Skrbstvene odgovornosti moških (SOM). Podporno delovno okolje za moške pri usklajevanju dela in skrbstvenih odgovornosti – MiC

Trajanje projekta: 15. 03. 2019 – 14. 03. 2022

Skrbstvene odgovornosti moških (SOM). Podporno delovno okolje za moške pri usklajevanju dela in skrbstvenih odgovornosti – MiC je evropski triletni projekt, ki združuje 11 nacionalnih organizacij – univerz, socialnih partnerjev in nevladnih organizacij, ki ga v okviru programa EaSI-PROGRESS sofinancira Evropska komisija.

Sodobni moški se danes poleg plačanega dela vse bolj vključujejo v skrbstveno delo. Pri tem se srečujejo z ovirami, saj je področje skrbstvenih odgovornosti moških v delovnih okoljih pogosto spregledano. Projekt MiC se osredotoča na izboljšanje organizacijskih pogojev usklajevanja v podjetjih in delovnih organizacijah, in sicer s pomočjo spodbujanja podpornega delovnega okolja za moške pri usklajevanju dela in skrbstvenih obveznosti. Skrbstvene aktivnosti so v projektu opredeljene v širšem pomenu in  poleg skrbi za otroke, vključujejo še oskrbo starejših družinskih članov, skrb za partnerja, sodelavce, prijatelje in zdrav življenjski slog.

Namen projekta je uveljavitev in širjenje modelov dobrih praks za izboljšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja ter zmanjšanje spolne neenakosti pri usklajevanju v delovnih okoljih.

Projekt bo povezal delavke in delavce, sindikate, delodajalce in družine pri prepoznavanju in izmenjavi dobrih praks za doseganje visoke ravni usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Poleg tega bomo v okviru projekta spodbujali fante oziroma mlade moške k izbiri netradicionalnih kariernih poti, kot je delo v skrbstvenih poklicih (nega, socialna oskrba, delo v vrtcih).

Pričakujemo, da bo projekt prinesel pozitivne učinke posameznikom, podjetjem in družbi. Povečanje udeležbe moških v skrbstvenih aktivnostih pozitivno vpliva tudi na vključenost žensk v plačano delo. Od izboljšanja organizacijskih pogojev usklajevanja v podjetjih in delovnih organizacijah bodo imeli koristi zaposleni in delodajalec (zmanjšanje absentizma in fluktuacije, povečanje zadovoljstva in produktivnosti zaposlenih na delovnem mestu ipd.). Projekt dopolnjuje zakonodajne ukrepe, ki jih uvaja direktiva Evropske komisije o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja za starše in oskrbovalce. Večja vključenost moških v nego in oskrbo starejših družinskih članov naslavlja tudi izzive staranja prebivalstva.

 V projektu bomo zasledovali naslednje cilje :

  • širiti modele dobrih praks usklajevanja delovnih in zasebnih obveznosti (prožne oblike dela, dopust za nego starejših ipd.) ter zmanjšati razlike med spoloma pri usklajevanju,
  • spodbujati nove strategije podjetij in delovnih organizacij, ki podpirajo moške s skrbstvenimi obveznosti,
  • pripraviti priporočila in ukrepe za politike na nacionalni in evropski ravni za moške s skrbstvenimi odgovornostmi.

Za dosego ciljev bomo izvedli naslednje aktivnosti:

  • izvedli bomo analizo v izbranih podjetjih in delovnih organizacijah,
  • organizirali javne dogodke s ključnimi deležniki (podjetja, delovne organizacije, sindikati, zaposleni),
  • izvedli seminarje, usposabljanja in poslovne zajtrke za vodilni, vodstveni kader, HR strokovnjake, sindikalne predstavnike in zaposlene moške na ravni podjetij oziroma delovnih organizacij,
  • pripravili priročnik MiC za delodajalce, ki bo služil kot orodje za prenos dobrih praks v delovna okolja,
  • izvedli javno kampanjo za širjenje rezultatov projekta na nacionalni in evropski ravni,
  • vzpostavili trajnostno, večnivojsko partnerstvo raznolikih deležnikov.

Več na spletni strani projekta: https://www.men-in-care.eu/

Partnerji:

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Fundación 1 Mayo-Research institute related CCOO trade unión (F1M)

Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark (VMG)

European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence  (WWP)

Social Science Research Institute, University of Iceland (UI)

Resource center for men (REFORM)

Jagiellonian University (JU)

PLinEU

Mirovni Inštitut (MI)

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS)

Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS)

S finančno podporo Evropske unije.

Rezultati:

MiC_E-letak: Vabilo k sodelovanju

MiC_Novičnik 1.eng

MiC_Novičnik 2.eng

MiC_Poročilo_Slovenija.eng

MiC_Poročilo_Avstrija.eng

MiC_Poročilo_Nemčija.eng

MiC_Poročilo_Španija.eng

MiC_Poročilo_Islandija.eng

MiC_Poročilo_Norveška.eng

MiC_Poročilo_Poljska.eng

 


Človek je celovito bitje, ne le delovni robot – Strokovnjakinji o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja

Share