Delavska enotnost

Je glasilo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), ki od februarja 2018 izhaja dvakrat mesečno (razen avgusta) v revialni obliki na štiriindvajsetih straneh. Sicer pa gre za edini redni periodični delavski časopis pri nas, ki nepretrgoma izhaja od novembra 1942 – sprva občasno, od leta 1945 pa kot sindikalni tednik in danes torej kot štirinajstdnevnik. ZSSS je izdajanje prevzela leta 1997.

Odločitev o izdajanju Delavske enotnosti je bila sprejeta na ustanovni konferenci gibanja Delavska enotnost sedmega novembra 1942 v Ljubljani. Dvajsetega novembra je bila prva številka že razmnožena in je po tajnih kanalih prišla do ljudi. To je bil čas, ko je bila Slovenija okupirana, v deželi je veljala prepoved delovanja razrednih sindikatov, tedanja jugoslovanska vlada pa je leta 1940 celo razpustila Združeno delavsko-sindikalno zvezo Jugoslavije. Delavke in delavci so svojega upornega duha ohranili v številnih podjetjih, kjer so ustanovili odbore gibanja, ki so ga poimenovali Delavska enotnost. Ti so se vključevali v Osvobodilno fronto.

S prvo številko Delavske enotnosti so nosilci oboroženega odpora proti okupatorjem hoteli postaviti temelje upora, ki bi dokazovali odločilno vlogo delavskega razreda. Po osvoboditvi izpod fašizma je že maja 1945 Delavska enotnost postala glasilo enotne sindikalne zveze delavcev in nameščencev Slovenije, od leta 1997 pa je glasilo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, največje sindikalne centrale v državi.

Od delavskega časopisa, ki je nastal sredi vojne vihre v okupirani deželi, do glasila največje sindikalne organizacije v državi, ki pa ga berejo tudi drugi, ki jih tako ali drugače zanima kritičen in poglobljen delavski, sindikalni pogled na aktualno družbeno, sindikalno, ekonomsko in politično dogajanja, se vije dolga, vijugasta pot. Spremljanje povojnega sindikalnega in delavskega gibanja, bogata založniška dejavnost, burna leta preoblikovanja gospodarstva in države, nastop t. i. sindikalnega pluralizma ob osamosvojitvi, lastninsko preoblikovanje in tudi stečaj podjetja, ki je izdajalo Delavsko enotnost, prehod pod okrilje ZSSS, popisovanje sindikalnih bojev v neoliberalnem kapitalizmu 21. stoletja in tako dalje – to so samo nekatera od poglavij v bogati, tudi turbulentni zgodbi o dobrih osmih desetletjih izhajanja Delavske enotnosti.

Unikat

Ker marsikdaj, zlasti v času po vojni, vsega ni bilo mogoče povedati naravnost, je Delavska enotnost objavljala tudi šale in kozerije, vse bolj pa tudi pripovedi delavk in delavcev o problemih, ki jih težijo. V glasilu danes spremljamo zlasti dogajanje v ZSSS, v njenih sindikatih dejavnosti, območnih organizacijah in sindikalnih podružnicah. Popisujemo položaj delavstva in različne sindikalne boje ter objavljamo pravne in druge strokovne nasvete. Poročamo tudi z raznih posvetovanj, okroglih miz, novinarskih konferenc, sej ekonomsko-socialnega sveta in drugih sindikalnih dogodkov ter na njenih straneh objavljamo še marsikaj drugega.

Uredništvo Delavske enotnosti je tričlansko, odgovorna urednica je Mojca Matoz, novinarja pa Gregor Inkret (ki od oktobra 2018 ureja tudi tematske številke) in Miha Poredoš. V reviji s prispevki sodelujejo tudi funkcionarji in strokovni delavci ter delavke ZSSS ter zunanji sodelavci.

Že več let, od leta 2014 naprej, izhajajo tudi posebne tematske številke Delavske enotnosti, s katerimi bralstvu kritično, poglobljeno in angažirano predstavljamo pomembne, kompleksne sindikalne, delavske, družbene, ekonomske ipd. teme, povezane s tem, kar ZSSS počne in predstavlja, in s pomočjo katerih lahko bolje razumemo svet, v katerem živimo.

Naročilnica na Delavsko enotnost, glasilo ZSSS

Naročilnica na tematske številke Delavske enotnosti

Naročilnica na tematsko številko Delavske enotnosti – Kam gre Evropa?

Novo:

Letna naročnina na redne in tematske številke e-Delavske enotnosti + brezplačno izobraževanje po izbiri!

Letna naročnina: e-Delavska enotnost (redne številke) + brezplačno izobraževanje po izbiri!

Delavsko enotnost berejo članice in člani sindikatov dejavnosti ZSSS, sindikalne zaupnice in zaupniki, pa tudi številni drugi, ki jih tako ali drugače zanima kritičen in poglobljen delavski, sindikalni pogled na stanje stvari. Brez lažne skromnosti: v slovenskem medijskem prostoru je Delavska enotnost unikat. Takega relevantnega in širokega sindikalnega, delavskega branja ni mogoče najti nikjer drugje.

Zadnja leta izide na leto dvaindvajset rednih in osem tematskih številk Delavske enotnosti.

Delavska enotnost nekoč – tako je bila videti njena prva številka – …

 

… in Delavska enotnost danes.
Share