NASLOV PROJEKTA: GEQUAL – USKLAJEVANJE POKLICNEGA IN DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA V KOLEKTIVNIH POGODBAH: VLOGA SOCIALNIH PARTNERJEV PRI SPODBUJANJU ENAKOSTI SPOLOV

AKRONIM PROJEKTA: GEQUAL

TRAJANJE PROJEKTA: 5. 3. 2015 – 30. 4. 2016

SOFINANCERJI:
Program Norveški finančni mehanizem 2009-2014, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

SKUPNI UPRAVIČENI STROŠKI PROJEKTA: 151.138,37 EURVIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV SOFINANCIRANJA PROJEKTA: 143.581,45 EUR (95 %)

NOSILEC: Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

PARTNERJI: Fafo Institute for Labour and Social research, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – ZSSS, Združenje delodajalcev Slovenije – ZDS

PODROBNOSTI PROJEKTA

Projekt naslavlja izziv, kako lahko socialni partnerji prispevajo k spodbujanju enakosti spolov, zlasti z vključevanjem te tematike v kolektivne pogodbe, saj položaj žensk in moških na trgu dela in v zaposlitvi odločilno vpliva na vsa druga področja življenja.
Enakost spolov je temeljno načelo sodobnih pravnih sistemov, zapisano v številnih mednarodnih aktih in nacionalnih ustavah, kot tudi v slovenski pravni ureditvi. Za dejansko uresničitev tega temeljnega načela v praksi niso dovolj le zakoni, temveč so pomembni integralni pristop in medsebojno povezane politike na vseh področjih življenja. Pomembno vlogo pri spodbujanju enakosti spolov imajo lahko tudi socialni partnerji, ki nosijo svoj del odgovornosti zlasti za uresničevanje tega načela na področju delovnih razmerij. Vloga socialnih partnerjev in kolektivnih pogodb, kot enega od instrumentov urejanja delovnih razmerij, je ključna pri postopnemu zmanjševanju obstoječih neenakosti na trgu dela, pri odpravljanju ovir, s katerimi se srečujejo ženske na svoji poklicni poti, pri oblikovanju učinkovitih podpornih ukrepov, ki olajšujejo usklajevanje dela in družine itd. To še posebej velja za Slovenijo, kjer je kolektivno pogajanje dobro razvito in pokriva velik odstotek delavk in delavcev.Glavna in končna ciljna skupina projekta so zaposleni, saj ti potrebujejo ukrepe za usklajevanje dela in družine. Poleg zakonskih ukrepov, lahko te ukrepe urejajo kolektivne pogodbe. Zato je projekt usmerjen na ciljno skupino socialnih partnerjev, prek katerih bodo učinki projekta dosegli zaposlene. Projekt bo povečal znanja in ozaveščenost o pomenu enakosti spolov med socialnimi
partnerji, kar bodo ti vključili v nadaljnja kolektivna pogajanja. Poleg tega so posebna ciljna skupina zaposleni očetje (ukrepi v kolektivnih pogodbah, ki spodbujajo aktivno očetovstvo) in delodajalci – njihova ozaveščenost je ključna pri dejanskem uvajanju ukrepov v delovna okolja. Projekt bo izpostavil pozitivne učinke ukrepov na uspešnost poslovanja.Projekt tudi krepi stike med norveškimi in slovenskimi socialnimi partnerji ter omogoča prenos norveških izkušenj in dobrih praks vključevanja enakosti spolov v kolektivna pogajanja.CILJI PROJEKTA

– povečanje znanj in ozaveščenosti med socialnimi partnerji, sindikati in delodajalskimi organizacijami ter delavci in delodajalci o pomenu vključevanja enakosti spolov in ukrepov usklajevanja dela in družine v kolektivna pogajanja in v prakso delodajalcev,
– spodbuda k vpeljevanju novih, inovativnih ukrepov usklajevanja v kolektivne pogodbe, ki podpirajo aktualne izzive (aktivno očetovstvo, staranje prebivalstva, več žensk na vodilnih mestih v gospodarstvu ipd.),

– promocija primerov dobrih praks uvajanja tega vidika v kolektivne pogodbe,
– povečanje enakosti spolov v Sloveniji.

AKTIVNOSTI IN REZULTATI PROJEKTA

– izvedba analize kolektivnih pogodb v Sloveniji (koliko socialni partnerji v Sloveniji vključujejo tematiko enakosti spolov v kolektivna pogajanja, katere ukrepe že urejajo ter kako),
– izvedba raziskave, kje bomo zbrali stališča sindikatov in delodajalcev, kakšne prednosti in kakšne ovire vidijo pri uvajanju različnih ukrepov usklajevanja v kolektivno pogajanje,
– identifikacija in nabor ukrepov v norveških kolektivnih pogodbah, ki spodbujajo enakost spolov in podpirajo lažje usklajevanje dela in družine ter bi bili primerni za prenos v Slovenijo,
– izvedba izobraževalnega modula za sindikalne zaupnike in delodajalce ter pogajalce v kolektivnih pogodbah,
– oblikovanje modela ureditve posameznih ukrepov usklajevanja poklicnega in družinskega življenja, ki ga bodo socialni partnerji lahko uporabili za bodoča pogajanja,
– priprava in objava štirih člankov v znanstvenih in strokovnih revijah,
– okrogla miza (informiranje o projektu, diseminacija vmesnih rezultatov, razprava),
– zaključna konferenca,
– ozaveščanje in informiranje različnih javnosti.

FINANCERJI: Norveški finančni mehanizem, Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Save

Save

Save

Share