Kaj prinaša osmi protikoronski paket? Sindikalni komentar predlogov

27. 1. 2021

V ponedeljek je vlada po tem, ko je bila sobotna seja ekonomsko-socialnega sveta (ESS) prekinjena, sprejela že osmi protikoronski paket (PKP 8). Prihodnji torek bo o zakonu potekalo glasovanje v državnem zboru. Na ZSSS smo pripravili prvi komentar vsebine zakona. Podrobnejše pripombe bomo oblikovali dodatno po preučitvi predloga PKP 8 in jih posredovali v državni zbor, na državni svet ter poslancem v želji, da jih vključijo v amandmaje pri sprejemu zakona.

Ob prvem pregledu predloga PKP 8 pozdravljamo spremembe, ki deloma sledijo nekaterim naših predlogom. Tako PKP 8 prinaša spremembo pri dodatku, ki ga delodajalec v višini 200 evrov izplača delavki ali delavcu, vendar še vedno le v zasebnem sektorju. Iz cenzusa so sedaj po našem opozorilu tudi izvzete morebitne izplačane božičnice. Upoštevana sta bili tudi predloga, da se dodatek izplača polnoletnim dijakom in brezposelnim, ki ne prejemajo denarnega nadomestila in so prijavljeni na zavodu za zaposlovanje od marca 2020 dalje.

Podrobno bomo preučili predlog sofinanciranja minimalne plače delodajalcem. Ukrep sledi predlogom ZSSS v delu, da se v nobenem primeru ne sme poseči v upravičenja posameznika, da je minimalna plača za januar 2021 izplačana v višini skladno z zakonom. Predlagani ukrep pa na drugi strani subvencionira delodajalce, pri čemer ni dodana nobena analiza ali izračun, niti ocena vpliva na proračun.

Pristop subvencioniranja je sicer enostaven, vključeno ima tudi varovalko v obliki prepovedi izplačevanja dobička in nagrad in prepovedi odpuščanja. Hkrati pa omogoča subvencioniranje neselektivno vsem, tudi tistim, ki v preteklosti načrtno niso hoteli dvigovati plač nad minimalno plačo ali se celo na ta način izogibali plačevanju davkov in prispevkov. V drugem delu leta predvideno subvencioniranje (nižja minimalna osnova) ne vsebuje navedbe vpliva na socialne blagajne, zlasti zdravstveno, ki se dodatno ne sofinancira iz državnega proračuna.

V ZSSS smo že ves čas sprejemanja ukrepov zaskrbljeni nad vplivi vseh dosedanjih protikriznih ukrepov na zadolževanje in na javne blagajne. Zavedamo se, da bo treba vsa ta sredstva vrniti, pri čemer nas skrbijo prihodnji posegi v pravice državljanov, njihovo višjo obremenitev in privatizacijo javnih sredstev.

V nadaljevanju objavljamo podrobnejši pregled posameznih predlogov: 

Krizni dodatek

Iz cenzusa za ugotavljanje upravičenosti do izplačila kriznega dodatka se izloča plačilo poslovne uspešnosti. Delavci, ki jim zaradi prejema poslovne uspešnosti ob plači za december 2020 krizni dodatek ni bil izplačan, bodo dodatek prejeli pri plači za januar 2021.

Subvencioniranje minimalne plače

V obdobju od januarja do junija 2021 je določena subvencija minimalne v višini 50,00 evrov na zaposlenega. V obdobju od julija do decembra 2021 se najnižja osnova za izračun prispevkov znižuje na višino minimalne plače.

Solidarnostni dodatek za brezposelne osebe

Določa se solidarnostni dodatek v višini 150,00 evrov za brezposelne, ki bodo na dan uveljavitve zakona vpisani v evidenco brezposelnih oseb in so od dne 12. 3. 2020 do uveljavitve tega zakona izgubili zaposlitev brez svoje volje ali krivde ter še niso sklenili pogodbe o zaposlitvi ali pričeli opravljati dela na podlagi drugega pravnega razmerja, ki je podlaga za vključitev v obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti ali se vpisali v register kot samozaposleni. Izplačilo dodatka bodo morali zahtevati z vlogo pri ZRSZ, najkasneje v 30 dneh od uveljavitve zakona, in priložiti dokazila o prenehanju delovnega razmerja. O dodatku bo ZRSZ odločil z odločbo v 30 dneh. Dodatek se ne bo štel v dohodek pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni pomoči. Do dodatka bodo, upoštevajoč gramatikalno razlago določbe, brezposelni upravičeni ne glede na prejemanje nadomestila za brezposelnost.

Solidarnostni dodatek za delavce, ki so delno, invalidsko upokojeni

Solidarnostni dodatek se določa tudi za prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas in so na začasnem čakanju na delo oziroma odsotni z dela zaradi višje sile ter imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Nadomestilo iz invalidskega zavarovanja se preračuna na polni delovni čas, solidarnostni dodatek pa se jim prizna v sorazmernem delu, ki je odvisen od delovnega časa, za katerega prejemajo nadomestilo iz invalidskega zavarovanja. Za prejem tega dodatka bo moral upravičenec vložiti vlogo pri ZPIZ do 31.3.2021.

