Gospodarske družbe so v letu 2019 nadaljevale s pozitivnimi trendi poslovanja, ter so izboljšale rezultate poslovanja glede na preteklo leto. Gospodarske družbe so v letu 2019 skupaj izkazale neto čisti dobiček v višini 4.625 mio EUR, ki je bil za 10 % večji kot v letu 2018.

V letu 2019 se je v primerjavi s preteklim letom povečalo število gospodarskih družb za 429 družb oziroma za 0,6 % (družbe ki so AJPES-u predložile letna poročila), kot tudi število zaposlenih in sicer za 5 % (zaposleni na podlagi delovnih ur). Gospodarske družbe so ustvarile 10 % več neto dodane vrednosti kot v letu 2018, neto dodana vrednost na zaposlenega pa je bila v letu 2019 višja za 5 % in je znašala 46.752 EUR.

Družbe so po podatkih iz izkaza poslovnega izida za leto 2019 ustvarile 4 % več prihodkov (prihodki na domačem trgu so se povečali za 2 %, prihodke na tujem trgu pa so povečale za 7 % k čemer so največ prispevale družbe s področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, s področja predelovalnih dejavnosti, s področja finančne in zavarovalniške dejavnosti, s področja informacijske in komunikacijske dejavnosti ter družbe s področja prometa in skladiščenja) ter 4 % več odhodkov kot v letu 2018. Družbe so ustvarile pozitiven rezultat iz poslovanja, neto dobiček iz poslovanja je bil za 6 % večji kot v letu 2018.

Na izboljšanje rezultatov družb so v letu 2019 odločilno vplivale velike in mikro družbe. Velike družbe so v letu 2019 izkazale 2.303.871 tisoč EUR neto čistega dobička oziroma za 7 % več kot v letu 2018. Mikro družbe so ustvarile 474.022 tisoč EUR neto čistega dobička in ga povečale v primerjavi s preteklim letom za 49 %.

Najpomembnejše področje po številu zaposlenih, čistih prihodkih od prodaje na tujem trgu in po vrednosti sredstev v letu 2019 je bilo področje predelovalnih dejavnosti. Družbe s tega področja so zaposlovale 36,7 % vseh zaposlenih in med vsemi področji dejavnosti ustvarile največji neto čisti dobiček, ki je bil za 9 % večji kot v preteklem letu.

Na drugem mestu po višini ustvarjenega neto čistega dobička so bile družbe s področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, ki so v letu 2019 zaposlovale 17,1 % vseh zaposlenih in ustvarile za 9 % manj neto čistega dobička kot v letu 2018.

Na tretjem mestu po višini ustvarjenega neto čistega dobička pa so bile družbe s področja strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti, ki so zaposlovale 6,3 % vseh zaposlenih, ter  so v primerjavi z letom 2018 neto čisti dobiček povišale za 25 %.

 

Share