Gospodarske družbe so v letu 2016 nadaljevale s pozitivnimi trendi poslovanja, ter so izboljšale rezultate poslovanja glede na preteklo leto. Gospodarske družbe so skupaj izkazale neto čisti dobiček v višini 3.187 mio EUR, ki je bil za 70 % večji kot v letu 2015.

V letu 2016 se je v primerjavi z preteklim letom povečalo število gospodarskih družb za 1 % (družbe ki so AJPES-u predložile letna poročila), kot tudi število zaposlenih in sicer za 5 % (zaposleni na podlagi delovnih ur). Gospodarske družbe so ustvarile 7 % več neto dodane vrednosti kot v letu 2015, neto dodana vrednost na zaposlenega pa je bila višja za 2 % in je znašala 42.094 EUR.

Družbe so po podatkih iz izkaza poslovnega izida 2016 ustvarile 4 % več prihodkov (prihodki na domačem trgu so se povečali za 4 %, prihodke na tujem trgu pa so povečale za 6 % k čemer so največ prispevale predelovalne dejavnosti in dejavnosti s področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil) ter 3 % več odhodkov kot v letu 2015. Družbe so ustvarile pozitiven rezultat iz poslovanja, neto dobiček iz poslovanja je bil za 39 % večji kot v letu 2015. Negativen rezultat iz finančnega poslovanja pa so družbe zmanjšale na tretjino zneska iz leta 2015 oziroma za 67 % glede na preteklo leto.

Na izboljšanje rezultatov družb so v letu 2016 odločilno vplivale velike družbe, ki so v letu 2016 izkazale 1.784.140 tisoč EUR neto čistega dobička, v letu 2015 pa le 672.867, rezultate poslovanja so izboljšale tudi srednje družbe, ter majhne družbe, edino mikro družbe so v primerjavi s preteklim letom nekoliko zmanjšale neto čisti dobiček.

Najpomembnejše področje po številu zaposlenih in po vrednosti sredstev v letu 2016 je bilo področje predelovalnih dejavnosti, družbe s tega področja so zaposlovale 36,9 % vseh zaposlenih in ustvarile največji neto čisti dobiček, ki so ga v primerjavi z letom 2015 povečale le za 3 %.

Na drugem mestu po višini ustvarjenega neto čistega dobička so bile družbe s področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, ki so v letu 2016 zaposlovale 17,8 % vseh zaposlenih in ustvarile za 18 % več neto čistega dobička kot v preteklem letu.

Na tretjem mestu po višini ustvarjenega neto čistega dobička pa so bile družbe s področja prometa in skladiščenja, ki so zaposlovale 7,5 % vseh zaposlenih, ter  so v primerjavi z letom 2015 neto čisti dobiček povišale za 150 %.

Share