Delavska enotnost

Delavska enotnost je glasilo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), ki od februarja 2018 izhaja dvakrat mesečno (razen v avgustu) v revialni obliki na štiriindvajsetih straneh. Sedanje glasilo ZSSS je začelo izhajati novembra 1942, sprva občasno, od leta 1945 pa kot sindikalni tednik. Leta 1997 je izdajanje prevzela ZSSS.

Uredništvo je tričlansko, odgovorna urednica je Mojca Matoz, novinarja pa Gregor Inkret in Miha Poredoš. V reviji s prispevki sodelujejo tudi funkcionarji in strokovni delavci ZSSS ter zunanji sodelavci. Že več let izhajajo tudi posebne tematske številke Delavske enotnosti o različnih in raznolikih sindikalnih, delavskih, družbenih, ekonomskih ipd. temah, povezanih s tem, kar ZSSS počne in predstavlja. Od oktobra 2018 jih ureja Gregor Inkret.

Delavska enotnost spremlja zlasti dogajanja v ZSSS, njenih sindikatih dejavnosti, območnih organizacijah in sindikalnih podružnicah. Med stalnice uredniške politike sodijo zlasti pogajanja o kolektivnih pogodbah, vodenje socialnega dialoga, sindikalni boji ipd. V ospredju pisanja so tudi položaj delavcev, spodbujanje solidarnosti in vzajemnosti. Glasilo ZSSS posebej skrbno spremlja vprašanja pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja. Obravnava tudi predloge reform socialnega zavarovanja in pri tem še posebej skrbno ocenjuje posledice za položaj ljudi. Poroča tudi s posvetovanj, okroglih miz, novinarskih konferenc in drugih sindikalnih dogodkov, ki jih drugi mediji pogosto spregledajo. Le Delavska enotnost poroča prav o vseh sejah ekonomsko-socialnega sveta.

Objavlja tudi pravne in druge strokovne nasvete. Več kot 30 let je med stalnimi rubrikami Sindikalna lista, v kateri so objavljeni zneski povračil nekaterih stroškov in dogovorjeni zneski različnih dodatkov, regresa za dopust in prehrano, ki so še kako koristen podatek za vse delavke in delavce. Stalnica Delavske enotnosti so tudi poročila o sindikalnih športnih igrah in počitnikovanju. Redno objavljamo tudi nagradno križanko …

Najpogostejša novinarska zvrst so pogovori s člani sindikatov, sindikalnimi zaupniki in funkcionarji. Objavljamo tudi pogovore s tistimi, ki krojijo usodo delavstva, ministri, direktorji, visokimi uradniki in strokovnjaki.

Delavsko enotnost prejemajo praviloma le redni naročniki. Največ naročnikov imamo med sindikati dejavnosti, zlasti SDPZ, veliko naročnikov prihaja tudi iz sindikalnih podružnic in uprav podjetij. Ob večjih akcijah ZSSS in sindikatov dejavnosti pripravlja uredništvo tudi izredne izdaje, namenjene informiranju vseh članov sindikatov. Pišete nam lahko na elektronski naslov de@sindikat-zsss.si.


Naročilnica na Delavsko enotnost, glasilo ZSSS

Naročilnica na tematsko številko – 

Naročilnica za tematske številke Delavske enotnosti

Zloženka Delavska enotnost

Share