NASLOV PROJEKTA: INTEGRACIJSKI PAKET ZA BREZPOSELNE MIGRANTE, BEGUNCE IN PROSILCE ZA AZIL

LETO: december 2010 – december 2013

SOFINANCER: Ministrstvo Republike Slovenije za delo, družino in socialne zadeve

VIŠINA SOFINANCIRANJA: 297.983,59 € (Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.)

VREDNOST PROJEKTA: 297.983,59 €

PRORAČUNSKA LINIJA: Javni razpis za spodbujanje enakih možnosti in socialne vključenosti na trgu dela z dne 23.07.2010 v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 ter razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« in prednostne usmeritve »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti.«

PRIDRUŽENI PARTNERJI; Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani, Pravna Fakulteta Univerze v Ljubljani, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Gospodarska zbornica Slovenije

PARTNER PROJEKTA: Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva

NOSILEC PROJEKTA: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

 

IZHODIŠČA PROJEKTA

Močna podinformiranost migrantov, prosilcev za azil ter beguncev o pravicah, ki se vežejo na njihovo delovno oziroma celotno življenjsko okolje, ki je med drugim posledica visoke stopnje socialne izključenosti teh ranljivih skupin;

Šibka socialna vključenost v neposredno okolje, ki je neposredna posledica delovnih oziroma življenjskih pogojev, v katere so zatečeni;

Izjemno slabi zaposlitveni obeti oziroma možnosti migrantov, ki so praviloma neodvisne od njihovih kvalifikacij oziroma pridobljene stopnje izobrazbe. Tako je izmed 74.008 veljavnih delovnih dovoljenj v decembru 2010 bilo 27.625 za dejavnost gradbeništva, kjer se praviloma potrebuje nekvalificirane oziroma polkvalificirane delavce.

CILJI

Projekt bo prispeval k enakim možnostim na trgu dela skozi celotno obdobje izvajanja.

Stalni cilj projekta bo krepitev socialne vključenosti ciljnih skupin, vključenih v projekt h kateremu bo prispeval načrtovani letni festival multikulturnosti.

Projekt bo prispeval k povečanju dostopa do zaposlitve in usposabljanja za osebe iz ranljive ciljne skupine. Že od začetka bodo v projektu zaposlene tri osebe iz primarne ciljne skupine. K temu cilju bo prispevala izvedba enotnega izobraževalnega programa za koordinatorja projekta, svetovalca zagovornikov in zagovornike pravic migrantov, prosilcev za azil in beguncev, saj bodo te osebe posredniki znanja pridobljenega med strokovnjaki iz različnih področij. Mladi bodo v projekt vključeni predvsem preko aktivnosti izobraževanja in usposabljanja ter izvajanja zagovorništva, s čemer bodo pridobili praktične izkušnje in znanja, kar bo povečalo njihovo zaposljivost.

INOVATIVNOST PROJEKTA PRI ISKANJU IN VZPOSTAVLJANJU TRAJNIH REŠITEV

Aktivna vključenost ciljnih skupin v pripravo izobraževalnih vsebin, kar bo zagotovo vodilo v višjo učinkovitost izobraževalnega programa.

Izobraževalni program, ki ga bo pripravila multidisciplinarna strokovna ekipa, bo vseboval osem modulov, in sicer: osnove delovnega in socialnega prava, osnove azilnega in »tujskega« prava, osnove slovenskega jezika, raziskovanje potreb v skupnosti, veščine komuniciranja, osnove raziskovalnega dela, osnove računalništva in trg dela v Sloveniji.

Vključevanje zagovornikov pravic v osemdelno izobraževanje, ter izdelava priročnika s smernicami za zagovornike pravic migrantov, prosilcev za azil in beguncev, ki jim bo v pomoč pri delu na terenu.

Vzpostavitev sistema (samo)zagovorništva, s katerim bodo znotraj same ranljive skupine prebivalstva ustrezno krožile informacije, in kjer bodo nosilci izobraževana »zgolj« podporna enota, ki bo na razpolago tovrstnemu sistemu medsebojnega informiranja. Na takšen način se bodo osebe iz ranljivih skupin migrantov, prosilcev za azil ter beguncev opremile z informacijami in veščinami do te mere, da bodo postale bolj zaposljive na trgu dela.

