V gospodarskem okolju Slovenije so dobro vodena tista podjetja, ki služijo ne le delničarjem in trgu, ampak tudi družbi in zaposlenim. Naš cilj je, da so podjetja vodena uravnoteženo, upoštevaje tako ekonomske kot tudi socialne interese. Delavci v podjetjih naj bodo upoštevani kot sodelavci, ki ustvarjajo novo vrednost, za katero je podjetje ustanovljeno. V mnogih  podjetjih vedo, da je za ugodno klimo v podjetju, ki je pomembna za doseganje čim večje produktivnosti in ekonomske uspešnosti podjetja v gospodarskem svetu, pomembno spodbujati in pritegniti delavce k sodelovanju. Sodelovanje delavcev pri upravljanju mora biti zagotovljeno v slovenskih podjetjih kot tudi v mednarodnih podjetjih, ki delujejo na območju Evropske unije.

Sodelovanje sindikatov in drugih oblik delavskih predstavništev je predpogoj za učinkovito in uspešno zastopanje interesov zaposlenih v podjetjih in organizacijah, kjer so zaposleni. Kljub uspešnim začetkom po sprejetju Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju smo v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije v kasnejšem obdobju pri našem delovanju na ravni podjetij in zavodov in na drugih ravneh naše organiziranosti premalo pozornosti posvetili usklajenemu delu sindikata in delavskih predstavništev. Zato so se ponekod sveti delavcev in delavski predstavniki v nadzornih svetih oddaljili od sindikatov in s tem interesov zaposlenih.

Zato je nujno, da sindikati v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije na vseh ravneh naše organiziranosti vzpostavimo proaktiven odnos do soupravljanja delavcev.

Sveti delavcev oziroma. delavski zaupniki za varnost in zdravje pri delu so z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu pridobili še večjo odgovornost pri obravnavi in razreševanju vseh vprašanj, ki zadevajo varno in zdravo delo v podjetjih. Zakon opredeljuje skupno obveznost delodajalcev in delavcev oziroma njihovih predstavnikov, da se morajo o vseh vprašanjih varnosti in zdravja pri delu medsebojno obveščati, skupno posvetovati ter soodločati v skladu s tem zakonom in zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Vendar sveti delavcev praviloma ne poznajo svojih nalog in pristojnosti na področju varnosti in zdravja pri delu, predvsem pa niso usposobljeni za delo na tem področju.

Zato v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije izvajamo aktivnosti v smeri, da bodo delavski predstavniki v celoti izvajali naloge in pristojnosti, ki jim jih zagotavljata Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju in Zakona o varnosti in zdravju pri delu.

 

Share