Gospodarske družbe so v letu 2017 nadaljevale s pozitivnimi trendi poslovanja, ter so izboljšale rezultate poslovanja glede na preteklo leto. Gospodarske družbe so skupaj izkazale neto čisti dobiček v višini 3.622 mio EUR, ki je bil za 15 % večji kot v letu 2016.

V letu 2017 se je v primerjavi z preteklim letom povečalo število gospodarskih družb za 1 % (družbe ki so AJPES-u predložile letna poročila), kot tudi število zaposlenih in sicer za 6 % (zaposleni na podlagi delovnih ur). Gospodarske družbe so ustvarile 8 % več neto dodane vrednosti kot v letu 2016, neto dodana vrednost na zaposlenega pa je bila v letu 2017 višja za 2 % in je znašala 43.154 EUR.

Družbe so po podatkih iz izkaza poslovnega izida 2017 ustvarile 13 % več prihodkov (prihodki na domačem trgu so se povečali za 10 %, prihodke na tujem trgu pa so povečale za 19 % k čemer so največ prispevale predelovalne dejavnosti, dejavnosti s področja oskrbe z električno energijo, plinom in paro, ter dejavnosti s področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil) ter 13 % več odhodkov kot v letu 2016. Družbe so ustvarile pozitiven rezultat iz poslovanja, neto dobiček iz poslovanja je bil za 10 % večji kot v letu 2016.

Na izboljšanje rezultatov družb so v letu 2016 odločilno vplivale majhne in velike družbe. Velike družbe so v letu 2017 izkazale 1.745.322 tisoč EUR neto čistega dobička oziroma za 9 % več kot v letu 2016. Sledile so majhne družbe s 837.498 tisoč EUR neto čistega dobička in ga tudi najbolj povečale, za 42 %. Rezultate poslovanja so v primerjavi z letom 2016 izboljšale tudi srednje družbe, majhne družbe, ter mikro družbe.

Najpomembnejše področje po številu zaposlenih in po vrednosti sredstev v letu 2017 je bilo področje predelovalnih dejavnosti, družbe s tega področja so zaposlovale 36,9 % vseh zaposlenih in ustvarile največji neto čisti dobiček, ki so ga v primerjavi z letom 2016 povečale za 11 %.

Na drugem mestu po višini ustvarjenega neto čistega dobička so bile družbe s področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, ki so v letu 2016 zaposlovale 17,5 % vseh zaposlenih in ustvarile za 2 % nižji neto čisti dobiček kot v preteklem letu.

Na tretjem mestu po višini ustvarjenega neto čistega dobička pa so bile družbe s področja prometa in skladiščenja, ki so zaposlovale 7,7 % vseh zaposlenih, ter so v primerjavi z letom 2016 neto čisti dobiček povišale za 14 %.

Share