Poziv stavkajočim zdravnicam in zdravnikom: Stavkajte zakonito in zagotovite minimum delovnega procesa!

25. 1. 2024

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je na stavkajoče zdravnike in zdravnice pravkar naslovila poziv, da naj stavkajo zakonito in da zagotovijo izvajanje minimuma delovnega procesa, kamor zagotovo sodi tudi pravočasno potrjevanje upravičenosti zadržanosti od dela. Več v nadaljevanju.

Na ZSSS pravico do stavke prepoznavamo kot legitimno sredstvo za doseganje boljšega socialnega in ekonomskega statusa delavcev. Gre za eno izmed temeljnih delavskih in človekovih pravic, ki je opredeljena tudi v Ustavi Republike Slovenije. Podpiramo tudi boj delavk in delavcev za boljše plačilo za opravljeno delo, kar predstavlja enega izmed temeljev sindikalnega delovanja.

Hkrati se zavedamo, da je pravica do stavke eden izmed instrumentov sindikalnega boja, ki lahko v veliki meri poseže v pravice nestavkajočih, zaradi česar se je je vedno potrebno posluževati z veliko mero odgovornosti.

Zaradi navedenega tudi Zakon o stavki zahteva, da se lahko pravica do stavke v organizacijah posebnega družbenega pomena, kamor zdravstvo nesporno spada, izvaja le na način, da se zagotovi minimum delovnega procesa, ki zagotavlja varnost ljudi in premoženja ali je nenadomestljiv pogoj za življenje in delo prebivalcev ali delo drugih organizacij.

Pravica do stavke se mora  izvajati na način, ki nesorazmerno ne poseže v pravice drugih. Zavedati se je treba, da poleg legitimnega boja za izboljšanja ekonomskega položaja zaposlenih, obstajajo pravice drugih, ki pravico do stavke omejujejo. Ena od teh je zagotovo pravica do zdravstvenega varstva, ki je prav tako opredeljena v Ustavi Republike Slovenije.

Način izvajanja stavke nekaterih zdravnikov na način, da ne potrjujejo bolniških staležev, je po našem prepričanju neodgovoren in nesorazmeren, hkrati pa menimo, da ne predstavlja zakonitega izvajanja stavke. Zaradi nepotrjene bolniške odsotnosti lahko posameznemu delavcu nastanejo težko popravljive posledice, ne samo na področju delovnega razmerja (delovnopravne sankcije ali celo izguba zaposlitve), temveč tudi na njegovem zdravju in na zdravju njegovih sodelavcev, v kolikor je bolan delavec prisiljen oditi v službo.

Ne smemo pozabiti, da je dokazno breme za upravičeno odsotnost z dela na strani delavca kar pomeni, da je delavec tisti, ki mora dokazati, da je, na primer zaradi bolezni, ostal doma. Pri tem ni dovolj zgolj telefonsko obvestilo delodajalcu, temveč je potrebno predložiti tudi pisno dokazilo. V primeru bolezni je pisno dokazilo potrjeno bolniško potrdilo. Delavcu, v kolikor nima potrjenega potrdila o upravičeni odsotnosti z dela, lahko celo preneha delovno razmerje. S tem ni ogroženo samo njegovo zdravje ampak tudi njegova ekonomska in socialna varnost.

Dodatno je brez pregleda in potrjene bolniške odsotnosti vprašljiv tudi dostop do ustreznega zdravljenja. Izvajanje stavke na tak način nesorazmerno posega v pravice dela prebivalstva, ki ga je prizadela bolezen in ki je že tudi sicer v težjem položaju.

Nedopustno je tudi, da način izvajanja stavke zdravnikov in način zagotavljanja minimuma delovnega procesa, ki ga zahteva zakon, ni opredeljen in sporočen širši javnosti, kakor to zahteva zakonodaja.

Prebivalci, ki jim ustava zagotavlja pravico do socialnega in zdravstvenega varstva kot temeljno človekovo pravico tako ne vedo, na kakšen način in če sploh, lahko v konkretnem zdravstvenem zavodu dostopajo do zdravstvenih storitev, ki jih potrebujejo, prav tako pa ne vedo, kakšne bodo morebitne posledice na sklenjeno delovno razmerje.

Stavkajoče zdravnike zato pozivamo, naj stavko izvajajo zakonito in zagotavljajo minimum delovnega procesa, kar zajema tudi pravočasno potrjevanje upravičenosti zadržanosti od dela.

Hkrati delavkam in delavcem, ki navedenega potrdila zaradi stavke ne bodo mogli pridobiti, svetujemo, da o tem od svojega zdravstvenega zavoda zahtevajo ustrezno potrdilo, ki ga bodo lahko predložili delodajalcu, hkrati pa opravijo tudi prijavo na Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.

V ZSSS pa bomo tudi proučili morebitno odškodninsko odgovornost zaradi nepotrjevanja upravičene odsotnosti z dela zaradi bolezni.

Share