V okviru ZSSS od leta 2001 deluje Odbor za enake možnosti. Ustanovilo ga je predsedstvo ZSSS na pobudo Metke Roksandić. Odbor sprejema stališča o vprašanjih, ki zadevajo uveljavljenje enakih možnosti na trgu dela in širše v družbi.

Zavzema se, da je načelo integracije enakosti spolov upoštevano pri oblikovanju vseh politik in aktivnosti ZSSS. Znotraj ZSSS si prizadeva za postopno doseganje uravnotežene zastopanosti moških in žensk v vseh organih in na vseh nivojih odločanja.

Odbor podpira pravice žensk, najbolj deprivilegirane in v sedanjih politikah in zakonodaji izključene družbene skupine kot so pripadnice in pripadnike LGBTQI skupnosti,  migrantke in migrante, begunke in begunce, starejše in mlade, invalidne osebe, zaposleni v nestandardnih oblikah zaposlitve ipd. Prizadevamo si za preseganje stereotipov na podlagi spola ali kakšne druge osebne okoliščine pri dostopu do zaposlitve, kariernem razvoju, v zaposlitvi, pri upokojevanju ter dostopu do socialnih in drugih pravic.

Odbor ZSSS za enake možnosti ima zagotovljen en sedež v Ženskem odboru (Women’s Committee) Evropske konfederacije sindikatov (Etuc).

Sodeluje z Ženskim lobijem Slovenije in številnimi drugimi nevladnimi organizacijami.

Share