Mojca Medved

… je Štajerka, ki živi v Portorožu, in so ji bili, kot sama pravi, borbenost, trdo delo, čut za pravičnost in nepopustljivost položeni že v zibelko. Že vso delovno dobo je zaposlena v družbi Hoteli Bernardin (HB), ki sedaj sodijo pod Savo Turizem. Po pripojitvi je postala članica predsedstva krovnega sindikata Sava Turizem in še naprej ostaja tudi aktivna predstavnica sindikata na Obali.  


Tvoja dosedanja sindikalna pot oziroma sindikalno delo?

V sindikat me je dalj časa vabila naša sekretarka Irena Jaklič Valenti, vzela sem si čas za premislek in za spoznavanje sindikalnega dela. Preko svoje strokovne funkcije v družbi sem se bolj seznanila s sindikalnim delom. Opazila sem dosežke in dobrobit za delavce, ki jih včlanitev prinaša. Zato sem se tudi odločila, da se včlanim. Sodelavci na Bernardinu so zame glasovali in mi s tem izkazali veliko zaupanje, kar mi osebno resnično dosti pomeni.

Verjetno se je že nabralo nekaj spomina vrednih sindikalnih dosežkov?

Veliko jih je. Najboljši so tisti, ko lahko pomagamo pomoči potrebnemu sodelavcu po najboljših močeh in mu tako olajšamo grde preizkušnje, v katerih se znajde. Vesela sem, ko lahko pripomorem k daljšemu obdobju zaposlitve ali celo zaposlitvi za nedoločen čas, ali pa celo takrat, ko za kakšen prekršek delavca izpogajamo milejšo kazen.

Zadnje koronsko leto dejavnosti gostinstva in turizma ni bilo naklonjeno. Kaj pa vam je v zadnjih letih uspelo doseči?

Hoteli Bernardin so se s prvim aprilom lani pripojili k skupini Sava Turizem, d. d., in od takrat ne delujejo več pravno samostojno, ampak kot ena od destinacij v skupini. Ravno v fazi pred lastniškim preoblikovanjem so med sindikatom in takratnim vodstvom HB tekla končna pogajanja za sklenitev podjetniške kolektivne pogodbe, ki je prej v podjetju ni bilo. Gre za takrat velik dosežek sindikata, saj prej ni bilo posluha za lastno pogodbo. Žal smo ta projekt tik pred zaključkom opustili zaradi hitro napovedane lastniške spremembe. Naposled smo skupaj z vodstvom Sindikata Git Sava Turizem in s podporo krovnega SGita dosegli konsenz z upravo Save Turizma, da se takoj s prvim aprilom 2020 za novo destinacijo HB uveljavi uporaba podjetniške kolektivne pogodbe, ki je že prej veljala v preostali skupini Sava Turizem.

Že leta prej pa lahko štejemo za največji dosežek sindikata Git HB, da nam je uspelo takratno upravo na čelu z Andrejem Prebilom prepričati, da so ohranili lastne kadre »sobarice-čistilke« in da vodstvo ni po zgledu tudi takrat največjega akterja v turizmu, skupine Sava Turizem, d. d., preneslo storitve čiščenja in gospodinjstva k zunanjemu izvajalcu Samsic. Sindikalni kolegi iz Save Turizma to dobro poznajo, saj se vrsto let redno ukvarjajo s problematiko nekoč lastnih delavk, ki so jih po tem zaposlitvenem modelu prenesli najprej k Aktivi in kasneje na Samsic. Zdaj čakamo sodno prakso za sporni zaposlitveni model iz Luke Koper (IPS), ki je še v teku. V primeru ugodne sodne prakse si na sindikatu obetamo, da bo to pomagalo, da se tovrstni poslovni model sčasoma izkorenini iz podjetij.

Ker je epidemija covida-19 panogo turizma najbolj prizadela in ostajajo hotelski obrati z izjemo zdravstvenega dela turizma še naprej zaprti, smo bili prisiljeni opustiti pogajanja za dvig najnižjih plač v podjetju, ki smo jih pričeli v začetku 2020. Je pa zdaj dogovorjeno z vodstvom Save Turizem, da se s predsedstvom Sindikata Save Turizem in vodstvom Sgita usedemo za pogajalsko mizo v aprilu 2021 in dokončamo začeta pogajanja za dvig osnovnih plač za nosilne profile.

Zakaj biti sindikalno aktiven?

Zame to pomeni družbeno odgovornost. Pomeni, da ti je mar za sočloveka. Brez složnosti se pojavi izkoriščanje. Glas in volja delavca pa ostaneta preslišana.

Kako sindikate pripraviti na izzive časa?

Sindikati se morajo še bolj tesno povezati med sabo in z našimi člani. Moramo dihati kot eno! Le tako bomo zmogli. To je pot uspeha!

Kako (so)delavce spodbuditi, da skrbijo zase in za druge, da se sindikalno organizirajo in delujejo? 

Z osebnim vzgledom, z opominjanjem na človečnost, pravičnost. Delodajalci so povezani v svoja združenja in nujno je, da smo tudi zaposleni organizirani v sindikate. Prav epidemija je evidentno pokazala, da smo v družbah z organiziranimi sindikati pravočasno preprečili izigravanje interventne zakonodaje in preprečili dodatna odpuščanja zaposlenih.

Kakšna bi morala biti dobra sindikalistka oziroma sindikalist?

Sindikalist mora vedno biti pozitiven, delaven in jasnih misli. Z osebnim vzgledom, z opominjanjem na človečnost, pravičnost. Ne sme mu biti najpomembnejše lastno udobje ali korist. Absolutno mora imeti zmožnost empatije, sposobnost vživetja v čustva druge osebe, sodelavca, znanca, soseda. To nas včasih edino ločuje od živali, a žal ne vedno.

Share