NASLOV PROJEKTA: »OCENJEVANJE IZVOROV PSIHOSOCIALNIH TVEGANJ V ZDRAVSTVENIH, SOCIALNIH IN IZBRANIH DEJAVNOSTIH JAVNEGA SEKTORJA: E-ORODJE ZA CELOVITO PODPORO PROMOCIJI ZDRAVJA ZAPOSLENIH«

KRATEK NAZIV PROJEKTA: »OCENJEVANJE IZVOROV PSIHOSOCIALNIH TVEGANJ V ZDRAVSTVENIH, SOCIALNIH IN IZBRANIH DEJAVNOSTIH JAVNEGA SEKTORJA«

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 8. 2015 – 10. 11. 2016

SOFINANCER: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)

VIŠINA SOFINANCIRANJA: 59.151,34 €

VREDNOST PROJEKTA: 65.723,72 €

PRORAČUNSKA LINIJA:

Javni razpis Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016

PARTNERJI PROJEKTA

Nosilec projekta: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Partnerji projekta: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Inštitut za produktivnost

NAMEN PROJEKTA

Namen projekta je izdelava e-orodja za ocenjevanje izvorov psihosocialnih tveganj, ki bo v treh različicah prilagojeno zaposlenim v zdravstvenih, socialnih in izbranih dejavnostih javnega sektorja. Hkrati bodo v sklopu projekta opravljena tudi regijska strokovna usposabljanja, namenjena odgovornim v delovnih organizacijah na področju spremljanja zdravja in varnosti pri delu.
Projekt želi prispevati k boljšemu zdravju in počutju zaposlenih, izboljšanju znanja in kompetenc delodajalcev pri soočanju s psihosocialnimi tveganji pri delu ter tudi k znižanju ekonomskih posledic nezdravega delovnega okolja. S široko diseminacijo rezultatov projekta (prosto dostopnim e-orodjem, publikacijami, članki, promocijo po spletnih omrežjih, raznimi gradivi, obvestili delovnim organizacijam itd.) bo zagotovil koristi za zaposlene in delodajalce za čas trajanja projekta kot tudi po njegovem izteku. Potrebno je namreč izpostaviti, da se učinki uspešnega obvladovanja psihosocialnih tveganj pokažejo v daljšem časovnem obdobju. Zato je pomembno, da se v delovnih organizacijah vzpostavi sistematičen in kontinuiran načrt spoprijemanja s psihosocialnimi tveganji, ki se ga tekom izvajanja dopolnjuje, prilagaja in tudi preverja njegove učinke na ravni zaposlenih kot tudi delovne organizacije. Vse našteto bo e-orodje tudi omogočalo.
CILJI PROJEKTA

Uporabniku prijazno e-orodja za ocenjevanje izvorov psihosocialnih tveganj bo v splošni različici, namenjeni širokemu naboru organizacij, ter dveh prilagojenih različicah za zdravstvene in socialne dejavnosti ter dejavnosti javnega sektorja, s priročnikom za uporabo.
1. E-orodje bo omogočalo koristno podporo programom promocije zdravja zaposlenih, ker bo:
• vsebovalo platformo za enostaven vnos podatkov s strani uporabnika in samodejno obdelavo podatkov, povezanih izvori psihosocialnih tveganj zaposlenih, z nazornim grafičnim in tekstovnim prikazom ocene tveganj ter njihovih posledic. Omogočalo bo tudi primerjalno analizo psihosocialnih obremenitev med več poklicnimi skupinami znotraj določenega podjetja.
• predlagalo bo seznam v izvore psihosocialnih obremenitev usmerjenih ukrepov, ki jih bo možno vključiti v programe promocije zdravja. Ukrepi bodo zajemali primarne, sekundarne in terciarne intervencije, tako na ravni posameznika, kot na ravni delovne organizacije.
2. Usposabljanje ciljne javnosti (inženirji za varnost pri delu, predstavniki delodajalcev in delojemalcev ter kadrovskih služb) na področju problematike psihosocialnih tveganj in uporabe e- orodja, s ciljem povečevanja njihovih kompetenc na področju obvladovanja psihosocialnih tveganj in spodbujanja uporabe e-orodja na področju celotne Slovenije (predvidenih 10-12 delavnic za usposabljanja v različnih slovenskih regijah).
3. »Vodič za razumevanje pravih stroškov težav povezanih z zdravjem zaposlenih« s pripadajočo zloženko, namenjen vodstvu in delodajalcem, s ciljem krepitve njihovega razumevanja stroškov bolniške odsotnosti in donosnosti programov promocije zdravja in tudi s tem posledično spodbujanju njihove podpore izvajanju programov promocije zdravja.
E-ORODJE ZA OCENJEVANJE IZVOROV PSIHOSOCIALNIH TVEGANJ

