NASLOV PROJEKTA: BOLJŠE POKLICNO ZDRAVJE DELAVCEV Z USPOSABLJANJEM DELAVSKIH ZAUPNIKOV ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU ZA UČINKOVITO SODELOVANJE PRI OCENJEVANJU TVEGANJA
KRATEK NAZIV PROJEKTA: DELAVSKI ZAUPNIK 2015-2016
LETO: 2015-2016
SOFINANCER: Zavod za zdravstveno zavarovanje slovenije (ZZZS)
VIŠINA SOFINANCIRANJA: 85.000,00 €
VREDNOST PROJEKTA: 95.505,62 €
PRORAČUNSKA LINIJA: Javni razpis Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016
NOSILEC: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

PODROBNOSTI PROJEKTA

Projekt je namenjen celotnemu območju RS: Ciljna javnost projekta so delavski zaupniki za varnost in zdravje pri delu in sveti delavcev, ki naj bi bili izvoljeni pri vsakem delodajalcu v Sloveniji tako v zasebnem kot javnem sektorju.

Velikost populacije, ki ji bodo namenjeni rezultati projekta: Po podatkih Statističnega urada RS za leto 2013 je v Sloveniji 182.089 mikro, majhnih, srednjih in velikih delodajalcev, kjer si naj bi zaposleni izvolili svojega delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu oziroma svet delavcev v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, UL RS 43/2011). Seveda volitve nikoli ne bodo izvedene pri vseh. Po pet let starem podatku iz evropske raziskave ESENER so bile volitve izvedene pri 27 % anketiranih delodajalcev.

Jasnost namena, ciljev in vsebine projekta: Cilj projekta je izboljšanje poklicnega zdravja zaposlenih z usposabljanjem njihovih predstavnikov, ki so bili izvoljeni, da pri delodajalcu zastopajo njihov interes za varno in zdravo delo. Raziskava ESENER je leta 2009 dokazala, da je raven varnosti in zdravja pri delu višja pri delodajalcih, kjer so bili izvoljeni delavski zaupniki za varnost in zdravje pri delu. Ti so toliko bolj učinkoviti pri zastopanju tega interesa, kolikor bolj so usposobljeni za izvajanje svoje predstavniške vloge. V tokratnem projektu želimo pripraviti njihovo usposabljanje za učinkovito sodelovanje pri ocenjevanju tveganja, ključnem preventivnem elementu sistema varnosti in zdravja pri delu.

Pričakovane koristi projekta: izboljšano poklicno zdravje zaposlenih in s tem celotne populacije
Pomembnost javno zdravstvenega problema, s katerim se projekt ukvarja: Poleg javnega zdravja je prav preventivno varovanje poklicnega zdravja področje, kjer lahko pričakujemo najbolj velike učinke za izboljšanje zdravja populacije.

Opredelitev namenov in ciljev projekta
Cilj informativnega, izdajateljskega in vzgojno izobraževalnega projekta »Boljše poklicno zdravje delavcev z usposabljanjem delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu za učinkovito sodelovanje pri ocenjevanju tveganja« je pripraviti novo sodobno usposabljanje za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu oziroma za svete delavcev, ki bo povečalo učinkovitost njihovega zastopanja interesa delavcev do varnega in zdravega dela pri ocenjevanju tveganja zaradi nevarnosti, ki so jim izpostavljeni na delovnem mestu.

Namen projekta je izboljšanje poklicnega zdravja slovenskih delavcev in s tem posredno znižanje stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja za njihovo zdravstveno varstvo.

Projekt uveljavlja sistematične ciljane aktivnosti in ukrepe za ohranjanje in krepitev telesnega in duševnega zdravja delavcev (boljše poznavanje vzrokov poklicnih bolezni in poškodb, identifikacijo in vrednotenje tveganj ter izvajanje preventivnih ukrepov, obvladovanje zdravstvenega absentizma) in je namenjen delavcem in delodajalčevim strokovnim službam za varnost in zdravje pri delu.

Ciljne javnosti projekta so:
1. delavski zaupniki za varnost in zdravje pri delu oziroma sveti delavcev,
2. strokovni delavci za varnost pri delu in izvajalci medicine dela.

Delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu je v skladu z ZVZD-1 element sistema varnosti in zdravja pri delu. ZVZD-1 je glede tega usklajen z direktivo Evropskega sveta z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (89/391/EGS). V skladu z ZVZD-1 je generični izraz za vse te tipe delavskih predstavnikov za varnost in zdravje pri delu delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu, zato ga uporabljamo v naslovu projekta. Delavski zaupniki za varnost in zdravje pri delu zastopajo interes zaposlenih za varno in zdravo delo. Po podatkih raziskave Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU OSHA) oziroma ankete podjetij o novih in nastajajočih tveganjih iz leta 2009 je v Sloveniji delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu izvoljen pri 27,3 %, svet delavcev pa pri 24,97 % delodajalcih ().

V Sloveniji poznamo naslednje tipe delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu:

Zasebni sektor:

– svet delavcev (pri delodajalcih z več kot 20 zaposlenimi),

– delavski zaupnik (pri delodajalcih z manj kot 20 zaposlenimi),

– delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu (kjer delavci niso izvolili sveta delavcev ali delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu),

Javni sektor:

– delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu.

– kjer delavci niso izvolili svojega predstavnika: delodajalec se mora o vsakem ukrepu varnosti in zdravja pri delu posvetovati z vsemi delavci med delovnim časom.

Ker načrtujemo v projektu tudi publikacijo s predstavitvijo poklicnih bolezni, ki so v Sloveniji najbolj prisotne, pa bo ciljna publika projekta tudi strokovna javnost: strokovni delavci za varnost pri delu in izvajalci medicine dela, ki jim delodajalec poveri izvajanje strokovnih nalog. Načrtujemo namreč naklado publikacije o poklicnih boleznih 1500 kosov. Tudi ta publikacija bo omogočila, da bodo slovenske ocene tveganja v bodoče pogosteje ocenile tveganja za nastanek poklicnih bolezni in na tej podlagi zanje določile preventivne ukrepe. To se bo dolgoročno brez dvoma odrazilo na izboljšanju poklicnega zdravja aktivne populacije.

Projekt Delavski zaupnik – osebna izkaznica

Share