SPREMINJANJE TRADICIONALNE MISELNOSTI SKOZI KOLEKTIVNE POGODBE NA ZAHODNEM BALKANU – VLOGA SOCIALNIH PARTNERJEV PRI USKLAJEVANJU DELA IN DRUŽINE TER ENAKOSTI SPOLOV

TRAJANJE PROJEKTA: 15. 12. 2016 – 14.12. 2017

SOFINANCERJI: European Commission, Industrial relations and social dialogue, budget heading 04.03.01.08, Call: Support for social dialogue

SKUPNI UPRAVIČENI STROŠKI PROJEKTA: 326.514,25 €

VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV SOFINANCIRANJA PROJEKTA: 293.862,81 € (90 %)

PROJEKTNO PARTNERSTVO SESTAVLJAJO:
Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS) – nosilec projekta

Partnerji:

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS)

Združenje delodajalcev Hrvaške (HUP)

Konfederacija makedonskega gospodarstva (BCM)

Zveza sindikatov Makedonije (CCM)

Združenje delodajalcev Črne Gore (UPCG)

Unija svobodnih sindikatov Črne Gore (USSCG)

Združenje delodajalcev Srbije (UPS)

Konfederacija samostojnih sindikatov Srbije (KSSS)

Albansko delodajalsko združenje (Biznes Albania),

Konfederacija samostojnih sindikatov Albanije (KSSH)

BUSINESSEUROPE

 

Uspešnost prizadevanj za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja je odvisna od prepletanja in dopolnjevanja različnih politik in ukrepov na ravni države, socialnega sporazumevanja, delodajalcev ter raznolikih preferenc na ravni posameznikov. Na evropski ravni je usklajevanje poklicnega in družinskega življenja eno izmed ključnih področij evropske socialne, zdravstvene in zaposlitvene politike. Ukrepi usklajevanja in enakosti spolov podpirajo ekonomski razvoj, spodbujajo večjo stopnjo zaposlenosti žensk, prispevajo k rodnosti ter k doseganju enakosti spolov.

V okviru projekta se bo krepila ozaveščenost delodajalcev in delojemalcev o pomembnosti ukrepov, ki se nanašajo na usklajevanje poklicnega in družinskega življenja kot tudi vidik enakosti spolov na tem področju, ter na prevzem in izvajanje pravnega reda EU s tega področja. Projekt je usmerjen v spreminjanje tradicionalne miselnosti in preseganje stereotipov na Zahodnem Balkanu na tem področju ter spodbujanje zaposlitvenih možnosti žensk in moških preko socialnega dialoga oziroma kolektivnega dogovarjanja. Prav tako je namen projekta spodbujanje ciljnih skupin (socialnih partnerjev, delodajalcev, delavcev in odločevalcev) k refleksiji o pomembnosti usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja ter gojenju takšne organizacijske kulture v podjetjih oziroma organizacijah, ki v središče postavlja dobrobit zaposlenih. Le takšna organizacijska kultura lahko prispevka k večji produktivnosti, inovativnosti, kreativnosti in posledično k večji poslovni uspešnosti podjetja.

Splošni cilji projekta:
– povečanje ozaveščenosti in znanj socialnih partnerjev v sodelujočih državah z namenom krepitve njihovega prispevka k socialnemu dialogu na nacionalni in evropski ravni na tem področju,
– krepitev sposobnosti prilagajanja socialnih partnerjev in socialnega dialoga spremembam in aktualnim izzivom na trgu dela kot so enakost spolov, usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, dostojno delo ipd.

Specifični cilji projekta:
– povečanje ozaveščenosti in okrepitev znanj socialnih partnerjev in drugih ciljnih skupin (delavcev, delodajalcev, odločevalcev, zainteresirane javnosti) o pomembnosti ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja ter za spodbujanje enakosti spolov,
– povečanje ozaveščenosti o vlogi socialnih partnerjev in pomembnosti kolektivnega dogovarjanja pri spodbujanju lažjega usklajevanja poklicnega in družinskega življenja ter enakosti spolov,
– oblikovanje novih, inovativnih ukrepov usklajevanja, ki naslavljajo aktualne izzive na trgu dela (aktivno očetovstvo, stres, enakost spolov ipd.) in spodbujanje njihovega vključevanja v kolektivne pogodbe,
– pregled EU zakonodaje in standardov s področja ter preučevanje možnosti njihove prilagoditve in implementacije v nacionalne zakonodaje držav, ki sodelujejo v projektu,
– spreminjanje tradicionalne miselnosti in preseganje stereotipov na področju usklajevanja poklicnih in družinskih obveznosti ter enakosti spolov preko socialnega dialoga v državah Zahodnega Balkana.

V okviru projekta se bodo izvajale različne aktivnosti. V prvem delu projekta bo izvedena raziskava o stanju obravnavane tematike na Zahodnem Balkanu. Znanje in dobre prakse bodo pridobljene tudi v okviru študijskega obiska v Bruslju in drugih nacionalnih in mednarodnih dejavnosti, vključno z delavnicami. Drugi del projekta je namenjen prenosu pridobljenega znanja, podpori implementaciji ukrepov ter razširjanju rezultatov projekta.

Rezultati in aktivnosti projekta:
– priprava poročila analize politik in seznam ukrepov za Zahodni Balkan z namenom izboljšanja usklajevanja dela in družine ter možnost njihove vključitve v nacionalno zakonodajo in v kolektivna pogajanja ter kolektivne pogodbe,
– izdaja publikacije s področja usklajevanja dela in družine ter enakosti spolov,
– izdaja promocijskega gradiva za dijake in dijakinje ter delodajalce ter organizacija kampanje za ciljne skupine,
– izvedba delavnic na nacionalni ravni (Slovenija, Hrvaška, Srbija, Črna Gora, Albanija, Makedonija),
– študijski obisk v Bruslju s namenom izmenjave dobrih praks na področju,
– postavitev spletne strani o evropskih in nacionalnih politikah s tega področja in vlogi socialnih partnerjev pri krepitvi usklajevalnih politik,
– zaključna konferenca v Skopju.

Usklajevanje dela in družine: Regijski pregled in smernice

Se odločaš o svoji poklicni poti – Razmišljaj po svoje!

 

Share