Obvezno pokojninsko-invalidsko zavarovanje je temelj socialne države. Preprečuje revščino na starost. Starostna pokojnina, odmerjena na podlagi bruto plače obračunanih prispevkov, je enako kot plača plačilo za opravljeno delo. Zaradi visoke brezposelnosti, diskriminacije mladih in starejših delavcev pri zaposlovanju ter demografskih razlogov je ogrožena finančna vzdržnost pokojninske blagajne. Pokojninska reforma je lahko legitimna zgolj s soglasjem socialnih partnerjev v Ekonomsko-socialnem svetu.

Slabša se nadomestitveno razmerje med plačo in pokojnino. Denarna nadomestila delovnih invalidov so prenizka. Gospodarska kriza je razkrila slabosti naložbenega pokojninskega zavarovanja. Poklicno oziroma obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje ne more upravičencem kljub izpolnjenim pogojem izplačevati poklicne pokojnine. Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je v krizi zaupanja svojih zavarovancev, saj so številni po 10 letih zavarovanje prekinili.

 

  • Pravični upokojitveni pogoji in dostojna pokojnina v prvem pokojninskem stebru

Uveljavljamo načelo soglasja socialnih partnerjev v Ekonomsko-socialnem svetu o temeljnih vprašanjih pokojninske reforme. Mednje na prvem mestu prištevamo upokojitvene pogoje, ki prebivalstvu omogočajo izpolnitev upokojitvenih pogojev za starostno pokojnino brez odbitkov. Vztrajamo, da polna delovna doba, prebita na delu, omogoča pridobitev polne starostne pokojnine brez odbitkov. Zvišanje dejanske upokojitvene starosti je primerno spodbujati z ekonomskimi spodbudami in s prilagajanjem dela starostnim spremembam delovne zmožnosti.

 

  • Dostojna pokojnina

Dostojna starostna pokojnina za polno delovno dobo mora biti odmerjena v višini 72 % nadomestitvenega razmerja do plače. V pokojninskem sistemu je potrebno ohraniti elemente solidarnosti za preprečevanje revščine na starost s prerazporejanjem sredstev v skupni pokojninski blagajni do zajamčene ravni. Socialna kapica pri plačilu prispevkov od visokih plač ne sme rušiti solidarnosti v enotnem pokojninskem sistemu. Zahtevamo učinkovit nadzor plačevanja prispevkov. Da bi spodbudili zgodnejši vstop mladih in podaljšanje delovne dobe starejših, zahtevamo davčne olajšave delodajalcem, ki jih zaposlujejo.

 

  • Dostojna socialna in pravna varnost delovnih invalidov

Zahtevamo dostojno odmero denarnih nadomestil delovnim invalidom in vključitev strokovnjakov za zaposlitveno ter poklicno rehabilitacijo v postopke ugotavljanja preostale delovne zmožnosti in odpuščanja delovnih invalidov. Pomagati morajo delovnim invalidom in delodajalcem pri prilagajanju delovnega mesta in ohranitvi delovnih mest za invalide.

 

  • Zadostne pokojninske rente v drugem pokojninskem stebru

Zaradi neugodnih demografskih razmer in nizkih plač delavcev je pričakovati nadaljevanje trenda zelo nizkih pokojnin tudi v naslednjih letih. Z namenom izboljšanja gmotnega položaja upokojencev se zavzemamo za uveljavitev kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za vse zaposlene ob hkratnem povišanju olajšav podjetjem in posameznikom pri vplačilih in posameznikom pri izplačilih rente.

Zahtevamo povišanje davčnih olajšav, da bi premije tega zavarovanja zagotavljale ciljno nadomestitveno razmerje med plačo in pokojninsko rento iz drugega pokojninskega stebra. Zahtevamo predpise za znižanje stroškov in provizij izvajalcev zavarovanja. Zahtevamo, da sindikati v imenu zavarovancev nadziramo izvajanje pokojninskega načrta. Pod temi pogoji spodbujamo sklepanje podjetniških kolektivnih pogodb za dodatno pokojninsko zavarovanje.

 

  • Poklicno pokojninsko zavarovanje

Zahtevamo, da zavarovancem poklicnega pokojninskega zavarovanja (obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje), ki imajo v skupni pokojninski dobi tudi beneficirano dobo, proračun krije razliko med privarčevano poklicno pokojnino in višino polne starostne pokojnine.

 

  • Organi upravljanja ZPIZ

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije predlaga svoje kandidate za organe upravljanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), da bi v njih uveljavljali interes delavcev. Sestava teh organov mora odražati strukturo prihodkov ZPIZ.


Aktualno

Kaj je novega pri upokojevanju v letu 2021?

