Obvezno zdravstveno zavarovanje je eden od temeljev socialne varnosti delavcev in socialne države. Omogoča dostopnost popolnega zdravstvenega varstva oziroma zdravstvenih storitev na podlagi prispevkov, ki jih delavci plačujejo iz svoje bruto plače. Premije dopolnilnega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja zmanjšujejo dostopnost, saj so previsoke za delavce in upokojence z nizkimi prejemki. Zdravje ne sme postati privilegij bogatih. Zlasti v času gospodarske krize je potrebno ohraniti dostopnost zdravstvenih storitev dohodkovno šibkejšega prebivalstva in medgeneracijsko solidarnost. Solidarnost v zdravstvenem zavarovanju med zdravimi in bolnimi ter med starimi in mladimi zagotavlja dostopnost do popolnega zdravstvenega varstva.

Zaradi hitre rasti stroškov za zdravstveno varstvo je ogrožena finančna vzdržnost zdravstvene blagajne, ki jo upravlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Racionalizacija stroškov zdravstvenega varstva mora zagotoviti finančno vzdržnost zdravstvene blagajne, da se prepreči črtanje in omejevanje pravic zavarovancev do zdravljenja, zdravil, pripomočkov in do socialne varnosti v času bolezni.

 

  • Zdravstvena reforma le s soglasjem socialnih partnerjev

Uveljavljavljamo načelo, da je potrebno soglasje socialnih partnerjev v ekonomsko-socialnem svetu o temeljnih vprašanjih vsake zdravstvene reforme. Mednje prištevamo košarico pravic obveznega zdravstvenega zavarovanja, prispevne stopnje, socialno kapico, reformo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, kriterije določanja javne zdravstvene mreže in podeljevanja koncesij ter sestavo in pooblastila organov ter utrditev avtonomije Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot edinega nosilca obveznega zdravstvenega zavarovanja.

 

  • Solidarnost v zdravstvenem zavarovanju

Pravico do solidarnosti v enotnem obveznem zdravstvenem zavarovanju pogojujemo z dosledno izterjavo prispevkov vseh kategorij zavarovancev in z izenačitvijo prispevne stopnje vseh kategorij aktivnih zavarovancev. Zavračamo socialno kapico, ki bi omejevala prispevke od visokih plač in zavarovalnih osnov. Zaradi načela medgeneracijske solidarnosti pristajamo na ugodnejšo prispevno stopnjo upokojencev.

 

  • Spodobna socialna varnost v času bolniške odsotnosti z dela

Zavzemamo, da obvezno zdravstveno zavarovanje zagotavlja nadomestila plač v vsem času bolniške odsotnosti z dela, ki ni pokrit s kolektivnimi pogodbami. Denarna nadomestila morajo zagotavljati doseženo raven socialne varnosti. Zahtevamo predpise, ki bodo bolnemu delavcu/delavki zagotovili denarno nadomestilo tudi v času delodajalčeve insolventnosti. Zahtevamo organizacijo izvedeništva, ki bo zagotavljala pravočasne odločbe o upravičenosti do bolniške odsotnosti.

 

  • Organi upravljanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za njegovo avtonomijo

Struktura organov upravljanja ZZZS mora odražati strukturo vplačanih prispevkov. Zahtevamo, da sindikati v njih zastopamo interese delavcev/aktivnih zavarovancev v deležu delavskih prispevkov v prihodkih ZZZS. V postopkih volitev predlagamo kandidate za predstavnike aktivnih zavarovancev v organih upravljanja ZZZS, da skrbijo za namensko, smotrno in učinkovito uporabo s prispevki zbranimi sredstvi.


Aktualno:

Ministrstvo za zdravje spreminja zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, napada socialno državo in omejuje glas delavstva!

Vlada se želi maščevati sindikatom in delavstvu


Informacije o pravicah iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

Informacije in storitve Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za zavarovance

Preprečimo nepotrebno zapravljanje, goljufije in korupcijo v zdravstvu – prijavljajmo nepravilnosti!

Vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje in pridobitev kartice zdravstvenega zavarovanje

Vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje

Kartica zdravstvenega zavarovanja

Kategorije zavarovanih oseb

Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

Vrste pravic

Obseg pravic

Izbira in zamenjava osebnega zdravnika

Bolniška odsotnost – začasna zadržanost od dela

Upravičenci do začasne zadržanosti od dela

Postopek ugotavljanja začasne zadržanosti od dela

Pravice do zdravstvenih storitev

V osnovni zdravstveni dejavnosti pri osebnem zdravniku

V zobozdravstveni dejavnosti

V specialistično ambulantni in bolnišnični dejavnosti

Prevoz z reševalnimi in drugimi vozili

Zdraviliško zdravljenje

Načrtovano zdravljenje v tujini

V domovih za starejše, posebnih socialno-varstvenih zavodih in zavodih za usposabljanje

Obnovitvena rehabilitacija invalidov, udeležba v organiziranih skupinah za usposabljanje ter letovanje otrok

Standardi ponudbe zdravstvenih storitev

Cene zdravstvenih storitev

Čakalne dobe

O javni zdravstveni službi

Medicinski pripomočki

Pravica do medicinskih pripomočkov

Informacije o čakalnih dobah NIJZ, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Zastopniki pacientov pravic, Ministrstvo za zdravje

Pacientove pravice, Zdravniška zbornica

Pritožbene poti za nadzor nad etično in strokovno dejavnostjo zdravnikov, Zdravniška zbornica

Centralna baza zdravil

Share