V okviru projekta bo nastalo uporabniku prijazno e-orodje za ocenjevanje izvorov psihosocialnih tveganj.
E-orodje bo vsebovalo vprašalnik, sestavljen iz dveh delov. V prvem oz. osnovnem delu se bodo vprašanja nanašala na zdravstveno stanje in sociodemografske značilnosti zaposlenega. V drugem delu pa bo orodje vsebovalo samoocenjevalni vprašalnik s 130 trditvami, ki se bodo nanašale na značilnosti dela in delovne organizacije, v kateri je posameznik zaposlen, na njegove osebnostne značilnosti in posebnosti okolja, v katerem živi.
E-orodje bo omogočalo enostaven izpis vprašalnika in izpis rezultatov analize (pregled zdravstvenih in sociodemografskih značilnosti, profil obremenitev, oceno ranljivosti, priporočila za ukrepe) in bo prilagajalo vprašalnike in izpise analiz glede na to, iz kakšne delovne organizacije bodo izhajali zaposleni – glede na sektor, kjer se bo izvajala ocena psihosocialnih tveganj.
To e-orodje bo prosto dostopno na svetovnem spletu in na voljo vsem zainteresiranim delovnim organizacijam (majhnim, srednjim in velikim) na celotnem območju Republike Slovenije. Ker bo e-orodje izdelano na osnovi najnovejših smernic na področju obvladovanja psihosocialnih tveganj v delovnem okolju, predstavlja glede na tovrstna razpoložljiva orodja v slovenskem prostoru pomembno novost, ki bo delovnim organizacijam v veliko pomoč pri načrtovanju ustrezne strategije na področju promocije zdravja, ki bo vključevala tako omejevanje izvorov psihosocialnih obremenitev v delovnem okolju kakor njihovih za zdravje škodljivih posledic (stres, izgorevanje, nasilje, idr.).
PRIROČNIK ZA UPORABO E-ORODJA ZA CELOVITO PODPORO PROMOCIJE ZDRAVJA PRI DELU

Priročnik bo seznanil uporabnike s problematiko psihosocialnih obremenitev, ki jih doživljajo zaposleni, tako v svojem delovnem okolju kot izven njega. Uporaben bo tudi pri oblikovanju različnih preventivno promocijskih ukrepov, usmerjenih v izboljševanje zdravja zaposlenih in njihovega počutja v delovnem okolju. Izdelan bo v pdf formatu in bo osnovan na interaktivnih poglavjih, ki bodo uporabniku omogočala hitro iskanje relevantnih podatkov. Vključeval bo tudi povezave do uporabnih spletnih strani iz področja promocije zdravja, ki olajšajo strokovnjakom za zdravje in varnost pri delu pripravo ustreznih ukrepov ter z njimi povezanih dejavnosti, kot jih narekujejo sodobne smernice na področju obvladovanja psihosocialnih tveganj. Vključeval bo tudi navodila za delo z zgoraj omenjenim e-orodjem.
STROKOVNA USPOSABLJANJA NA PODROČJU OBVLADOVANJA PSIHOSOCIALNIH TVEGANJ IN OBLIKOVANJE PROGRAMOV PROMOCIJE ZDRAVJA PRI DELU S POMOČJO E-ORODJA

S ciljem povečanja kompetenc na področju razumevanja psihosocialnih tveganj in načinov njihovega ocenjevanja ter priprave ustreznih ukrepov bo izvedena serija izobraževanj v 12 slovenskih regijah, kjer bomo udeležence strokovno usposabljali na področju obvladovanja psihosocialnih tveganj. V sklopu strokovnih usposabljanj bomo predstavili tudi e-orodje in njegovo uporabo. Na praktičnih primerih bo prikazana uporabnost e-orodja za izdelavo ocene tveganj, analizo zdravstvenega stanja in počutja zaposlenih, oblikovanje usmerjenih ukrepov na različnih področjih psihosocialnih obremenitev. Predstavljene bodo različice e-orodja ter njihova uporabnost glede na specifično dejavnost. Udeleženci usposabljanj bodo e-orodje tudi samostojno preizkusili.

