Obvezno pokojninsko-invalidsko zavarovanje je temelj socialne države. Preprečuje revščino na starost. Starostna pokojnina, odmerjena na podlagi bruto plače obračunanih prispevkov, je enako kot plača plačilo za opravljeno delo. Zaradi visoke brezposelnosti, diskriminacije mladih in starejših delavcev pri zaposlovanju ter demografskih razlogov je ogrožena finančna vzdržnost pokojninske blagajne. Pokojninska reforma je lahko legitimna zgolj s soglasjem socialnih partnerjev v Ekonomsko-socialnem svetu.

Slabša se nadomestitveno razmerje med plačo in pokojnino. Denarna nadomestila delovnih invalidov so prenizka. Gospodarska kriza je razkrila slabosti naložbenega pokojninskega zavarovanja. Poklicno oziroma obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje ne more upravičencem kljub izpolnjenim pogojem izplačevati poklicne pokojnine. Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je v krizi zaupanja svojih zavarovancev, saj so številni po 10 letih zavarovanje prekinili.

 

  • Pravični upokojitveni pogoji in dostojna pokojnina v prvem pokojninskem stebru

Uveljavljamo načelo soglasja socialnih partnerjev v Ekonomsko-socialnem svetu o temeljnih vprašanjih pokojninske reforme. Mednje na prvem mestu prištevamo upokojitvene pogoje, ki prebivalstvu omogočajo izpolnitev upokojitvenih pogojev za starostno pokojnino brez odbitkov. Vztrajamo, da polna delovna doba, prebita na delu, omogoča pridobitev polne starostne pokojnine brez odbitkov. Zvišanje dejanske upokojitvene starosti je primerno spodbujati z ekonomskimi spodbudami in s prilagajanjem dela starostnim spremembam delovne zmožnosti.

 

  • Dostojna pokojnina

Dostojna starostna pokojnina za polno delovno dobo mora biti odmerjena v višini 72 % nadomestitvenega razmerja do plače. V pokojninskem sistemu je potrebno ohraniti elemente solidarnosti za preprečevanje revščine na starost s prerazporejanjem sredstev v skupni pokojninski blagajni do zajamčene ravni. Socialna kapica pri plačilu prispevkov od visokih plač ne sme rušiti solidarnosti v enotnem pokojninskem sistemu. Zahtevamo učinkovit nadzor plačevanja prispevkov. Da bi spodbudili zgodnejši vstop mladih in podaljšanje delovne dobe starejših, zahtevamo davčne olajšave delodajalcem, ki jih zaposlujejo.

 

  • Dostojna socialna in pravna varnost delovnih invalidov

Zahtevamo dostojno odmero denarnih nadomestil delovnim invalidom in vključitev strokovnjakov za zaposlitveno ter poklicno rehabilitacijo v postopke ugotavljanja preostale delovne zmožnosti in odpuščanja delovnih invalidov. Pomagati morajo delovnim invalidom in delodajalcem pri prilagajanju delovnega mesta in ohranitvi delovnih mest za invalide.

 

  • Zadostne pokojninske rente v drugem pokojninskem stebru

Zaradi neugodnih demografskih razmer in nizkih plač delavcev je pričakovati nadaljevanje trenda zelo nizkih pokojnin tudi v naslednjih letih. Z namenom izboljšanja gmotnega položaja upokojencev se zavzemamo za uveljavitev kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za vse zaposlene ob hkratnem povišanju olajšav podjetjem in posameznikom pri vplačilih in posameznikom pri izplačilih rente.

Zahtevamo povišanje davčnih olajšav, da bi premije tega zavarovanja zagotavljale ciljno nadomestitveno razmerje med plačo in pokojninsko rento iz drugega pokojninskega stebra. Zahtevamo predpise za znižanje stroškov in provizij izvajalcev zavarovanja. Zahtevamo, da sindikati v imenu zavarovancev nadziramo izvajanje pokojninskega načrta. Pod temi pogoji spodbujamo sklepanje podjetniških kolektivnih pogodb za dodatno pokojninsko zavarovanje.

