Nacionalni zakonodajni okvir

Ustava

Zakon o delovnih razmerjih

Kazenski zakonik

Zakon o enakih možnostih žensk in moških

Zakon o varstvu pred diskriminacijo

Zakon o starševskem varstvu

Zakon o varnosti in zdravju pri delu

Zakon o preprečevanju nasilja v družini

Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških, 2015 – 2020

Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških, 2005-2013

Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini, 2009-2014


Okvirni sporazumi evropskih socialnih partnerjev

Okvirni sporazum o nadlegovanju in nasilju na delovnem mestu

Okvirni sporazum o enakosti spolov

Okvirni sporazum o delu na daljavo


Direktive

DIREKTIVA (EU) 2019/1158 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev

DIREKTIVA SVETA 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu

DIREKTIVA SVETA 92/85/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo (deseta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

DIREKTIVA 2006/54/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu (preoblikovano)

DIREKTIVA SVETA 2010/18/EU z dne 8. marca 2010 o izvajanju revidiranega okvirnega sporazuma o starševskem dopustu, sklenjenega med BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP in ETUC, ter o razveljavitvi Direktive 96/34/ES

DIREKTIVA SVETA 2004/113/ES z dne 13. decembra 2004 o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi

DIREKTIVA SVETA z dne 11. decembra 1986 o uporabi načela enakega obravnavanja moških in žensk, ki se ukvarjajo z dejavnostjo, vključno s kmetijstvom, ali pa so samozaposleni, ter o varstvu samozaposlenih žensk med nosečnostjo in materinstvom

Direktiva 2010/41/EU, Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi načela enakega obravnavanja moških in žensk, ki opravljajo samostojno dejavnost, in o razveljavitvi Direktive Sveta 86/613/EGS

DIREKTIVA SVETA 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP

DIREKTIVA SVETA 97/81/ES z dne 15. decembra 1997 o okvirnem sporazumu o delu s krajšim delovnim časom, sklenjenim med UNICE, CEEP in ETUC

Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk 

Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima

Konvencija o odpravi nasilja in nadlegovanja v svetu dela  (Violence and Harassment Convention, 2019 No. 190)

Listina Evropske Unije o temeljih pravicah


Uporabne povezave

Evropski inštitut za enakost spolov

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Zagovornik načela enakosti

Varuh človekovih pravic

Ženski lobi Slovenije

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja

Društvo za nenasilno komunikacijo

Share