Svetujemo: Z informiranimi odločitvami do več pokojninskih pravic


IZ ZAPOSLITVE V UPOKOJITEV

Brošura z raznolikimi informacijami, ki posameznike na koncu kariere informira o prehodu v upokojitev, jih spodbudi k razmišljanju ter pripravi na aktivno preživljanje prostega časa v upokojitvi.

Lea Alič, Tara Klun, Patricija Horvat, Mera Jerala, Nera Božin in Nina Kovač, študentke magistrskega študija psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, so leta 2016 v okviru predmeta Organizacijska psihologija pripravile kratko informativno brošuro o upokojevanju. Želijo, da jo posredujemo članom sindikatov, ki so nekaj let pred upokojitvijo in za katere bi lahko bila uporabna. Z brošuro želijo čim bolj zanimivo in jasno predstaviti najpomembnejše informacije o upokojevanju, ki bi lahko pomagale posameznikom pri sprejemanju te velike življenjske spremembe. Upajo, da se jimbo brošura zdela uporabna. Vabijo nas k predlogom za izboljšavo njene vsebine in oblike, zanima jih, ali se jim zdi brošura uporabna.

Vse vaše predloge za izboljšavo bomo posredovali avtoricam!

Iz zaposlitve v upokojitev, Brošura z raznolikimi informacijami, ki posameznike na koncu kariere informira o prehodu v upokojitev, jih spodbudi k razmišljanju ter pripravi na aktivno preživljanje prostega časa v upokojitvi, 2016.


KAKO SE NAJ PRIPRAVIM NA UPOKOJITEV?

Zgibanka ZPIZ: Starostna pokojnina v letu 2016

Kaj je treba storiti pred zaključkom dela (informacija ZPIZ)

Obrazec ZPIZ: Predhodna pisna informacija o datumu izpolnitve pogojev in o višini pokojnine

Informativni izračun datuma upokojitve po ZPIZ-1 in po ZPIZ-2 (ZPIZ)

POJASNILO: Izračun po ZPIZ-2 vsebuje pet možnih datumov upokojitve in odgovarjajočih višin pričakovane pokojnine. Uporabnik naj med ponujenimi možnostmi izbere tisto, ki mu najbolj odgovarja.

Pomembno je vedeti, da ZPIZ-2 nagrajuje prostovoljno odložitev datuma upokojitve na naslednje načine:

1 – 20 % pokojnine, ki se do upokojitve nakazuje na bančni račun (potrebno je izpolniti obrazec z zahtevo),

2 – 41., 42. in 43. leto dopolnjene pokojninske dobe brez dokupa se vrednoti tako, da se trije meseci pokojninske dobe brez dokupa vrednotijo v višini 1 % ali 4% za eno leto (za leta pred tem se namreč leto vrednoti zgolj 1,25 %),

3 – od 44. leta pokojninske dobe dalje se leta znova vrednotijo po 1,25 % za leto – vendar brez zgornje omejitve odmere,

4 – možnost delne upokojitve z za 5 % povišano delno pokojnino (dokler ne pride do polne starostne upokojitve).

Preberite še:

Razmišljamo o dostojni starosti – Prehod v upokojitev naj bo dostojen


Naslovi območnih enot ZPIZ in njihove uradne ure

Moj eZPIZ je elektronskim storitvam namenjeni del spletnega portala Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki državljankam in državljanom omogoča varno uporabo e-storitev, ki jim jih ponuja Zavod.

Preglednici ZSSS z upokojitvenimi pogoji za moške in ženske v prehodnih obdobjih z pojasnili o olajšavah na upokojitveno starost po ZPIZ-2


PREDPISI O OBVEZNEM POKOJNINSKEM ZAVAROVANJU 

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), UL RS 96/2012, 39/2013, 102/2015

Podatki matične evidence, gradivo za sejo Sveta ZPIZ, 29. 2. 2016


PREDLOG ZPIZ-2B – SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZPIZ-2 – POKLICNO ZAVAROVANJE

Tokrat vlada predlaga poslancem spremembe in dopolnitve Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki so v večjem delu rezultat socialnega dialoga, ki je od aprila 2013 do oktobra 2015 s prekinitvami (npr. 10 mesecev v letu 2014) potekal v delovni skupini za pripravo Uredbe o merilih in kriterijih za poklicno zavarovanje. Vlada pa je poleg tega dodala še nekatere druge dopolnitve in spremembe.

ZSSS in SMO sta pripravila predlog amandmajev, ki jih bosta predstavila ali državnim svetnikom ali poslancem in jih povabila, naj jih vzamejo za svoje.

Predlog ZPIZ-2B, november 2015

Predlog amandmajev ZSSS na predlog ZPIZ-2B

Predlog amandmajev SMO na predlog ZPIZ-2B

Share