 

  • Poklicno pokojninsko zavarovanje

Zahtevamo, da zavarovancem poklicnega pokojninskega zavarovanja (obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje), ki imajo v skupni pokojninski dobi tudi beneficirano dobo, proračun krije razliko med privarčevano poklicno pokojnino in višino polne starostne pokojnine.

 

  • Organi upravljanja ZPIZ

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije predlaga svoje kandidate za organe upravljanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), da bi v njih uveljavljali interes delavcev. Sestava teh organov mora odražati strukturo prihodkov ZPIZ.

 

AKTUALNO S PODROČJA

 

ODZIV ZSSS NA BELO KNJIGO O POKOJNINAH (VERZIJA 13. 4. 2016)

Izredna seja konference ZSSS, razširjena s člani organov sindikatov, 10. 1. 2017

Predlog deklaracije

Bela knjiga o pokojninah, 13. 4. 2016

Pobuda ZSSS za dvig najnižje pokojninske osnove osnove tako, da bo znesek starostne pokojnine za 40 let delovne dobe presegal prag revščine, 7. 3. 2016

 

POKLICNO ZAVAROVANJE – PROTESTNE DEMONSTRACIJE 18. 1. 2017 SINDIKATOV S ČLANSTVOM ZAPOSLENIH, KI DELAJO NA TEŽKIH IN ZDRAVJU ŠKODLJIVIH DELOVNIH

Proti nižanju prispevne stopnje in proti višanju stroškov upravljalca

Odgovor MDDSZ za SDE, 6. 1. 2017

 

UPOKOJITVENI POGOJI V 2017

Ženske se bodo lahko leta 2017 starostno upokojile v starosti 59 let in štiri mesece. Imeti bodo morale 39 let in osem mesecev pokojninske dobe brez dokupa. Obe obdobji sta štiri mesece daljši kot 2016. Moški bodo morali biti stari 59 let in osem mesecev, prav tako štiri mesece več. Imeti bodo morali 40 let pokojninske dobe brez dokupa. Ženske se bodo lahko leta 2017 upokojile tudi, če bodo stare 63 let in šest mesecev ter imele najmanj 20 let pokojninske dobe. Prav tako se bodo lahko upokojile tiste, ki bodo stare 65 let in imele najmanj 15 let zavarovalne dobe, so sporočili z Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz). Upokojencem se sicer v letu 2017 obetajo nekoliko boljši časi.  Pokojnine se bodo januarja 2017 povišale za 1,15 odstotka. Vir: Tax Fin Lex

Razpredelnica z upokojitvenimi pogoji po ZPIZ-2

 

IZ ZAPOSLITVE V UPOKOJITEV

Brošura z raznolikimi informacijami, ki posameznike na koncu kariere informira o prehodu v upokojitev, jih spodbudi k razmišljanju ter pripravi na aktivno preživljanje prostega časa v upokojitvi.

Lea Alič, Tara Klun, Patricija Horvat, Mera Jerala, Nera Božin in Nina Kovač, študentke magistrskega študija psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, so leta 2016 v okviru predmeta Organizacijska psihologija pripravile kratko informativno brošuro o upokojevanju. Želijo, da jo posredujemo članom sindikatov, ki so nekaj let pred upokojitvijo in za katere bi lahko bila uporabna. Z brošuro želijo čim bolj zanimivo in jasno predstaviti najpomembnejše informacije o upokojevanju, ki bi lahko pomagale posameznikom pri sprejemanju te velike življenjske spremembe. Upajo, da se jimbo brošura zdela uporabna. Vabijo nas k predlogom za izboljšavo njene vsebine in oblike, zanima jih, ali se jim zdi brošura uporabna.

Vse vaše predloge za izboljšavo bomo posredovali avtoricam!

Iz zaposlitve v upokojitev, Brošura z raznolikimi informacijami, ki posameznike na koncu kariere informira o prehodu v upokojitev, jih spodbudi k razmišljanju ter pripravi na aktivno preživljanje prostega časa v upokojitvi, 2016.

