Napovedane spremembe zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – odziv ZSSS

14. 3. 2019

Delimo prvi odziv Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) na izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2F).

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer je 13. marca javnosti predstavila zgolj obris sprememb in dopolnitev Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). Prava predstavitev socialnim partnerjem je predvidena za sejo Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) 22. marca, ko bo znanih več podrobnosti. Takrat bomo podali tudi uradno stališče.

Vsekakor ZSSS pričakuje, da bo Vlada RS spoštovala zavezo, zapisano v izhodiščih za prenovo sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji, ki so bila soglasno (s soglasjem vlade) potrjena na seji ESS, ki je potekala 28. 6. 2017: »Soglašamo, da morajo biti vse bodoče spremembe pokojninskega in invalidskega zavarovanja izvedene premišljeno, ob širšem družbenem konsenzu in v soglasju s socialnimi partnerji ter da morajo temeljiti na izhodiščih in temeljnih načelih (načelo solidarnosti, vzajemnosti, obveznosti vključitve v prvi pokojninski steber ..), ki so že zgodovinsko vgrajena v slovenski pokojninski sistem.«

Napovedane drugačne rešitve

Iz tokratnih ministričinih izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev ZPIZ-2F lahko razberemo, da gre za vsebinsko v marsičem drugačne rešitve, kot so bile predlagane v Beli knjigi o pokojninah iz leta 2016. Znotraj socialnega dialoga bo ZSSS namenila posebno pozornost uvedbi tako imenovanega dvojnega statusa upokojencev in njenemu učinku na trg dela. Celovite rešitve morajo biti take, da ne bo prišlo do nelojalne konkurence pri ceni dela aktivne generacije. Upokojenci, ki bi istočasno prejemali stoodstotno pokojnino in hkrati smeli opravljati delo za delodajalce, ne bi smeli prejemati plačila za opravljeno delo, ki bi zmanjševalo možnosti za zaposlitev zlasti mlade generacije. Ne želimo namreč še ene generacije mladih, ki ji predolgo ne bo uspelo dobiti redne zaposlitve. ZSSS pa bo namesto tega predlagala smiselne spremembe ureditve začasnega in občasnega dela upokojencev.

Glede predlaganih sprememb odstotkov za odmero prve pokojnine ZSSS poudarja, da smo sindikati že na pogajanjih o predlogu ZPIZ-2 leta 2012 predlagali prehodno obdobje za izenačitev odmernih lestvic obeh spolov ter zaman do zadnjega zahtevali, da mora odmera za 40 let pokojninske dobe pri obeh spolih presegati vsaj 60 odstotkov. Podpiramo zvišanje odmernih lestvic, nismo pa zadovoljni s predlaganim prehodnim obdobjem in višino. Predlagamo tudi drugačne rešitve v zvezi z prenizkimi pokojninami žensk. Pokojnina naj namreč vedno odraža vplačane prispevke. Edina izjema naj bodo elementi solidarnosti.

ZSSS je pri vsaki spremembi pokojninskega sistema vztrajno zahtevala višjo odmero denarnih nadomestil delovnih invalidov, ki so po letu 2000 prenizka, da bi zagotavljala socialno varnost delovnih invalidov. Podpiramo zvišanje odmere, ocenili pa bomo, ali zadostuje.

Proti dvigu upokojitvene starosti

ZSSS je na pogajanjih o predlogu ZPIZ-2 leta 2012 predlagala naj kot spodbudo za prostovoljno odložitev datuma upokojitve prejme posameznik, ki izpolni upokojitvene pogoje, dodatek k plači v višini 20 odstotkov pokojnine, ki bi jo sicer lahko uveljavil. Opozarjamo, da so poslanci ene od opozicijskih političnih strank v zadnjem letu celo predlagali odpravo omenjenega ukrepa. Vsekakor ZSSS še naprej zagovarja, da velja odložitev datuma upokojitve spodbuditi z nagradami in ne s kaznimi v obliki malusov kot trajnega zmanjšanja pokojninskega zneska.

ZSSS nasprotuje dvigu ciljne upokojitvene starosti za tiste, ki jim ne uspe zbrati 40 let pokojninske dobe, s 65 na 67 let. Prvič za to ni potrebe, saj je ZPIZ-2 izjemno zmanjšal število novih upokojencev v posameznem koledarskem letu. Razlogov za dodatno zaostrovanje torej ni. Drugič pa država še ni zagotovila pogojev, ki bi prebivalstvu omogočili delo do omenjenih let starosti. Porast stroškov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za denarna nadomestila v času bolniške odsotnosti z dela v obdobju po zaostritvi pogojev upokojevanja v ZPIZ-2 za 100 milijonov evrov letno kaže, da ta narašča predvsem na račun delovno aktivnih po šestdesetem letu starosti. Delo v starosti po dopolnjenem šestdesetem letu je zato treba omogočiti predvsem z vlaganjem v poklicno zdravje, v promocijo zdravja na delovnem mestu in v javno zdravje. Brez tega gre za reforme brez želenega učinka oziroma za prelaganje stroškov iz enega sistema socialnega zavarovanja v drugega. V zvezi s tem opozarjamo, da država kljub našim pozivom še ni zagotovila pravne podlage za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev na področju poklicnega zdravja in promocije zdravja na delovnem mestu. Od nje pričakujemo celovit pristop in ne reforme, ki jih ne podpirajo ustrezni ukrepi na vseh področjih urejanja trga dela.

ZSSS že leto dni zahteva zagotovitev pravne podlage za učinkovit nadzor zakonitosti prispevkov na področju poklicnega zavarovanja. Upamo, da bo pristojna ministrica tokrat predlagala zadostne rešitve. Pričakujemo pa tudi, da bo opravljena celovita analiza realne vrednosti pokojnin, odmerjenih v različnih obdobjih, ki se je v času gospodarske krize zmanjšala zaradi varčevalnih proračunskih ukrepov. Upokojenci in upokojenke pač morajo biti deležni rezultatov gospodarskega razvoja.

Lučka Böhm, izvršna sekretarka ZSSS za varnost in zdravje pri delu

Share