Oblikovanje seznama kompetenc za NPK – »zagovornik pravic ranljivih skupin«, ki ga bomo ob zaključku projekta predlagali v formalno potrditev Centru za poklicno usposabljanje, kar bo nedvomno zvišalo zaposljivost oseb, ki so bile vključene v projekt ter integriranje sistema zagovorništva pravic migrantov, prosilcev za azil in beguncev v institucionalne prakse, s čimer bi se zagotovila vzdržnost tega sistema.

Promoviranje certifikata multikulturnosti in korporativne družbene odgovornosti, katerega bi oblikovala projektna strokovna skupina, in sicer na podlagi indikatorjev, kot je recimo odprtost podjetja do večnacionalne kadrovske sestave.

Priprava in izvedba festivala medkulturnega dialoga, v okviru katerega se bodo izvajali različni dogodki, od projekcije filmov, kulinaričnih dogodkov so nogometnega turnirja, na katerem bodo sodelovale ekipe iz ranljivih skupin.

Prenos izkušenj in potreb ciljne ranljive skupine v delo institucij, ki se ukvarjajo z ranljivimi skupinami, kot je to Zavod RS za zaposlovanje, kar bo omogočilo oblikovanje bolj učinkovitih programov in ukrepov za zaposlovanje ranljivih skupin prebivalstva.

SKLADNOST PROJEKTA S POLITIČNIMI USMERITVAMI IN STRATEGIJAMI

Cilji projekta se navezujejo na Resolucijo o migracijski politiki RS in na njena temeljna načela, kot so načelo solidarnosti, načelo spoštovanja prava in človekovih pravic ter načelo enakopravnosti, svobode in vzajemnega sodelovanja, ki se predvsem nanaša na integracijsko politiko. V 5. točki Resolucije o migracijski politiki RS se med temelje migracijske politike v Republiki Sloveniji RS postavljajo: svetovna solidarnost in dejavno delovanje na področju preprečevanja vzrokov množičnih migracij, aktivna slovenska politika tako v evropskem prostoru kot tudi s sosednjimi državami v srednji in jugovzhodni Evropi, zaščita in pomoč beguncem ter drugim iskalcem azila, osredotočenje na možnost njihovega prostovoljnega vračanja ter tudi njihova integracija.

Pridruženi partner projekta je Zavod RS za zaposlovanje, ki je nacionalni izvajalec programov in ukrepov Aktivne politike zaposlovanja. Tesno sodelovanje z Info točko za tujce, ki deluje v okviru Zavoda, bo omogočilo izjemno učinkovito možnost neposredne komunikacije s ciljnimi skupinami projekta.

Projekt sledi glavnim načelom, smernicam in ciljem na področju skladnega regionalnega razvoja, kot je opredeljeno v 3. členu Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRRS. Le-ta med ostalim narekuje upoštevanje načel: trajnostnega razvoja in njihovih posebnosti, krepitve socialnega kapitala in inovacijske sposobnosti v razvojnih regijah, ohranjanja in razvijanja kulturne identitete z ustvarjanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost in raznolikost, spodbujanje vseživljenjskega učenja v podporo zviševanja izobrazbene ravni prebivalstva ter povečanja dostopa do izobraževanja in usposabljanja za vse.

TRANSNACIONALNOST PROJEKTA

V začetni fazi projekta je predvideno posvetovanje strokovne ekipe, ki je zadolžena za pripravo enotnega izobraževalnega programa, s predstavniki avstrijskega sindikata GPA DJP (Gewerkschaft der Privatangestellten – Druck, Journalismus, Papier), norveškega sindikata gradbenih delavcev iz Osla (Bygningsarbeiderforenning) in nevladne organizacije PICUM (The Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants) ki se dejavno ukvarjajo s ciljno populacijo tujcev.

V okviru priprav na oblikovanje priročnika s smernicami za zagovornike pravic migrantov, prosilcev za azil in beguncev se bo dvakrat tudi izvedel študijski obisk v Avstrijo in na Norveško.

Predstavniki avstrijskih in norveških sindikatov bodo pred zaključno konferenco izvedli kratko referenčno evalvacijo projektnih dejavnosti z namenom tako izboljšanja nadaljnjih aktivnosti na tem področju kot tudi prenosa dobrih praks na mednarodnem nivoju.

Priročnik za zagovornike ranljivih skupin

Share