Kolektivna pogajanja krepijo odnose med delodajalci in sindikati ter omogočajo večjo uspešnost podjetij. Kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti so temelj za urejanje odnosov med delavci in delodajalci. Nekatera delodajalska združenja zavračajo ali pa zavlačujejo pogajanja na ravni kolektivnih pogodb dejavnosti. Vedno večje je število zaposlenih, ki jih kolektivne pogodbe ne pokrivajo.

Zavzemamo se za spoštovanje avtonomije socialnih partnerjev na nacionalni ravni, kot tudi njihove vloge in položaja. V kolektivnem pogajanju ali kolektivnih pogodbah ne dovolimoi enostranskih posegov javnih organov. Naš cilj je kar največja pokritost delovnih ljudi s kolektivnimi pogodbami.

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije:

  • zahtevamo, da se zmanjša število zaposlenih, za katere ne velja nobena kolektivna pogodba in se zavzemamo za prekinitev negativne prakse nesklepanja kolektivnih pogodb,
  • se zavzemamo za takšne spremembe Zakona o kolektivnih pogodbah, ki bodo odpravile sedanje ovire za sklepanje kolektivnih pogodb in spodbujale interes socialnih partnerjev za kolektivna pogajanja,
  • si zaradi pridobivanja vedno večje moči kapitala prizadevamo za povezovanje med sindikati, člani ZSSS, z namenom močnejšega sodelovanja in lažjega doseganja skupnih ciljev. Prav tako se zavzemamo za razširitev in krepitev kolektivnih pogajanj tudi v tistih državah Evrope, kamor se seli slovenski kapital,
  • so temelj plačne politike kolektivne pogodbe dejavnosti. V ta namen bomo v sodelovanju s sindikati dejavnosti krepimo stroko, ki je v funkciji analiziranja razmer, načrtovanja sistema in razvoja plač na ravni države in posameznih dejavnosti, priprave strokovnih podlag in izvajanje pogajanj ter vodenje evidence sklenjenih kolektivnih pogodb,
  • vztrajamo, da mora izplačevanje prejemkov in povračil stroškov iz dela in v zvezi z delom ostati sestavina kolektivnega pogajanja. Pri tem se zavzemamo, da raven izplačil glede na pogoje dela in poslovanje ne more biti manjša od ravni zneskov, ki se uporabljajo v davčne namene (Uredba Vlade RS).

Zavzemamo se za skupne strokovne pogajalske skupine za kolektivne pogodbe dejavnosti. Na podlagi strokovnih presoj s posamezno skupino sindikatov dejavnosti (industrijskih sindikatov, storitvenih sindikatov in javnega sektorja) se pred podpisom kolektivne pogodbe oceni vpliv izpogajanih določil na ostale kolektivne pogodbe dejavnosti.

Share