Enkratni solidarnostni dodatek za vojne veterane in vojne invalide

Določa se solidarnostno dodatek v višini 150,00 evrov za vojne veterane in vojne invalide, ki veteranski oziroma družinski dodatek prejemajo kot edini prejemek ter za upravičence do nadomestila po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov. Dodatek se izplača do 30.4.2021. Do dodatka bodo upravičene osebe le, če niso upravičene do solidarnostnega dodatka po drugih podlagah.

Solidarnostni dodatek za dijake, starejše od 18 let

Določa se izplačilo solidarnostnega dodatka v višini 50,00 evrov, ki bi bil dijakom s stalnim ali začasnim prebivališčem v RS izplačan do 31.3.2021, če se v šolskem letu 2020/2021 redno izobražujejo.

Dodatek za dijake in študente, ki delajo s covid-19 bolniki

Dodatek, ki ga študenti in dijaki prejemajo za delo s covid-19 bolniki, se izloči iz letne davčne osnove za leto 2021. O višini dodatka je FURS dolžan obvestiti izplačevalec.

Odsotnost z dela zaradi bolezni do treh delovnih dni v kosu

Delavec bi bil lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila osebnega zdravnika, do tri zaporedne dni »v kosu«, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu. Nadomestilo se delavcu izplača v breme ZZZS, ZZZS pa izplačan znesek povrne proračun.

Subvencije po ZIUOOPE

Določa se upravičenost do subvencioniranja skrajšanega delovnega časa in čakanja na delo ter drugih ukrepov po ZIUOOPE tudi za delodajalca, ki je bil v Poslovni register Slovenije vpisan pred 18. oktobrom 2020 ter zaposluje delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi za poln delovni čas oz. fizična oseba, ki opravlja kmetijsko dejavnosti in je bila pred 18. oktobrom vpisana v kmetijski register in po njegovi oceni najmanj 10 odstotkom zaposlenih mesečno ne more zagotavljati najmanj 90 odstotkov dela.

Čakanje na delo

Ukrep čakanja na delo se določa tudi za obdobje od 1.2.2021 do 30.4.2021. Obdobje se lahko podaljša s sklepom vlade, po en mesec, do 30.6.2021. Do subvencije bodo upravičeni delodajalci, ki jim bodo prihodki v letu 2021 glede na leto 1999 oziroma 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 20%. Višina nadomestila plače delavca znaša 80% osnove in ne sme biti nižje od minimalne plače.

Delavec ima v času začasnega čakanja na delo dolžnost, da se na zahtevo delodajalca vrne na delo do sedem delovnih dni v tekočem mesecu. Delodajalec delavca napoti na začasno čakanje na delo s pisnim napotilom, kjer določi čas čakanja na delo, možnosti in način poziva delavcu, da se predčasno vrne na delo, ter višino nadomestila plače. V obdobju odrejenega čakanja na delo delodajalec ne sme odrejati nadurnega dela ali začasno prerazporediti delovnega časa, če to delo lahko opravi z delavci na začasnem čakanju na delo.

Delodajalec v obdobju prejemanja delnega povračila nadomestila plače ne sme začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, ki jih je napotil na začasno čakanje na delo, ali odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov, razen če je bil program razreševanja presežnih delavcev sprejet pred 13.3.2020 in delodajalec za te delavce ni uveljavil pravice do povračila nadomestila plače. Delodajalec ne more uveljavljati nadomestila plače za čakanje na delo doma za delavca v času teka odpovednega roka.

Obveščanje IRSD o delu na domu

Obveznost obveščanja inšpektorata o delu (IRSD) o začetku dela na domu po ZIUOPDVE (podatki o delavcu, delodajalcu, podatki o morebitnem tveganju za varnost in zdravje pri delu), se podaljšuje do 31. 12. 2021

Nadomestilo izvajalcem prevoza potnikov v cestnem prometu

Upravičenost izvajalcev prevoza potnikov v cestnem prometu do nadomestila izpada dohodka se podaljšuje do 30.6.2021.

Nadomestilo podjetjem v železniškem prometu

Upravičenost do nadomestila za ohranjanje delovnih mest se podaljšuje za obdobje do 30.6.2021. Višina povračila stroškov za informacijsko prilagajanje vozovniškega sistema se zvišuje na 0,27 evrov na vlakovni kilometer.

Nadomestilo izvajalcem šolskih prevozov

Upravičenost do nadomestila za ohranjanje delovnih mest pri izvajalcih šolskih prevozov za dneve, ko so ti ustavljeni, se podaljšuje do 24.6.2021.

Nov prekršek po ZNB

Uvaja se nov prekršek po Zakonu o nalezljivih bolezni, če posameznik ali pravna oseba ravna v nasprotju s programi za preprečevanje, odstranitev in izkoreninjenje nalezljivih bolezni.

Prispevki verskih uslužbencev

Za pokritje prispevkov za socialno varnost v višini naslednjih vrst prispevkov za socialno varnost verskih uslužbencev se določa osnova v višini povprečne plače za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa zavarovalna osnova: za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (prispevek zavarovanca) ter za obvezno zdravstveno zavarovanje (prispevek zavarovanca).

Share