NASLOV PROJEKTA: DECENT PROJECT FOR DECENT WORK

LETO: 2012-2013

SOFINANCER: Norveški finančni mehanizem, Sklad za dostojno delo in tristranski dialog

VIŠINA SOFINANCIRANJA: 84.840 EUR

VREDNOST PROJEKTA: 94.270 EUR

PRORAČUNSKA LINIJA: Global fund for decent work and tripartite dialogue, Norway Grants

PARTNER PROJEKTA: Landsorganisasjon i Norge – LO Norway

PODROBNOSTI PROJEKTA:

Projekt ima tri glavne usmeritve. Prva je promocija Agende dostojnega dela (Decent Work Agenda – DWA) med mladimi, pripravljene s strani Mednarodne organizacije dela (ILO), druga je povečanje vpletenosti socialnih partnerjev na področju politike zaposlovanja mladih, tretja pa je odpiranje povezave med izobraževalnim sistemom, mladimi in socialnimi partnerji na področju agende dostojnega dela in zaposlovanja nasploh. Razlogi za takšna izhodišča izhajajo iz dejstva, da je v času povečane brezposelnosti vse več mladih obsojenih na opravljanje ti. prekernih oz. neformalnih oblik dela, ki predpostavk dostojnega dela ne izpolnjujejo v zadostni meri.

Primarna ciljna skupina projekta so mladi, stari do vključno 29 let. Ta skupina je bila izbrana na podlagi podatka, da se je stopnja registrirane brezposelnosti med mladimi starimi med 25 in 29 let med decembrom 2008 in marcem 2012 dvignila za 58,3 % (ESS, 2012).

Glavni cilji projekta so:

1. Vzajemno priznanje najmanj petih dobrih praks zaposlovanja mladih v okviru aktivne politike zaposlovanja Najmanj pet dobrih praks zaposlovanja mladih, ki jih je v okviru aktivne politike zaposlovanja mogoče izvajati v Sloveniji, nam bo dala opravljena Primerjalna analiza o javnih politikah trga dela na področju mladih v Sloveniji in na Norveškem. Primere dobrih praks bomo predstavili socialnim partnerjem in s tem odprli proces prenosa dobrih praks norveških socialnih partnerjev na trg dela z namenom znižanja brezposelnosti med mladimi v Sloveniji, povečevanja nivoja neposredne vključenosti mladih na trgu dela in ozaveščenosti o agendi dostojnega dela.

2. Priprava priporočil za izboljšanje položaja mladih na trgu dela Priporočila za izboljšanje položaja mladih na trgu dela bodo skupaj s problemsko analizo položaja mladih izdana v obliki publikacije, ki bo širši javnosti dostopna tako v fizični, kakor tudi v elektronski obliki.

3. Promocija prakse dostojnega dela (»Decent work Agenda«) med mladimi Agendo dostojnega dela bomo med mladimi promovirali s pomočjo osmih brezplačnih delavnic in predavanj, preko socialnih omrežij in z mobilnim video natečajem na temo dostojnega dela.

4. Ozaveščanje javnosti o prekernosti in »podzaposlenosti« mladih na trgu dela Informacije o prekernosti in podzaposlenosti mladih na slovenskem trgu dela bomo širili preko socialnih omrežij ter delavnic in predavanj na isto temo.

5. Priprava desetih novih indikatorjev DWA, ki bodo služili za prepoznavanje učinkovitosti oziroma uspešnosti programov Aktivne politike zaposlovanja na področju mladih Primerjalna analiza o javnih politikah trga dela na področju mladih v Sloveniji in na Norveškem bo opravljena tako, da bo na podlagi že obstoječih indikatorjev dostojnega dela pripravljen tudi predlog najmanj desetih novih indikatorjev, ki lahko služijo k boljšemu prepoznavanju in analizi dostojnosti dela v Sloveniji.

REZULTATI PROJEKTA:

– zaposlitev mlade brezposelne osebe iz primarne ciljne skupine

– priprava primerjalne analize o javnih politikah trga dela na področju mladih v Sloveniji in na Norveškem

– priprava predloga najmanj 10 novih indikatorjev za merjenje dostojnosti dela

– priprava predloga ukrepov za izboljšanje situacije mladih v Sloveniji

– informiranje mladih in povečanje zavedanja o agendi dostojnega dela med mladimi in socialnimi partnerji

– dva študijska obiska projektnih partnerjev (v Oslu in v Ljubljani)

– dve novinarski konferenci

– osem delavnic in predavanj na temo dostojnega dela, brezposelnosti mladih, sindikalizma, mreženja, delovnopravne zakonodaje in aktivne politike zaposlovanja

– vzpostavitev socialnih omrežij (Twitter, Facebook)

– izvedba mobilnega video natečaja

– priprava publikacije Problemska analiza položaja mladih na trgu dela

– s predlogi ukrepov za znižanje stopnje brezposelnosti mladih v Sloveniji

UPORABNE INFORMACIJE:

– spletna stran Norveškega finančnega mehanizma

– spletna stran projektnega partnerja

– spletna stran Mednarodne organizacije dela

Share