USTAVA

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1

ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944

KAZENSKI ZAKONIK

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5050

ZAKON O ENKIH MOŽNOSTI ŽENSK IN MOŠKIH

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3418

ZAKON O VARSTVU PRED DISKRIMINACIJO

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7273

ZAKON O STARŠEVSKEM VARSTVU

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6688

ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5537

ZAKON O PREPREČEVANJU NASILJA V DRUŽINI

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5084

RESOLUCIJA O ENAKIH MOŽNOSTI ŽENSK IN MOŠKIH, 2015 – 2020

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO108#

RESOLUCIJA O NACIONALNEM PROGRAMU ZA ENAKE MOŽNOSTI ŽENSK IN MOŠKIH, 2005-2013

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO29

RESOLUCIJA O PREPREČEVANJU NASILJA V DRUŽINI

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO60

OKVIRNI SPORAZUMI EVROPSKIH SOCIALNIH PARTNERJEV

Okvirni sporazum o nadlegovanju in nasilju na delovnem mestu

Okvirni sporazum o enakosti spolov

Okvirni sporazum o delu na daljavo

 

DIREKTIVE

DIREKTIVA SVETA 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu

DIREKTIVA SVETA 92/85/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo (deseta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

DIREKTIVA 2006/54/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu (preoblikovano)

DIREKTIVA SVETA 2010/18/EU z dne 8. marca 2010 o izvajanju revidiranega okvirnega sporazuma o starševskem dopustu, sklenjenega med BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP in ETUC, ter o razveljavitvi Direktive 96/34/ES

DIREKTIVA SVETA 2004/113/ES z dne 13. decembra 2004 o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi

 

DIREKTIVA SVETA z dne 11. decembra 1986 o uporabi načela enakega obravnavanja moških in žensk, ki se ukvarjajo z dejavnostjo, vključno s kmetijstvom, ali pa so samozaposleni, ter o varstvu samozaposlenih žensk med nosečnostjo in materinstvom

Direktiva 2010/41/EU, Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi načela enakega obravnavanja moških in žensk, ki opravljajo samostojno dejavnost, in o razveljavitvi Direktive Sveta 86/613/EGS

DIREKTIVA SVETA 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP

DIREKTIVA SVETA 97/81/ES z dne 15. decembra 1997 o okvirnem sporazumu o delu s krajšim delovnim časom, sklenjenim med UNICE, CEEP in ETUC

Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk 

Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima

Listina Evropske Unije o temeljih pravicah

 

UPORABNE POVEZAVE:

Evropski inštitut za enakost spolov

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Zagovornik načela enakosti

Varuh človekovih pravic

Ženski lobi Slovenije

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja

Share