KNG - Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije

Predsednik: Bogdan Ledinek
Sekretarka: Sonja Kos

KNG
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01/ 43 41 215
01/ 23 12 987

Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije ali, kot ga skrajšano imenujemo, Sindikat KNG Slovenije, je leta 1990 postal popolnoma samostojen in neodvisen sindikat dejavnosti ter ima na podlagi odločbe Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti status reprezentativnega sindikata v dejavnosti na ravni Republike Slovenije. Včlanjuje več kot tretjino vseh zaposlenih v kemični, nekovinski in gumarski industriji Slovenije.

Sindikat KNG je samostojna, neodvisna, nadstrankarska, prostovoljna in reprezentativna organizacija delavcev, v katero se delavci včlanjujejo z namenom, da bi v njej na organiziran način izražali in uresničevali svoje posebne in skupne interese ter uveljavljali in varovali svoj ekonomski, gmotni in socialni položaj ter pravice članov sindikata in drugih delavcev v skladu s statutom, programskimi dokumenti, mednarodnimi konvencijami in načeli pravne države.

Temeljne naloge sindikata so prizadevanje za dostojno plačilo za opravljeno delo ter udeležbo delavcev pri dobičku, za izboljšanje delovnih pogojev, za varna in zdravju neškodljiva delovna mesta in delovno okolje, za nova delovna mesta, za soodločanje zaposlenih v družbah, za enake možnosti vseh in odpravo vseh oblik diskriminacije, za izboljšanje življenjske ravni zaposlenih in njihovih družin, za družbeno in socialno pravičnost ter za spoštovanje dostojanstva delavca in njegove osebnosti.

Na nivoju države s socialnimi partnerji sklepamo dve panožni kolektivni pogodbi: za kemično in gumarsko industrijo Slovenije ter za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije. Organizirani smo po območjih, kjer operativne naloge za potrebe članov in predsednikov izvajajo sekretarji območnih odborov Sindikata KNG, hkrati pa tam lahko naši člani koristijo tudi brezplačno pravno pomoč. Iz članarine zbiramo sredstva za solidarnostne in stavkovne namene na nivoju države ter svojim članom nudimo veliko ugodnosti, npr. solidarnostne pomoči, kolektivno nezgodno zavarovanje, ugodnejše kredite, popuste v okviru projekta kartice ugodnosti itd.

Posebno pozornost posvečamo tudi rednemu usposabljanju in izobraževanju sindikalnih aktivistov, saj se zavedamo, da lahko le oboroženi z znanjem in informacijami vodimo uspešen dialog z vodstvi družb. Vodstvo Sindikata KNG Slovenije si je zadalo nalogo, skupaj s še množico naših sodelavcev, sindikalnih zaupnikov in članov, da bomo še naprej gradili tak sindikat, ki bo zaupanja vreden predstavnik delavcev. Zato vabimo vse zainteresirane, da se nam pridružite, skupaj bomo še močnejši.

 

Save

Share

Galerija