•  MAKROEKONOMSKI KAZALCI

INFLACIJA

Po podatkih Statističnega urada RS je povprečna letna inflacija v letu 2020 znašala -0,1 odstotka, letna inflacija pa -1,1 odstotka.

Pri pregledu posameznih proizvodov in storitev, ki sestavljajo t.i. »košarico dobrin« na podlagi katere se izračunava indeks cen življenjskih potrebščin, ugotovimo, da so se občutneje povečale cene nekaterih dobrin in storitev. Podatki kažejo, da so se cene hrane in brezalkoholnih pijač povišale za 1 odstotek, podražitev hrane je znašala 1,1 odstotka (sadje za 5,2 odstotka, meso 2,5 odstotka) ter podražitev oskrbe z vodo in raznih storitev v zvezi s stanovanjem za 5,7 odstotka ter proizvodi in storitve iz skupine zdravstvo za 4,9 odstotka. Na rast cen življenjskih potrebščin oziroma na deflacijo so tako najbolj vplivale nižje cene naftnih derivatov. Povečale so se cene ključnih življenjskih potrebščin, predvsem cene posameznih skupin hrane in brezalkoholnih pijač, ki v košarici zaposlenih predstavljajo največji delež izdatkov ter pomembno vplivajo na življenjski standard.

BRUTO DOMAČI PROIZVOD

Po prvi oceni Statističnega urada RS se je bruto domači proizvod v letu 2019 povečal za 2,4 odstotka. H gospodarski rasti je pomembno prispevalo zunanje povpraševanje, izvoz se je v letu 2019 povečal za 4,4 odstotka, domača potrošnja je bila v lanskem letu zmernejša kot v letu 2018 in se je povečala za 2,1 odstotka, izdatki za končno potrošnjo pa so se povečali za 2,4 odstotka. Rast bruto investicij v osnovna sredstva  je v letu 2019 znašala 3,2 odstotka, rast investiciji je bila nižja kot v letu 2018.


OBDAVČITEV PREJEMKOV

OBDAVČITEV REGRESA

Regres za letni dopust je od leta 2019 dalje davčno razbremenjen. V skladu z Zakonom o dohodnini in Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, je regres za letni dopust oproščen plačila dohodnine in prispevkov za socialno varnost, tako da se do zneska 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji po zadnjem podatku Statističnega urada Republike Slovenije  ne všteva v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja in v osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost.

OBDAVČITEV IZPLAČIL ZA POSLOVNO USPEŠNOST (BOŽIČNICA, 13 PLAČA, ipd.)

Z spremembo Zakona o dohodnini (novela ZDoh-2S) se od januarja 2018 del plače za poslovno uspešnost po ZDR-1, izplačan 1-krat v koledarskem letu, ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 100 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji.

Tako bodo zaposleni ob izplačilu božičnice, 13. plače ali kako drugače imenovane nagrade za poslovno uspešnost, 1x v letu plačali zgolj prispevke za socialno varnost, znesek do 100 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji pa bo oproščen plačila dohodnine.

DOHODNINSKA LESTVICA IN STOPNJE DOHODNINE V LETU 2021

Vir: Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2021, FURS

 

Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve se v letu 2021 upoštevajo stopnje dohodnine in lestvica preračunana na 1/12 leta:

Vir: Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2021, FURS

 

SPLOŠNA OLAJŠAVA V LETU 2021

Višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2021:

Vir: Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2021, FURS

 

Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja letu 2021 se upošteva:

Vir: Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2021, FURS
Share