Cilji strokovnih usposabljanj bodo:
– usposobiti in motivirati udeležence za samostojno uporabo orodja,
– spodbuditi podjetja oziroma organizacije za uporabo e-orodja v praksi, v njihovih organizacijah, in
– pokriti območje celotne Slovenije in s tem zagotoviti uporabo e-orodja tudi v regijah, kjer uporaba tovrstnih orodij, oziroma ukrepi promocije zdravja in zmanjševanja absentizma, zaostajajo za povprečjem v Republiki Sloveniji.
VODIČ ZA RAZUMEVANJE STROŠKOVNO FINANČNIH VIDIKOV ZDRAVJA ZAPOSLENIH

Vodič za razumevanje finančnih ekonomskih vidikov zdravja zaposlenih bo vključeval informacije in kvantitativne podatke iz raziskav in virov, povezanih s stroški absentizma, prezentizma. Predstavljeni bodo različni stroški, ki sestavljajo celoten strošek bolniške odsotnosti zaposlenega, kot so nadomestilo plače za čas bolniške odsotnosti, povečani stroški zaradi nadurnega dela ali najema nadomestnih delavcev, stroški sistema upravljanja z bolniškimi odsotnostmi, itd. Predstavljeni bodo tudi ekonomsko finančni vidiki prezentizma, ki se kažejo v povečanih stroških zaradi delovnih nesreč, napak pri delu in upada kakovosti, izgubah prihodkov zaradi zmanjšanega produktivnosti, ipd.
Predstavljene bodo prednosti in pomanjkljivosti nekaterih razpoložljivih metodologij vrednotenja stroškov absentizma in prezentizma ter podana priporočila in usmeritve v smeri vrednotenja stroškov in donosnosti programov, povezanih z zdravjem zaposlenih. Izpostavljena bo potreba po spremembi neugodne davčne zakonodaje v Sloveniji, ki ne priznava nekaterih stroškov promocije zdravja, predstavljene bodo rešitve znotraj obstoječe zakonodaje za uveljavljanje davčno priznanih odhodkov, povezanih z ukrepi promocije zdravja.
OPREDELITEV CILJNIH JAVNOSTI, KI JIM JE PROJEKT NAMENJEN

Rezultati projekta so namenjeni različnim javnostim s celotnega območja Republike Slovenije.

Ciljne javnosti glede na ključne sklope projekta so sledeče:
I. e-orodje ter priročnik za njegovo uporabo in implementacijo ukrepov
• organizacije iz dejavnosti zdravstva in sociale (npr. zdravstveni domovi, bolnišnice, domovi za ostarele, centri za socialno delo, varstveni zavodi in podobne organizacije)
• izbrane dejavnosti javnega sektorja (zlasti dejavnosti javne uprave, državne uprave, lokalne samouprave, nekateri javni zavodi, agencije, ipd.)
• splošna različica: vse organizacije oz. podjetja v Sloveniji

II. strokovna usposabljanja na področju obvladovanja psihosocialnih tveganj in priprave programov promocije zdravja pri delu ter uporabe e-orodja
• inženirji za varnost pri delu
• predstavniki kadrovskih služb
• sindikalni zaupniki
• drugi zainteresirani strokovnjaki (predstavniki vodstev, promotorji zdravja, itd.)

III. promocija rezultatov projekta
• 200 največjih delovnih organizacij v Sloveniji (poštne pošiljke)
• vse delovne organizacije v Sloveniji (svetovni splet, objave v medijih, ipd.)

IV. publikacija s področja stroškov, povezanih z zdravstvenimi in psihosocialnimi težavami, ter donosnost programov promocije zdravja
• vodilni in vodstveni kadri
• delavski predstavniki (sindikati, delavski sveti)
• finančniki in ekonomisti
• zainteresirana javnost
PRODUKTI PROJEKTA

Spletna aplikacija e-OPSA (Orodje za celovito podporo promociji zdravja na delovnem mestu)

V sklopu projekta je bila kot nadgradnja predhodnega orodja OPSA, izdelana spletna aplikacija e-OPSA. Na voljo je v treh različicah: za zaposlene v izbranih dejavnostih javnega sektorja, v zdravstveno-socialnih dejavnostih in ostalih sektorjih.
Aplikacija omogoča izdelavo ocene tveganj za razvoj težav, povezanih s psihosocialnimi obremenitvami, s pomočjo samoocenjevalnega vprašalnika ter oblikovanje selektivnih ukrepov za obvladovanje stresa. Prav tako vključuje tudi kalkulator stroškov in donosnosti promocije zdravja na delovnem mestu.
Spletna aplikacija e-OPSA je dostopna na spletni strani opsa.si.

 

Share