Projekt “Za krepitev socialnega dialoga” financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

ZA KREPITEV SOCIALNEGA DIALOGA

Spletna stran projekta

Namen in cilji projekta

Glavni cilj projekta »Za krepitev socialnega dialoga« je krepiti usposobljenost članov ZSSS za učinkovitejše sodelovanje v procesih socialnega dialoga s poudarkom na področju poznavanja ter uveljavljanja pravic zaposlenih na trgu dela, pridobivanja temeljnih in poklicnih kompetenc ter varovanja in ohranjanja zdravja.

Ciljne skupine projekta so zaposleni v ZSSS, sindikalni zaupniki in celotno članstvo – delavke in delavci.  Glavni cilj projekta izhaja iz podatkov številnih domačih in tujih analiz in raziskav s področja usposobljenosti socialnih partnerjev za učinkovit socialni dialog, ki kažejo na slabo poznavanje zakonodaj in politik, neobveščenost, nizek nivo razvitosti temeljih in poklicnih znanj in kompetenc, slabo povezovanje med različnimi deležniki in nespremljanje trendov na trgu dela ipd.

Zato  bomo z aktivnostmi v projektu:

1.          Krepili usposobljenosti zaposlenih  za učinkovitejše delo s članstvom, predvsem pri prepoznavanju in uveljavljanju pravic izhajajočih iz kolektivnih pogodb; spodbujanju in vključevanju v vseživljenjsko učenje ter spodbujanju in  vključevanju v aktivnosti za  varovanje in ohranjanja zdravja. Zaposleni bodo imeli možnost poglobljenega vpogleda v tuje primere dobrih praks na predmetnem področju in prenos le teh v lastno prakso.

2.          Krepili sodelovanje ZSSS z ključnimi deležniki z namenom zagotavljanja učinkovitejšega koriščenja obstoječih struktur in sredstev. V projektu bomo vzpostavili osem regijskih mrež ZSSS, v katere bodo vključeni  ključni deležniki, ki na regionalni ravni zagotavljajo vključevanje delavcev v vseživljenjsko učenje in aktivnosti za ohranjanje zdravja ter delodajalce, ki bodo spodbujali/zagotavljali vključevanje svojih zaposlenih.

3.          Razvili IKT orodja, ki bodo zagotovila ustrezno strokovno in informacijsko podlago industrijskim odnosom ter zaposlenim omogočila prepoznavati in uveljavljati  pravice izhajajoče iz kolektivnih pogodb. Razvili in aktivirali bomo e-bazo kolektivnih pogodb in mobilno aplikacijo o pravicah iz dela.

4.          Povečevali  udeležbo članstva v vseživljenjskem učenju z nadgradnjo obstoječe e-učilnice  z novimi programi usposabljanja in e-gradivi. V projektu bomo vse nove programe usposabljanja tudi izvajali in sicer večino kot e-izobraževanja.

V projektu bomo razvili in izvajali tri programe usposabljanja in e-gradiva za sindikalne zaupnike in sicer:
a. Vloga in naloge sindikalnih zaupnikov pri spodbujanju zaposlenih za sodelovanje v socialnem dialogu;
b. Vloga in naloge sindikalnih zaupnikov  pri spodbujanju zaposlenih za vključevanje v vseživljenjsko učenje;
c. Vloga in naloge sindikalnih zaupnikov  pri spodbujanju zaposlenih za ohranjanje varnosti in zdravja pri delu.

Prav tako bomo v projektu razvili in izvajali štiri usposabljanja in e-gradiva za člane ZSSS in sicer: Trg dela – oblike in pravice iz dela; Varovanje in ohranjanje zdravja; Osnove digitalne pismenosti in tehnologije; Osnove komuniciranja na delovnem mestu.

5.          Promovirali pomena krepitve znanj in kompetenc zaposlenih v procesih socialnega dialoga in jih motivirali za vključevanje.

Projekt bo kot prijavitelj vodila Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, kot partner je v projekt vključeno Združenje delodajalcev Slovenije.

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je prostovoljna in demokratična organizacija, neodvisna od političnih strank, parlamenta, vlade in verskih skupnosti. Združuje 22 sindikatov dejavnosti iz različnih sektorjev celotne Slovenije, ki zaradi  reprezentativnosti vpliva na vsebino kolektivnih pogodb in sodeluje v ekonomsko-socialnem svetu, kjer skupaj z delodajalci in vlado usklajuje predloge zakonov in drugih dokumentov.

Združenje delodajalcev Slovenije je prostovoljna delodajalska asociacija v Sloveniji, ki zastopa in povezuje delodajalce in je zato imela ključna za izvedbo aktivnosti projekta, kot je na primer vzpostavitev regijskem mrež. V mreže bomo z namenom zagotavljanja večjega vključevanja delavk in delavcev v projektne aktivnosti, s pomočjo partnerja vključili tudi delodajalce.

Deležniki v projektu

V projekt bodo kot partnerji vključeni predstavniki delodajalcev, tj. Združenje delodajalcev Slovenije, sindikati na ravni dejavnosti ter drugi deležniki, ki bodo prispevali k projektu v obliki spodbujanja vseživljenjskega učenja.

