Temeljno vodilo našega delovanja na področju urejanja trga dela v Sloveniji je, da se morajo vse spremembe na tem področju obravnavati v okviru socialnega dialoga, odločitve in vsi temeljni dokumenti pa sprejemati s soglasjem socialnih partnerjev. Zavzemamo se, da smo socialni partnerji, zlasti sindikati, v čim večji meri vključeni v njihovo izvajanje, saj se le na ta način dosega učinkovitost sprejetih ukrepov in povečuje pravna varnost.

Visok delež sive ekonomije in nizka raven spoštovanja pravic delavcev sta med drugim tudi posledica nespoštovanja delovnopravne zakonodaje in kolektivnih pogodb. Zato zahtevamo sprejemanje takšnih ukrepov, ki prispevajo k zmanjšanju kršitev delovne zakonodaje in povečujejo učinkovitost delovanja pravne države, zlasti pa sprejetje ukrepov, ki povečujejo učinkovitost delovanja Inšpektorata RS za delo.

Delujemo v smeri, da se na trgu dela oblikujejo in zagotovijo takšne razmere, ki omogočajo čim hitrejše vključevanje mladih v dostojne zaposlitve, zmanjšujejo dolgotrajno brezposelnost starejših, omogočajo ohranitev zaposlitev vsem, ki to želijo. Zavzemamo se za oblikovanje sistema pravic iz dela in delovnega razmerja, ki v času globalizacije in finančne krize delavkam in delavcem nudijo visoko raven socialne in ekonomske varnosti. Globalizacija, reševanje finančnih kriz in zagotavljanje konkurenčnosti gospodarstva ne smejo temeljiti na zniževanju delavskih in socialnih pravic.

Nasprotujemo kakršnimkoli sistemskim spremembam delovnopravne zakonodaje, ki bi povečale negotovost ali poslabševale položaj delavcev v delovnem razmerju. Zavzemamo se za odpravo anomalij na trgu dela in za sprejetje tistih ukrepov in zakonskih rešitev, ki onemogočajo, preprečujejo in zmanjšujejo kršitve delovnopravne zakonodaje ter izkoriščanje delavcev. Pri tem zahtevamo enako obravnavo vseh skupin delavk in delavcev (mladih, starejših, invalidov …) ter nediskriminatornost.

Share