S ciljem zagotavljanja socialne varnosti ljudi se na ZSSS zavzemamo:

  • za dvig minimalnega osebnega dohodka, ki je osnova za izračun denarne socialne pomoči, na raven, ki bo prejemnikom pomoči omogočala dostojno življenje,
  • za spodbujanje razvoja verificiranih socialno-varstvenih programov, razvojnih ter eksperimentalnih in dopolnilnih programov socialnega varstva, ki izhajajo iz ugotovljenih konkretnih potreb uporabnikov iz posameznih ciljnih skupin in za prenos uspešnih eksperimentalnih programov v redno izvajanje,
  • za čim hitrejšo določitev prioritetnih področij v novi uredbi o Evropskem socialnem skladu, v okviru katerega se naj določi, da se bo vsaj 20 % sredstev ESS namenilo spodbujanju socialnega vključevanja in boja proti revščini,
  • za učinkovito črpanje finančnih sredstev iz naslova Operativnega programa razvoja človeških virov (OP RČV) in za aktivno vključitev v pripravo in izvedbo nove finančne sheme 2014 – 2020,
  • za cenovno in geografsko dosegljivost kakovostnih socialnih storitev in programov uporabnikom ne glede na njihov socialni položaj in starost.

Eden izmed elementov socialne varnosti delavcev vsekakor predstavlja sedanja oblika socialnega zavarovanja. Opažamo pa, da zaradi sistemske napake pri prijavi in odjavi iz socialnega zavarovanja vse več delodajalcev odjavlja delavce iz socialnega zavarovanja brez predhodnega postopka za prekinitev oz. prenehanje delovnega razmerja. To pa hkrati pomeni, da delavci sploh niso seznanjeni, da jih je delodajalec odjavil iz te oblike zavarovanja. Zato zahtevamo, da se zaustavi odjavljanje delavcev iz socialnega zavarovanja brez ustreznih dokazil.

Z namenom hitrejšega in učinkovitejšega reševanja problematike revnih se zavzemamo za vzpostavitev skupne koordinacije tako vladnih kot nevladnih oz. civilnih organizacij, preko katerih se zagotavlja različna socialna pomoč oziroma storitve. Delujemo v smeri, da se prejemnikom denarne socialne pomoči oziroma denarnih nadomestil omogoči finančna pomoč v primeru vključevanja v dodatno usposabljanje oziroma vključevanje v formalno izobraževanje. S tem bi se preprečilo povečevanje problema dolgotrajne brezposelnosti, ki posledično povzroča socialno izključenost.

Na področju stanovanjske politike bomo predlagamo realizacijo sklada prehodnih najemnih stanovanj ter uvedbo progresivnega davka na prazna stanovanja, s katerim bi lahko financirali povečanje obsega najemnega stanovanjskega sklada. Za stanovanjske novogradnje, ki se gradijo na občinskem ozemlju, predlagamo uvedbo obveznega deleža stanovanj z neprofitno najemnino.

Share