Projekt ima sledeče cilje in pričakovane rezultate:

S projektom Za krepitev socialnega dialoga  bomo krepili usposobljenost članov ZSSS za učinkovitejše sodelovanje v procesih socialnega dialoga s poudarkom na področju poznavanja ter uveljavljanja pravic zaposlenih na trgu dela, pridobivanja temeljnih in poklicnih kompetenc ter varovanja in ohranjanja zdravja.

Projekt  bo temeljnim ciljem javnega razpisa sledil s/z:

1. Krepitvijo usposobljenosti zaposlenih v ZSSS za učinkovitejše delo s članstvom, predvsem pri prepoznavanju in uveljavljanju pravic izhajajočih iz kolektivnih pogodb in zakonov; spodbujanju in vključevanju v vseživljenjsko učenje ter spodbujanju in  vključevanju v aktivnosti za  varovanje in ohranjanja zdravja. Osem zaposlenih v ZSSS bomo vključili v različna usposabljanja, ki jih ponujajo zunanji izvajalci ter razvijali specifična usposabljanja namenjena razvoju znanj in kompetenc na področju spodbujanja vseživljenjskega učenja in ohranjanja varnosti in zdravja pri delu. Poleg tega bomo s projektnimi aktivnostmi zaposlenim omogočili vpogled v dobre prakse  tujih sindikalnih central in prenos le teh v delovanje ZSSS.

2. Krepitvijo sodelovanja ZSSS z ključnimi deležniki z namenom zagotavljanja učinkovitejšega koriščenja obstoječih struktur in sredstev. V projektu bomo vzpostavili osem regijskih mrež ZSSS. V posamezno mrežo bomo vključili ključne deležnike, ki na regionalni ravni zagotavljajo vključevanje delavcev v vseživljenjsko učenje in aktivnosti za ohranjanje zdravja ter delodajalce, ki bodo spodbujali/zagotavljali vključevanje svojih zaposlenih. Z aktivnostmi, ki jih bodo v projektu izvajale regijske mreže bomo zagotovili vključevanje članov ZSSS v programe za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc ter aktivnosti za varovanje in ohranjanje zdravja, ki jih kot redno dejavnost izvajajo člani mreže.

3. Razvojem IKT orodij, ki bodo zagotovila ustrezno strokovno in informacijsko podlago industrijskim odnosom ter zaposlenim omočila prepoznavati in uveljavljati  pravice izhajajoče iz kolektivnih pogodb. V projektu bomo izvedli analizo stanja na področju razširjenosti in pokritosti KP in zakonov v Republiki Sloveniji; vzpostavili in programirali e-bazo KP ter mobilno aplikacijo o pravicah iz dela. Z vzpostavitvijo baze KP, ki bo omogočila sistematično vodenje in analizo vsebin kolektivnih pogodb, ki so najpomembnejši element socialnega dialoga, bomo povečali možnosti socialnih partnerjev za učinkovit in trajnostno naravnan socialni dialog. Mobilna aplikacija pa bo zagotovila enostaven in pregleden ter predvsem takojšen dostop do informacij o pravicah zaposlenih na trgu dela.

4. Krepitvijo udeležbe članstva v vseživljenjskem učenju. Nadgradili bomo obstoječe e-učilnico ZSSS. V projektu bomo razvili tri programe usposabljanja in e-gradiva za sindikalne zaupnike in sicer: Vloga in naloge sindikalnih zaupnikov pri spodbujanju zaposlenih za sodelovanje v socialnem dialogu; Vloga in naloge sindikalnih zaupnikov  pri spodbujanju zaposlenih za vključevanje v vseživljenjsko učenje; Vloga in naloge sindikalnih zaupnikov  pri spodbujanju zaposlenih za ohranjanje varnosti in zdravja pri delu. V projektu bomo vsa tri  usposabljanja tudi izvedi in sicer v 8 regijah – skupaj 24 usposabljanj (z najmanj 280 udeleženci), ki bodo potekala v obliki „blended learninga” (kombinacija e- in klasičnega usposabljanja).

V projektu pa bomo razvili tudi štiri usposabljanja in e-gradiva za člane ZSSS in sicer na naslednjih vsebinskih področjih: Trg dela – oblike in pravice iz dela; Varovanje in ohranjanje zdravja; Osnove digitalne pismenosti in tehnologije; Osnove komuniciranja na delovnem mestu. V projektu bomo izvedli 20 e-usposabljanj, vsak naveden program 5 x.

5. Promoviranjem pomena krepitve znanj in kompetenc zaposlenih v procesih socialnega dialoga. V projektu bomo izvedli številne aktivnosti s katerimi bomo: promovirali pomen usposabljanja za učinkovit socialni dialog; spodbujali vključevanje v vseživljenjsko učenje za pridobivanje temeljnih in poklicnih ter zdravstvenih kompetenc; obveščali širšo javnost in članstvo o aktivnostih in rezultatih projekta; motivirali zaposlene za vključevanje v projektne aktivnosti.

Osebna izkaznica projekta »Za krepitev socialnega dialoga«

Povezane objave:

ZSSS izobražuje: O projektu Za krepitev socialnega dialoga

Share