomo še aktivneje vključevali in tudi spodbujali ustrezne sindikalne aktivnosti v regiji in širši Evropi.

Samo s krepitvijo svoje identitete in socialne vizije lahko Evropa odigra ključno vlogo v globalizaciji, tako da podpira trajnostni razvoj ter zagovarja mir, demokracijo in človekove pravice, z namenom ustvariti stabilna in primerna delovna mesta ter doseči svobodno uresničevanje socialnih in sindikalnih pravic. Zavračamo, da bi v svetu prevladovala samo globalizacija kapitala in blaga in zahtevamo, da se vzpostavi tudi globalizacija socialne pravičnosti in udeležba delavcev v poslovnih rezultatih!

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije ne želimo živeti v državi, v kateri bi lastninske pravice prevladale nad pravicami ljudi! Želimo živeti v prihodnosti, v kateri bodo delovna mesta, pokojninske, socialne in druge človeka dostojne pravice pripadale vsakemu človeku, v prihodnosti, v kateri bomo sindikati, povezani z drugimi naprednimi družbenimi gibanji, nadzorovali konservativne sile ter neobrzdan kapitalizem, v prihodnosti, v kateri bodo prevladovale naše vrednote: demokracija, solidarnost, socialni dialog in strpnost. Želimo živeti v državi, v kateri bo beseda delo pomenila pravice in v kateri bo bogastvo pravično porazdeljeno med vse! Želimo živeti v socialni državi, v kateri bodo o njenem razvoju in vrednotah odločali njeni državljani in ne demokraciji oddaljeni centri moči, katerih politiko narekujejo interesi kapitala. V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije bomo naredili vse, da se ustavi plenilski pohod privilegiranih skupin in posameznikov na slovensko gospodarstvo, katerega posledica je njihovo bogatenje in siromašenje delavk in delavcev. Zato bomo zahtevali ponovno vzpostavitev učinkovite pravne države, v kateri bo vsak odgovarjal za nezakonita ravnanja in kjer bo odgovornim za propad podjetij in delovnih mest za zmeraj onemogočeno vodenje podjetij. Cilj razvoja v Sloveniji ne sme biti ekonomsko bogastvo, ampak socialna pravičnost in splošno blagostanje vseh.

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije tem ciljem vseskozi daje svoj prispevek! Kot socialni partnerji interese naših članov uveljavljaljamo v okviru socialnega dialoga in drugih metodah našega delovanja in s tem še naprej opravljalamo vlogo najpomembnejšega varuha socialne države.

 

Share