Iz Delavske enotnosti, št. 1, leto 2018: Več pravic za komunalce

Predstavniki Zbornice komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije, Sekcije za storitve pri Združenju delodajalcev Slovenije, Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS) ter Konfederacije novih sindikatov Slovenije KNSS – Neodvisnost so pred koncem minulega leta podpisali novo Tarifno prilogo h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti, ki je bila konec lanskega leta že objavljena v uradnem listu.

V skladu z njo so se zneski najnižjih osnovnih plač za polni delovni čas v komunalnih dejavnostih s 1. januarjem 2018 povečali za 1,7 odstotka. Tako sedaj najnižja osnovna plača za prvi tarifni razred znaša 485,20 evra, za drugi 528,62 evra, za tretji 585,03 evra, za četrti 684,88 evra, za peti 745,64 evra, za šesti 988,71 evra, za sedmi 1223,10 evra, za osmi 1570,36 evra in za deveti tarifni razred 1874,19 evra. Relativna razmerja v kolektivni pogodbi delodajalca niso obvezna. Na podjetniški ravni se lahko socialni partnerji dogovorijo tudi za dodatno uskladitev plač.

Po novi tarifni prilogi znaša regres za letni dopust v komunalnih dejavnostih najmanj 1030 evrov, razen če zakon določa drugače.

Delavcem v komunalnih dejavnostih pripada tudi regres za povračilo stroškov prehrane v višini 6,12 evra na dan, če prehrana pri delodajalcu ni organizirana oziroma je delavec iz utemeljenih razlogov ne more uživati.

Delavec je upravičen do prehrane med delom, če je prisoten na delu štiri ure ali več. Če delodajalec prehrane med delom ne organizira, je delavec, ki je prisoten na delu štri ure ali več, upravičen do povračila stroška prehrane med delom. Če je delavec prisoten na delu deset ur ali več, je za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na delu upravičen do sorazmernega povračila stroška prehrane med delom. Če delavec dela nepretrgoma najmanj štiri ure preko polnega delovnega časa na dan, ali če opravlja 12-urni delavnik, pripada delavcu za ta dan dvakratni dnevni znesek.

Dijaki in študentje so v času praktičnega usposabljanja z delom upravičeni do povračila stroška prehrane med delom pod enakimi pogoji kot delavci, zaposleni pri delodajalcu. Če delavec dela pri dveh ali več delodajalcih, mu pripada sorazmerni del povračila za prehrano med delom glede na pogodbeno določen delovni čas. Za komunalna podjetja, ki so dolžna upoštevati določbe Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom (Ur. list RS št. 87/1997, 9/1998, 48/2001 in 40/2012 – Zujf), znaša regres za prehrano od 1. 7. 2017 4,36 evra na dan (Ur. list RS št. 35/2017). SKVNS in Zbornica komunalnega gospodarstva pri GZS si že dalj časa prizadevata, da bi ta zakon nehal veljati.

Prav tako so delavci upravičeni do povračila stroškov prevoza na delo in z dela najmanj v višini 80 odstotkov cene javnega prevoza. Če ni javnega prevoza, je delavec upravičen do 0,18 evra za vsak prevoženi kilometer z osebnim vozilom. Ob izrednem prihodu na delo z lastnim ali javnim prevoznim sredstvom pripada delavcu povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini 0,18 evra za prevoženi kilometer po najkrajši cestni povezavi.

Socialni partnerji so se dogovorili tudi, da se bodo do konca oktobra tekočega leta sestali zaradi sklenitve dogovora o uskladitvi najnižjih osnovnih plač. Kot podlago za to bodo uporabili uradni podatek državnega statističnega urada o povprečni letni stopnji rasti cen življenjskih potrebščin in podatke o stanju v panogi.

V zvezi z vložitvijo predloga za razširjeno veljavnost nove tarifne priloga h kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti so se socialni partnerji dogovorili, da se bodo o tem dogovorili v prvih mesecih tega leta. Skupni sestanek na to temo bo sklicala Zbornica komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije do konca marca.

V skladu s 5. členom nove tarifne priloge, ki je ostal nespremenjen, je cela dnevnica v komunalnih dejavnostih (nad 12 do vključno 24 ur) 21,39 evra, polovična (nad 8 do 12 ur) 10,68 evra in znižana (od 6 do 8 ure) 7,45 evra.

Tarifna priloga pa ne ureja jubilejnih nagrad, saj je njihova višina določena v 101. členu kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti. Tako članom reprezentativnih sindikatov, ki so podpisniki kolektivne pogodbe dejavnosti, pripada jubilejna nagrada za deset let skupne delovne dobe v višini 40 odstotkov povprečne mesečne plače v državi za pretekle tri mesece, za 20 let 60 odstotkov, za 30 let 80 odstotkov in za 40 let sto odstotkov povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece. Ta mesec (januar 2018) jubilejne nagrade znašajo najmanj 645,27 evra za 10 let, najmanj 967,90 evra za 20 let, najmanj 1290,54 evra za 30 let in najmanj 1613,17 evra za 40 let delovne dobe.

V skladu s 102. členom kolektivne pogodbe pripada delavcem tudi solidarnostna pomoč v višini 50 odstotkov povprečne plače v državi v zadnjih treh mesecih (trenutno 806,59 evra). V primeru smrti delavca pa prejme njegova družina 80 odstotkov povprečne plače v državi (trenutno 1290,54 evra).

Delavcem pripada tudi odpravnina ob upokojitvi v višini najmanj dveh povprečnih plač v državi (trenutno 3226,34 evra) ali dveh zadnjih plač delavca, če je to zanj bolj ugodno.

Za komunalna podjetja, ki so dolžna upoštevati določbe zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom, znaša odpravnina ob upokojitvi 4.864,38 evra oziroma tri povprečne plače zaposlenega, če je to zanj ugodneje.

 

Danilo Burnač, predsednik pogajalske skupine delodajalcev, sicer direktor javnega podjetja Mariborski vodovod, d. d., in predsednica SKVNS Majda Marolt

 

Ob podpisu nove tarifne priloge h kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti se je predsednik pogajalske skupine delodajalcev Danilo Burnač vsem socialnim partnerjem zahvalil za strpne razprave na pogajanjih in za korekten socialni dialog. Predsednica SKVNS Majda Marolt pa je poudarila, da je nova tarifna priloga dobra podlaga za nadaljevanje pogajanj med socialnimi partnerji na podjetniški ravni, kjer lahko pravice delavcev še nadgradijo.

T. K.

Bi brali več? Priskrbite si svoj izvod Delavske enotnosti!

Share