 

USKLAJEVANJE POKOJNIN V 2017

Poziv ZSSS in SUS poslancem in Vladi RS, naj se črta 1. odstavek 68. člena predloga ZIPRO1718, da se bodo lahko pokojnine znova prvič od leta 2010 redno uskladile.

 

BELA KNJIGA O POKOJNINAH, VERZIJA 13. 4. 2016

Na Brdu pri Kranju je ministrstvo za delo 13. 4. 2016 predstavilo Belo knjigo o pokojninah, ki naj bi bila podlaga za oblikovanje pokojninske reforme po letu 2020. Začenja se javna razprava o pokojninski reformi po letu 2020, ki baje tokrat izjemoma ne bo potekala v časovni stiski. Predlagane so 4 variante upokojitvenih pogojev za prihajajoče generacije. Katerokoli varianta bo že izbrana v času javne razprave, pa se bo uveljavila postopoma v prehodnem obdobju, ki naj bi predvidoma trajalo do leta 2040. Ciljne upokojitvene starosti naj bi bile od 65 do 67 let (v kombinaciji z najmanj 35 oziroma 15 let pokojninske dobe). Pokojninska doba bo enakovredna ne glede na to, ali bo ali ne bo kupljena oziroma pridobljena s plačevanjem prispevkov.

Reforma, kot je bila ustno predstavljena, se tiče generacij, ki se bodo upokojevale v naslednjih desetletjih in dostojnosti njihovih pokojnin. Nič pa nismo slišali o dostojnosti pokojnin današnjih 610.000 upokojencev.

Začenja se javna razprava o Beli knjigi o pokojninah.

Belo knjigo je pripravila delovna skupina v sestavi (brez predstavnikov socialnih partnerjev):

– dr. Andraž Rangus, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, vodja

delovne skupine,

– Marijan Papež, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,

– mag. David Klarič, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,

– dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja,

– Irena Roštan, Ministrstvo za finance,

– Franci Klužer, Ministrstvo za finance,

– mag. Barbara Ferk, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj,

– prof. dr. Grega Strban, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani,

– mag. Ivan Robnik, Vrhovno sodišče Republike Slovenije,

– Mitja Žiher, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,

– mag. Katja Rihar Bajuk, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,

– Andraž Bobovnik, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,

– Saša Šifrar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,

– Katja Kobal, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,

– mag. Tea Kotnik, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,

– Matej Grajfoner, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

Bela knjiga o pokojninah, 13. 4. 2016, Brdo pri Kranju

Bela knjiga o pokojninah – povzetek

Povzetek predlaganih ukrepov in razprav

Razpredelnica prehodnih obdobij za štiri variante upokojitvenih pogojev

Demografske spremembe ter njihove ekonomske in socialne posledice, UMAR, 2016

Projekcija EUROPOP2013, UMAR

Stališča Odbora ZSSS za enake možnosti do Bele knjige o pokojninah, 12. 10. 2016

Podatki o višini pokojnine posebej za ženske in posebej za moške, ZPIZ, sep. 2016

 

POBUDA ZSSS ZA DVIG ZNESKA NAJNIŽJE POKOJNINSKE OSNOVE

Pobuda ZSSS za dvig najnižje pokojninske osnove (7. 3 .2016):

  • Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  • Svetu ZPIZ

Odgovor ministrstva

 

KAKO SE NAJ PRIPRAVIM NA UPOKOJITEV?

Zgibanka ZPIZ “Starostna pokojnina v letu 2016

Kaj je treba storiti pred zaključkom dela (informacija ZPIZ)

Obrazec ZPIZ: Predhodna pisna informacija o datumu izpolnitve pogojev in o višini pokojnine

Informativni izračun datuma upokojitve po ZPIZ-1 in po ZPIZ-2 (ZPIZ)

POJASNILO: Izračun po ZPIZ-2 vsebuje pet možnih datumov upokojitve in odgovarjajočih višin pričakovane pokojnine. Uporabnik naj med ponujenimi možnostmi izbere tisto, ki mu najbolj odgovarja.

