NASLOV PROJEKTA: Fair Posting: European Trade Unions Network for fair working conditions for posted workers
LETO: 2017-2018
SOFINANCER: EUROPEAN COMMISSION – DG Employment, Social Affairs and Inclusion
VIŠINA SOFINANCIRANJA: 388.743,84 EUR (ZSSS: 51.420,00 EUR)
VREDNOST PROJEKTA: 485.929,80 EUR (ZSSS: 66.150,00 EUR)

Splošne informacije

Nosilec: Gemeinnütziges Bildungswerk des Deutschen Gewerkschaftsbundes Eingetragener Verein
Partnerji, ki sodelujejo na projektu: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Конфедерация на независимите синдикати в България / Confederation of Independent, Savez samostalnih sindikata Hrvatske
Podrobnosti o projektu

Trajanje aktivnosti: 1.1. 2017 – 31.12. 2018

Kratek opis projekta:
V državah, iz katerih se napotuje delavce na delo v tujino, bodo v okviru treh sindikalnih organizacij – ZSSS, CITUB in SSSH, so vzpostavljene tri svetovalnice za napotene delavce, katere so neposredno povezane z že obstoječo mrežo svetovalnic DGB »Fair Mobility« v Nemčiji. Koordinator te mednarodne mreže svetovalnic je DGB Bildungswerk Bund.

Del projektnih nalog je usmerjen h krepitvi sodelovanja med socialnimi partnerji in pristojnimi nosilci na področju napotenih delavcev. Sodelovanje svetovalcev, sindikalistov in pristojnih nosilcev tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni bo potekalo po eni strani skozi redno organiziranje srečanj in delavnic po drugi strani pa skozi informiranje, svetovanje in strokovno pomoč napotenim delavcem v konkretnih primerih.
S ciljem doseganja optimalne kakovosti svetovalnih storitev je za usposabljanje svetovalcev predviden cikel štirih delavnic ter večkratna urjenja z namenom prenosa potrebnih veščin in znanj iz praktične uporabe delovnega in socialnega prava.

Za informiranje napotenih delavcev bo pripravljen ustrezen informativni material. Projekt bo imel lastno spletno stran, na kateri bodo objavljene informacije za napotene delavce kot tudi informacije o izvajanju in rezultatih projekta.

Poleg neposredne pomoči napotenim delavcem en izmed ciljev tega projekta je, da Komisiji in državam članicam omogoči boljši vpogled in razumevanje situacije na tem področju ter da razvije in ponudi koncept dostojnega dela napotenih delavcev. S tem v zvezi se bo tekom projekta ustvarila baza podatkov, ki jo Komisija lahko uporabi pri reviziji Direktive 96/71/EC.

 

Share