GIT - Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije

Predsednik: Kristijan Lasbaher
Generalna sekretarka: Breda Črnčec

GIT
Neratova ulica 4, 2000 Maribor
02/ 2348 323

Sindikat delavcev gostinstva in turizma (GiT) Slovenije je reprezentativen sindikat v dejavnosti gostinstva in turizma ter sopodpisnik kolektivne pogodbe dejavnosti GiT. V dejavnosti je edini sindikat, ki je član evropskih sindikatov gostinstva in turizma združenih v EFFAT, izven Evrope deluje v IUL.

Pravna varnost je najpomembnejša naloga sindikata GiT Slovenije. Preko pravnih služb in odvetniških pisarn je na razpolago članom sindikata. Pomoč članom vsebuje pravne nasvete, pravno pomoč, zastopanje pred delovnim in socilanim sodiščem, izdelavo, terjatev in sodelovanje z inšpekcijo dela.
SINDIKAT DELAVCEV GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE zagotavlja svojim članom še naslednje ugodnosti:

  • Pomoč pri spoštovanju določb Kolektivne pogodbe GiT Slovenije, predvsem pri neplačilih in zlorabi njenih članov (neizkoriščenih presežnih ur, 100 % povračilih stroškov prevoza na delo in z dela, pravilne določitve osnove za izračun nadomestil plače za odsotnost z dela med boleznijo in letnim dopustom, izplačilih jubilejnih nagrad in solidarnostnih pomoči članom GiT …);
  • Ugoden najem kreditov pri Delavski hranilnici brez plačila zavarovanja kredita;
  • Kolektivno nezgodno zavarovanje za člane od dneva včlanitve v sindikat;
  • Izobraževanje in usposabljanje brez plačila kotizacije;
  • Redno informiranje prek sindikalnih zaupnikov, Delavske enotnosti in elektronskih medijev za člane;
  • Zimska in letna srečanja;
  • Solidarnostne in finančne pomoči socialno ogroženim članom po pravilniku.

To je le nekaj ugodnosti, ki neposredno zadevajo člane sindikata GiT Slovenije in delni odgovor na vprašanje: “Kaj pridobim, če postanem član sindikata GiT?”

Share