Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je edina članica Evropske konfederacije sindikatov iz Slovenije, kar je prednost, saj nam to sodelovanje daje možnost vplivanja na stališča in politiko evropske konfederacije, hkrati pa prinaša odgovornost za uresničevanje dogovorjenega na evropski sindikalni ravni. S svojimi predstavniki sodelujemo v stalnih odborih in delovnih skupinah Evropske konfederacije sindikatov ter v pogajalskih skupinah socialnega dialoga na evropski ravni.

S ciljem krepitve mednarodne solidarnosti delavk in delavcev, izboljšanja njihovega materialnega in socialnega položaja ter preprečevanja socialnega dumpinga je v interesu Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, da se vključujemo v mednarodne sindikalne organizacije.

Sodelujemo tudi z Mednarodno organizacijo dela (ILO). Uporabljamo strokovno znanje njihovih predstavnikov, zaposlenih v posameznih oddelkih organizacije in se udeležujemo različnih seminarjev in konferenc.

Od Vlade RS pričakujemo, da nas pred zasedanji Evropskega sveta, na katerih bodo obravnavane teme, ki se tičejo ekonomskega in socialnega položaja delavk in delavcev, seznani s svojimi stališči. O najpomembnejših vprašanjih, ki se tičejo socialne politike EU ter politik, ki neposredno vplivajo na delovne in življenjske razmere naših delavcev in njihovih družin, predlagamo, da se o njih opravi posvetovanje na ekonomsko-socialnem svetu pred zasedanjem Evropskega sveta.

Predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije v Evropskem ekonomskem in socialnem odboru ter v tristransko sestavljenih upravnih organih evropskih agencij ob obravnavi posameznih tem skušajo v kar največji meri uveljavljati naše predloge in stališča.

Nenehno razvijamo sodelovanje s sindikalnimi konfederacijami iz tujine s ciljem krepitve materialnega in socialnega položaja delavcev na obeh straneh. Sodelovanje  temelji na podlagi obojestranskega interesa ter izmenjavi izkušenj in pridobivanju znanja na različnih področjih sindikalnega delovanja.

Tvorno sodelujemo v Regionalnem sindikalnem svetu Solidarnost, ki so ga prostovoljno ustanovile sindikalne konfederacije z območja nekdanje skupne države. Zavzemamo se, da so na svetu obravnavane teme, ki so v skupnem interesu članic sindikalnih konfederacij in ki izboljšujejo delavske in socialne pravice v regiji ter preprečujejo socialni dumping. Na željo članic prenašamo naše izkušnje s področja zaščite delavskih in socialnih pravic v naši državi ter izkušnje, ki smo jih pridobili v procesu prilagajanja slovenske zakonodaje evropski ter pridruževanja Evropski uniji.

Podpirali sodelovanje območnih organizacij Zveze svobodnih sindikatov Slovenije v medregijskih sindikalnih svetih, ki so pomembna oblika čezmejnega sindikalnega sodelovanja. Nudimo strokovno pomoč pri pripravljanju in izvajanju projektov, ki se financirajo iz proračunskih linij EU. Medregijski sindikalni sveti morajo postati mesta razreševanja problemov čezmejnih delavcev ter izmenjave izkušenj sindikalnih organizacij z obeh strani meje na različnih področjih sindikalnega dela.

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije prav tako aktivno sodeluje s fundacijo Friedrich Ebert Stiftung s sedežem v Zagrebu in sodelavci Regionalnega projekta za delovne odnose in socialni dialog te fundacije v Beogradu.


Uporabne povezave

Mednarodna sindikalna obzorja: Kako in kje se povezujejo evropski sindikati

Intervju s Pavletom Vrhovcem: “Skupaj smo močnejši – tudi na mednarodnem odru”

Iz tujine: »Gent« – orodje v rokah sindikatov

Share