Znak_Logotip_Oda_Projekt_M

NASLOV PROJEKTA: OČETJE IN DELODAJALCI V AKCIJI

AKRONIM PROJEKTA: ODA

TRAJANJE PROJEKTA: 03. 02. 2015 – 30. 04. 2016

SOFINANCERJI: Program Norveški finančni mehanizem 2009-2014, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

SKUPNI UPRAVIČENI STROŠKI PROJEKTA: 276.750,00 EUR

VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV SOFINANCIRANJA PROJEKTA: 249.075,00 EUR (90 %)

NOSILEC Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije

PARTNERJI: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Nicha, d.o.o., Reform – resource center for men

S projektom odpiramo temo, kako moški usklajujejo poklicno in družinsko življenje ter s kakšnimi ovirami se pri tem soočajo. V Sloveniji so spremembe na področju očetovstva zaznane na individualni ravni z večjim vključevanjem očetov v skrb za otroke v primerjavi s prejšnjimi generacijami, in na sistemski ravni z uvedbo očetovskega dopusta leta 2003. Manjkajo pa spodbude in spremembe na organizacijski ravni. Na ravni organizacij je opazna vse večja itenzifikacija in fleksibilizacija dela, ki onemogočata zaposlenim uspešno usklajevanje dela in družine. Obenem se kaže premik v moških spolnih vlogah od hranitelja družine k alternativnim identitetam moškosti, ki se izražajo z aktivnim očetovstvom in večjo vključenostjo moških v družinsko življenje. Številni moški si prizadevajo presegati tradicionalne spolne vloge in dosegati večjo enakost v partnerstvu.

Vendar pa moški pri tem niso deležni širše družbene podpore, zlasti ne s strani delodajalcev. Projekt tako v ospredje postavlja enakopravno očetovstvo ter pomen in vlogo medsebojnega sodelovanja zaposlenih očetov, delodajalcev in sindikatov pri razvoju in preizkusu novih strategij in možnosti usklajevanja delovnega in družinskega življenja, ki konkretno naslavljajo aktualne potrebe zaposlenih očetov.

V projektu se osredotočamo na dve skupini zaposlenih očetov: očete na vodilnih in vodstvenih položajih ter očetje v prekarnih zaposlitvah. Skupini predstavljata dva nasprotna pola socialne in ekonomske moči ter virov. Moški na vodilnih, vodstvenih položajih se pri usklajevanju dela in družine spopadajo z normami »idealnega delavca«, kar pomeni, dolge delovnike in delo »kadarkoli in kjerkoli«, kar predstavlja oviro pri večjem udejstvovanju v družinskem življenju. Skupina zaposlenih očetov v prekarnih zaposlitvah, to so samozaposleni, pogodbeni delavci, delavci s krajšim delovnim časom ipd. je spregledana s strani tradicionalnih ukrepov usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Njihove negotove in sestavljene oblike dela terjajo povsem drugačne ukrepe usklajevanja dela in družine. Projekt na drugi strani naslavlja delodajalce z namenom ozaveščanja o pomenu usklajevanja poklicnega in družinskega življenja za zadovoljstvo in delovno uspešnost zaposlenih, ter o pomenu potrebnih ukrepov za zaposlene očete.

Z ozaveščanjem očetov, delodajalcev in širše javnosti o enakopravnem očetovstvu in pomenu usklajevanja delovnega in družinskega življenja, projekt prispeva k prepoznavanju pomembnosti vloge enakopravnega očeta pri skrbi in vzgoji otrok ter družinskem življenju.

CILJI PROJEKTA

– večja ozaveščenost o enakosti spolov v Sloveniji,
– defeminizacija usklajevanja poklicnega in družinskega življenja (vključevanje moških v politike enakosti spolov, koriščenje ukrepov in njihovo soustvarjanje skupaj z delodajalci in sindikati),
– prepoznavanje in vključevanje raznolikosti potreb po usklajevanju poklicnega in družinskega življenja s poudarkom na dejavnem očetovstvu.

AKTIVNOSTI IN REZULTATI PROJEKTA

– raziskava in analiza stanja z namenom identifikacije potreb in ovir zaposlenih očetov pri usklajevanju dela in družine,
– priprava nabora dobrih praks usklajevanja poklicnega in družinskega življenja,
– pregled stanja v organizacijah po Sloveniji glede politike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja,
– zgibanka, namenjena zagotavljanju informacij o projektu,
– izvedba dveh poldnevnih delavnic za 10-15 delodajalcev,
– izvedba 6-mesečnega pilotnega preizkusa v štirih organizacijah,
– dve tiskovni konferenci (ob začetku in ob analizi potreb očetov),
– strokovni posvet za politike in priprava priporočil,
– zaključna konferenca z mednarodno udeležbo,
– knjiga, ki bo naslavljala problematiko očetov in moških na vodilnih, vodstvenih položajih in v prekarnih oblikah zaposlitve,
– e-knjiga z zgodbami očetov, dostopna na spletni strani projekta,
– priročnik za delodajalce, ki bo služil kot praktično orodje za delodajalce pri razreševanju vprašanj, dilem usklajevanja poklicnega in družinskega življenja, daje priporočila in napotke pri upravljanju politike usklajevanj z zakonskimi podlagami in dobrimi praksami,
– ozaveščanje in informiranje različnih javnosti.

Več: Spletna stran projekta.

Očetje in delodajalci v akciji – priročnik

Očetje in delodajalci v akciji – zgibanka

Save

Save

Share