Za učinkovit, usklajen, kakovosten in transparenten socialni dialog, tako na državni ravni kot na ravni posameznega delodajalca, je potrebno vzpostaviti in razvijati medsebojno zaupanje in spoštovanje socialnih partnerjev, njihovo neodvisnost, oblikovati pogoje za njihovo delo ter oblikovati in vzpostaviti sistem, ki socialnim partnerjem omogoča aktivno udeležbo v procesu družbenega in ekonomskega razvoja države. Samo tako je namreč moč doseči  uravnoteženje gospodarskih ciljev konkurenčnosti s socialnimi cilji družbene kohezivnosti.

Zato si v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije prizadevamo za:

  • avtonomijo in neodvisnost socialnih partnerjev ter spoštovanje in izvajanje dogovorjenega v kolektivnih pogodbah in sporazumih,
  • preprečevanje enostranskega poseganja države v določbe kolektivne pogodbe,
  • vključevanje socialnih partnerjev v proces nastajanja zakonodaje oziroma nastajanja njenih sprememb. Zlasti sprememb, ki se nanašajo na delokrog socialnih partnerjev. V okviru tega vztrajamo, da je pri ključnih vprašanjih v za sindikate izjemno pomembnih zakonih (npr. Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, zdravstvena zakonodaja,…) potrebno pred sprožitvijo zakonodajnega postopka doseči soglasje s sindikati,
  • čim hitrejšo vključitev/prenos evropskih okvirnih sporazumov v kolektivne pogodbe,
  • za spoštovanje in negovanje tradicije močnega socialnega dialoga v slovenskem prostoru,
  • usklajevanje interesov socialnih partnerjev na ekonomskem in socialnem področju, zlasti v smeri trajnostnega ekonomskega in socialnega razvoja,
  • poudarjanje vloge in pomena socialnega dialoga in socialnih partnerjev ter uresničevanja načela solidarnosti v okviru ekonomskega, socialnega in družbenega razvoja države v šolskih programih,
  • spoštovanje konvencij Mednarodne organizacije dela in drugih mednarodnih aktov ter zakonov s področja ustanavljanja in delovanja sindikatov,
  • spodbujanje razvoja socialnega dialoga in kolektivnega dogovarjanja na vseh ravneh ter pravične porazdelitve stroškov socialnega dialoga.

Za kakovsten socialni dialog je nedvomno pomembna usposobljenost socialnih partnerjev. V ta namen si prizadevamo za ustanovitev neodvisnega raziskovalnega inštituta socialnih partnerjev, ob hkratnem zagotavljanju pogojev za njegovo delovanje, katerega namen bo izvajanje raznih analiz, raziskav ter oblikovanje strokovnih dokumentov potrebnih za zagotavljanje učinkovitega in kakovostnega socialnega dialoga. Posebno pozornost namenjamo izobraževanju in usposabljanju deležnikov socialnega dialoga na vseh ravneh. Dovzetni smo za predloge civilne sfere, pri čemer pa jasno razločujemo civilni dialog od socialnega dialoga.

Share