NASLOV PROJEKTA: GET EMPLOYEES AWARE AND READY FOR CHANGES – Gear for Changes

LETO: 1. december 2010 – 30. november 2011

SOFINANCER: Ministrstvo Republike Slovenije za delo, družino in socialne zadeve, Program Evropske Skupnosti za zaposlovanje in družbeno solidarnost –  PROGRESS

VIŠINA SOFINANCIRANJA: Sredstva Evropske Skupnosti: 220,468.74 €

Sofinanciranje partnerjev: 51.117.25 €

VREDNOST PROJEKTA: 275,585.99 €

PRORAČUNSKA LINIJA: Program Evropske Skupnosti za zaposlovanje in družbeno solidarnost – PROGRESS, Izboljšanje razumevanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu v času prestrukturiranja

O PROJEKTU

Projekt Gear for Changes je sofinanciran iz Programa Evropske Skupnosti za zaposlovanje in družbeno solidarnost – PROGRESS (2007-2013). Ustanovljen je bil z namenom finančne podpore izvajanju ciljev Evropske Skupnosti na področju zaposlovanja in socialnih zadev, kot je določeno v Socialni Agendi, in s tem prispeva k doseganju ciljev Lizbonske strategije na teh področjih. Sedemletni program je usmerjen k vsem deležnikom, ki lahko pomagajo pri oblikovanju razvoja primernih in učinkovitih zaposlitvenih ter socialnih zakonodaj in politik znotraj EU-27, EFTE, kandidatkah za vstop v EU in državah, ki še nimajo statusa kandidatk.

PROJEKT GEAR FOR CHANGES

Namen projekta Gear for Changes je spodbuditi podjetja k uvajanju ukrepov za preprečevanje negativnih vplivov sprememb na področju zdravja in psiho-socialnih tveganj. Mednarodna mreža strokovnjakov bo izmenjala izkušnje in prakse na področju zdravja in dobrega počutja, osredotočene na programih za zaposlene/vodje, ki doživljajo spremembe v času prestrukturiranja.

Cilji projekta Gear for Changes so še: (1) Dvigniti osveščenost in promovirati koristi pravočasnega in stalnega vključevanja področja zdravja in dobrega počutja v procese prestrukturiranja; (2) Pomagati delodajalcem in socialnim partnerjem pri preprečevanju in obravnavi zdravstvenih težav zaposlenih, ki se soočajo s prestrukturiranjem; (3) Okrepiti zavedanje in poznavanje dejavnikov stresa, odporov do sprememb ter pomena ustrezne komunikacije med delodajalci v času prestrukturiranja (predvsem linijskih vodij).

KLJUČNE AKTIVNOSTI PROJEKTA GEAR FOR CHANGES

Mednarodna mreža za izmenjavo izkušenj, znanja in dobrih praks: strokovnjaki, svetovalci, vodje iz podjetij na področju zdravja in dobrega počutja ter človeških virov, trenerji in socialni partnerji iz treh partnerskih držav, bodo izmenjali znanje, izkušnje in dobre prakse, pripravili programe in priročnik za vodje in socialne partnerje v okviru mednarodne mreže, mednarodnega seminarja ter skozi razpravo na e-forumu.

Priročnik za podjetja in socialne partnerje, ki vključuje orodja in dobre prakse za promocijo in predstavitev učinkovitih ukrepov za preprečevanje/zmanjšanje škodljivih posledic prestrukturiranja na zdravje posameznika in spodbujanje podjetij k uvajanju ukrepov na tem področju, bo razvit in predstavljen ter predstavljen na delavnicah v vseh partnerskih državah.

Programi za usposabljanje linijskih vodij in predstavnikov sindikatov: za krepitev zavedanja in poznavanja dejavnikov stresa ter odpravljanja odpora do sprememb bosta razvita in v skladu s potrebami in kulturnimi dejavniki partnerskih držav izvedena dva nova programa usposabljanja: (1) Program za usposabljanje linijskih vodij v podjetjih, ki načrtujejo ali so v procesu sprememb/prestrukturiranja bo izveden v vsaki od partnerskih držav in (2) Program za usposabljanje predstavnikov sindikatov bo izveden v Sloveniji in Hrvaški.

Z namenom informiranja in osveščanja vseh vključenih deležnikov ter širše javnosti in razširjanja rezultatov bo potekala Kampanja osveščanja in razširjanja rezultatov, ob zaključku projekta pa bo v Sloveniji organizirana in mednarodna konferenca.

REZULTATI

Strokovnjaki in svetovalci na področju zdravja in dobrega počutja, HR managerji, trenerji in socialni partnerji bodo v okviru mednarodne mreže izmenjavali znanje, izkušnje in dobre prakse ter na tej podlagi razvili dva programa in priročnik za podjetja pri uvajanju ukrepov za preprečevanje/zmanjševanje posledic prestrukturiranja na zdravje posameznika ter oblikovali nove, celovite politike, ukrepe in programe za spodbujanje organizacij in podjetij k vključevanju elementov zdravja posameznikov in organizacij v procese prestrukturiranja v vseh treh državah partnericah.

Z razširjanjem projektnih rezultatov Gear for Changes na različnih dogodkih in z aktivnim vključevanjem ključnih deležnikov, predstavnikov podjetij in strokovnjakov na področju zdravja in dobrega počutja iz partnerskih držav v projektne aktivnosti, se bo povečalo zavedanje o zdravju in dobrem počutju na delovnem mestu ter uveljavljanje priporočil v podjetjih, lokalnih/regionalnih/nacionalnih in EU politikah in programih zdravja in dobrega počutja.

Linijski vodje in srednji management ter predstavniki sindikatov bodo z usposabljanjem izgrajevali kompetence izboljšali poznavanje dejavnikov stresa ter odpravljanja odpora do sprememb, krepili zavedanje o pomenu podpore zaposlenih pri razvoju kariere in veščin ter ustrezne komunikacije pred in med prestrukturiranjem ter o pomenu zagotavljanja “pravičnega in zaupljivega okolja” za zaposlene v času prestrukturiranja.

DOLGOTRAJEN IN/ALI ŠIRŠI VPLIV PROJEKTA

Projekt Gear for Changes vključuje predstavnike vseh pomembnih ciljnih skupin v vseh treh partnerskih državah: (1) Neposredna ciljna skupina: podjetja, zlasti mala in srednja podjetja, ki načrtujejo ali so v procesu prestrukturiranja, predstavniki delavcev – sindikati in njihovi predstavniki v podjetjih, strokovnjaki za zdravje in dobro počutje in poslovni svetovalci, trenerji na področju zdravja in dobrega počutja in HR managerji v podjetjih; (2) Socialni partnerji in deležniki – oblikovalci politik, lokalne skupnosti, organizacije in službe za zaposlovanje ter druge organizacije na trgu dela, ki ustvarjajo, izvajajo in/ali podpirajo ukrepe/programe za podjetja v procesu prestrukturiranja.

PARTNERJI V PROJEKTU: Investors in people international, Business and innovation centre

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Območna organizacija Podravje in Koroška

PODPORNI PARTNERJI: Ministrstvo Republike Slovenije za delo, družino in socialne zadeve, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Regionalni sklad dela Podravje, Zveza samostojnih sindikatov Hrvaške, Krapinsko-Zagorska županija.

NOSILEC: Ekonomski institut Maribor, Center razvoja človeških virov

Več informacij: Spletna stran projekta.

 

Share