Gospodarske družbe so v letu 2018 nadaljevale s pozitivnimi trendi poslovanja, ter so izboljšale rezultate poslovanja glede na preteklo leto. Gospodarske družbe so skupaj izkazale neto čisti dobiček v višini 4.197 mio EUR, ki je bil za 16 odstotkov večji kot v letu 2017.

V letu 2018 se je v primerjavi s preteklim letom povečalo število gospodarskih družb za 0,4 odstotka (družbe ki so AJPES-u predložile letna poročila), kot tudi število zaposlenih in sicer za 6 odstotkov (zaposleni na podlagi delovnih ur). Gospodarske družbe so ustvarile 9 % več neto dodane vrednosti kot v letu 2017, neto dodana vrednost na zaposlenega pa je bila v letu 2018 višja za 3 odstotke in je znašala 44.415 EUR.

Družbe so po podatkih iz izkaza poslovnega izida 2018 ustvarile 9 odstotkov več prihodkov (prihodki na domačem trgu so se povečali za 8 odstotkov, prihodke na tujem trgu pa so povečale za 10 odstotkov, k čemur so največ prispevale predelovalne dejavnosti, dejavnosti s področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil; s področja finančne in zavarovalniške dejavnosti, ter družbe s področja prometa in skladiščenja) ter 8 odstotkov več odhodkov kot v letu 2017. Družbe so ustvarile pozitiven rezultat iz poslovanja, neto dobiček iz poslovanja je bil za 9 odstotkov večji kot v letu 2017.

Na izboljšanje rezultatov družb so v letu 2018 odločilno vplivale velike družbe. Velike družbe so v letu 2018 izkazale 2.129.478 tisoč EUR neto čistega dobička oziroma za 23 odstotkov več kot v letu 2017. Sledile so majhne družbe s 946.432 tisoč EUR neto čistega dobička in ga povečale v primerjavi s preteklim letom za 11 odstotkov. Rezultate poslovanja so v primerjavi z letom 2017 najbolj izboljšale mikro družbe, ki so neto čisti dobiček povečale za 27 odstotkov, najmanj pa srednje družbe za 2 odstotka.

Najpomembnejše področje po številu zaposlenih in po vrednosti sredstev v letu 2018 je bilo področje predelovalnih dejavnosti, družbe s tega področja so zaposlovale 36,9 odstotka vseh zaposlenih in ustvarile največji neto čisti dobiček, ki pa je bil za 3 odstotke manjši kot v preteklem letu.

Na drugem mestu po višini ustvarjenega neto čistega dobička so bile družbe s področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, ki so v letu 2018 zaposlovale 17,3 odstotka vseh zaposlenih in ustvarile za 50 odstotkov več neto čistega dobička kot v letu 2017.

Na tretjem mestu po višini ustvarjenega neto čistega dobička pa so bile družbe s področja strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti, ki so zaposlovale 6,3 odstotka vseh zaposlenih ter so v primerjavi z letom 2017 neto čisti dobiček povišale za 33 odstotkov.

Share