Smo delavska organizacija, ki uveljavlja načela enakih možnosti vseh kategorij zaposlenih, tako na trgu dela kot tudi v lastni sindikalni organizaciji. Diskriminacija je vir socialne, gmotne in pravne neenakosti. Nasprotujemo neposredni in posredni diskriminaciji glede na tip pogodbe o zaposlitvi, sindikalno organiziranost, narodnost, raso ali etnično poreklo, spol, starševstvo oziroma družinske obveznosti, invalidnost, vero ali prepričanje, starost, spolno usmerjenost ali drugo osebno okoliščino, ki posameznika ovira pri uresničevanju temeljnih svoboščin. Solidarnost do vseh kategorij zaposlenih je temelj sindikalne organiziranosti.

Delujemo tako, da je vsaki delavki ali delavcu zagotovljena enaka dostopnost do izobrazbe, poklica, zaposlitve in poklicnega napredovanja ter do socialne zaščite. Posebno skrb namenjamo ranljivim kategorijam delavcev; ženskam, delavcem v negotovih oblikah zaposlitve, mladim/starim, invalidom, migrantom in drugim zato omogočamo, da uveljavljajo svoje specifične interese. Struktura organov sindikata na vseh ravneh zato tudi odraža strukturo članstva.

Diskriminacija oziroma razlikovanje je postavljanje posameznika/ce v manj ugoden položaj zaradi njegove/njene osebne okoliščine. Od neposredne je manj prepoznana posredna diskriminacija, kjer na videz nevtralne rešitve v neugodnejši položaj v praksi postavljajo enega od spolov. Toleriranje kakršnekoli oblike diskriminacije na trgu dela odpira vrata drugim oblikam diskriminacije. Razlikovanje po spolu ostaja najbolj razširjena oblika diskriminacije pri nas in se kaže v manjših možnostih za poklicno napredovanje žensk in nižjih plačah žensk glede na izobrazbo. Ženske so pogosto žrtve posrednega razlikovanja. Posebej razširjeno je razlikovanje na podlagi starševstva, kjer matere prevzemajo večje breme vzgoje otrok in zato ne morejo sprejemati fleksibilnih ureditev delovnega časa. Posebej težek je položaj, kadar je posameznik/ca diskriminiran/a hkrati zaradi več lastnosti, kakršne so spol, narodnost, invalidnost, starševstvo, sindikalna aktivnost ipd. Žrtve diskriminacije redko iščejo pomoč sindikata in se raje obračajo na nevladne organizacije.

Share