Pomembno je vedeti, da ZPIZ-2 nagrajuje prostovoljno odložitev datuma upokojitve na naslednje načine:

1 – 20 % pokojnine, ki se do upokojitve nakazuje na bančni račun (potrebno je izpolniti obrazec z zahtevo),

2 – 41., 42. in 43. leto dopolnjene pokojninske dobe brez dokupa se vrednoti tako, da se trije meseci pokojninske dobe brez dokupa vrednotijo v višini 1 % ali 4% za eno leto (za leta pred tem se namreč leto vrednoti zgolj 1,25 %),

3 – od 44. leta pokojninske dobe dalje se leta znova vrednotijo po 1,25 % za leto – vendar brez zgornje omejitve odmere,

4 – možnost delne upokojitve z za 5 % povišano delno pokojnino (dokler ne pride do polne starostne upokojitve).

 

Naslovi območnih enot ZPIZ in njihove uradne ure

Moj eZPIZ je elektronskim storitvam namenjeni del spletnega portala Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki državljankam in državljanom omogoča varno uporabo e-storitev, ki jim jih ponuja Zavod.

Preglednici ZSSS z upokojitvenimi pogoji za moške in ženske v prehodnih obdobjih z pojasnili o olajšavah na upokojitveno starost po ZPIZ-2

 

PREDPISI O OBVEZNEM POKOJNINSKEM ZAVAROVANJU 

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), UL RS 96/2012, 39/2013, 102/2015

Podatki matične evidence, gradivo za sejo Sveta ZPIZ, 29. 2. 2016

 

PREDLOG ZPIZ-2B – SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZPIZ-2 – POKLICNO ZAVAROVANJE

Tokrat vlada predlaga poslancem spremembe in dopolnitve Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki so v večjem delu rezultat socialnega dialoga, ki je od aprila 2013 do oktobra 2015 s prekinitvami (npr. 10 mesecev v letu 2014) potekal v delovni skupini za pripravo Uredbe o merilih in kriterijih za poklicno zavarovanje. Vlada pa je poleg tega dodala še nekatere druge dopolnitve in spremembe.

ZSSS in SMO sta pripravila predlog amandmajev, ki jih bosta predstavila ali državnim svetnikom ali poslancem in jih povabila, naj jih vzamejo za svoje.

Predlog ZPIZ-2B, november 2015

Predlog amandmajev ZSSS na predlog ZPIZ-2B

Predlog amandmajev SMO na predlog ZPIZ-2B

 

V LETU 2016 NE BO REDNE USKLADITVE POKOJNIN

V predlogu zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 je določeno, da se v januarju 2016 izvede izredna uskladitev na podlagi osmega odstavka 430. člena ZPIZ-2, in sicer v višini 0,7 %. ZIPRS1617, ki ga je Državni zbor RS sprejel 18. 11. 2015, pa v tretjem odstavku 67. člena določa, da se ne glede na osmi odstavek 430. člena ZPIZ-2 opravi izredna uskladitev v januarju 2016 v višini 0,7 %. Zakon je torej drugače uredil izredno uskladitev, kot je zapisana v obrazložitvi sklepa Vlade RS, ker bo januarska uskladitev opravljena na podlagi ZIPRS1617 in ne na podlagi ZPIZ-2.

Prvi odstavek 67. člena ZIPRS1617 določa, da se v 2016 ne izvede uskladitev po 105., 106. in 107. členu ZPIZ-2, torej v letu 2016 ni “redne” uskladitve pokojnin.

ZIPRS1617 v 72. členu ureja letni dodatek za leti 2016 in 2017 in je vsebinsko ter zneskovno enak, kot je bil izplačan letos.

Sklep vlade RS o zavrnitvi soglasja za izredno uskladitev pokojnin v letu 2015

ZIPRS 1617

Javno pismo Sindikata upokojencev Slovenije vladi, 27. 11. 2015

Razmerje med povprečno starostno pokojnino in povprečno plačo (2004 – 2014)

Odgovor Ministrstva za delo, zakaj v letu 2016 ne bo redne uskladitve pokojnin, 15. 12. 2015

Svet ZPIZ je 29. 2. 2016 sprejel sklep, da vladi RS kljub vsemu predlaga izredno uskladitev pokojnin v skladu z 8. odstavkom 430. člena ZPIZ-2 na podlagi pozitivne rasti BDP v letu 2015. Ugotovljeno je bilo namreč, da je bila izredna uskladitev pokojnin januarja 2016 izvedena v skladu z ZIPRS 16/17, zato je možna še izredna uskladitev po ZPIZ-2.

Poziv Vladi RS, naj da soglasje k izredni uskladitvi pokojnin v letu 2016 po 430. členu ZPIZ-2.

 

PREDPIS O VRSTAH IN STOPNJAH TELESNIH OKVAR V SKLADU S 183. IN 403. ČLENOM ZPIZ-2

Do prištete dobe k pokojninski dobi so po ZPIZ-2 upravičeni zavarovanci s telesno okvaro najmanj 70 %, vojaški invalidi od I. do VI. skupine, civilni invalidi vojne od I. do VI. skupine, slepi, gluhi, oboleli za distrofijo in sorodnimi mišičnimi in nevromišičnimi boleznimi in za paraplegijo, cerebralno in otroško paralizo, multiplo sklerozo, oboleli za rakom do 15. leta starosti ter ekstrapiramidnimi obolenji. O teh osebnih okoliščinah in o telesnih okvarah po drugih predpisih bi moral izvedensko mnenje podati izvedenski organ ZPIZ na podlagi predpisa, ki bi ga moral določiti minister, pristojen za zdravje, v sodelovanju z ministrom, pristojnim za varstvo invalidov, v roku dveh let po uveljavitvi ZPIZ-2 (tj. do 1. 1. 2015).

Ker ga še ni, se še vedno uporablja Samoupravni sporazum o seznamu telesnih okvar (Uradni list SFRJ, št. 38/1983 in 66/1989). Do uveljavitve predpisov s področja varstva invalidov, ki bodo uredili postopke ugotavljanja vrste in stopnje telesnih okvar, lahko zavarovanci na podlagi Samoupravnega sporazuma o seznamu telesnih okvar (Uradni list SFRJ, št. 38/83 in 66/89) pridobijo tudi pravico do invalidnine v skladu z določbami 143. do 145., in 147. in 149. člena ZPIZ-1, vendar le za poškodbo pri delu ali poklicno bolezen.

Odgovor Ministrstva za zdravje, kdaj bo ministrica za zdravje določila ta predpis, 3. 11. 2015

 

UGOTOVITVE URADA ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ

UMAR je 21. 8. 2015 objavil publikacijo »Javno financirani prejemki prebivalcev Slovenije v obdobju 2008 – 2013« z naslednjim sklepom (izsek): “Starejši ljudje, katerih število se iz leta v leto povečuje, predstavljajo največji del celotnega prebivalstva Slovenije, veliko od njih pa živi v materialno prikrajšanih razmerah. Zaradi nekaterih sprememb zakonodaje v obdobju krize se je njihov položaj celo še poslabšal (ukinjena je bila državna pokojnina, omejitev izplačila letnega dodatka in neusklajevanje pokojnin). … Nadaljnji novi popravki različnih zakonov ter različne reforme so tako po mnenju strokovnjakov nujni, da lahko posamezne države poleg vzdržnosti javnih financ zagotovijo dostojno življenje vsem tem skupinam prebivalstva.”

Na pobudo Lučke Böhm, članice Sveta ZPIZ iz ZSSS, je Svet ZPIZ 8. 10. 2015 sprejel sklep o izvedbi raziskave o gmotnem položaju upokojencev.

 

VIŠINA STAROSTNE POKOJNINE GLEDE NA ODMERO POKOJNINSKE OSNOVE OD RAZLIČNO DOLGEGA OBDOBJA (10, 15 IN 20 LET)

Vprašanje ZSSS in odgovor ZPIZ o učinku različno dolgega obdobja za odmero pokojninske osnove na višino starostne pokojnine, april 2015

Razpredelnice s statističnimi podatki o višini pokojnin:

 

 

Share