SDTS - Sindikat delavcev trgovine Slovenije

Predsednica: Tina Skubic
Generalni sekretar: Ladislav Rožič

SDTS
Miklošičeva cesta 7, p. p. 6205, 1000 Ljubljana
01/ 43 41 253

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (v nadaljevanju SDTS) je samostojna, reprezentativna, neodvisna, nestrankarska in neprofitna prostovoljna organizacija delavcev, v katero se včlanjujejo delavci, ki delajo v dejavnosti trgovine zato, da bi v njej na organiziran način izražali in uresničevali svoje posamične in skupne interese ter varovali svoj ekonomski, gmotni in socialni položaj, pravice delavcev in članov sindikata, v skladu s programom in Statutom Sindikata delavcev trgovine Slovenije, mednarodnimi konvencijami ter načeli pravne države.

SDTS se v skladu s svojim programom in zaradi skupnih interesov povezuje v Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije (v nadaljevanju ZSSS) in z drugimi sindikati.

Ustanovljen je bil leta 1990 in pokriva dejavnosti trgovine Slovenije po STANDARDNI KLASIFIKACIJI G v kateri je zaposlenih več kot 95.000 delavcev, od tega je po podatkih Ajpes po kolektivni pogodbi trgovine zaposlenih 76.000 delavcev. Po odločbi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, smo edini reprezentativni sindikat v dejavnosti. Smo podpisniki Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije in člani Zveze svobodnih sindikatov Slovenije – ZSSS. Izobraževanje izvajamo v okviru Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, svoje notranje izobraževanje v samem sindikatu dejavnosti pa izvajamo s pomočjo zunanjih strokovnjakov in tudi s svojimi zaposlenimi.

Članice in člani SDTS se povezujejo v sindikate pri delodajalcu in sindikalne podružnice v številnih trgovskih družbah širom Slovenije. Razvejana mreža območnih odborov, strokovna pomoč sekretarjev na območni ravni in pravnih služb zagotavlja zaščito in pomoč vsem članicam in članom, vedno, še posebej takrat ko je to potrebno. Tako delujemo na območju celotne države, kjer imamo organizirane območne organizacije in delujemo preko 4 območnih odborov (Osrednjeslovenska, Primorska in notranjska, Savinjska in Pomurje).

SDTS si s svojim delovanjem prizadeva:

  • za vzpostavitev demokratične družbe, kjer bodo odnosi temeljili na enakih možnostih za vsakogar,
  • za boljše delovne pogoje,
  • za zvišanje življenjske ravni zaposlenih in njihovih družinskih članov,
  • za nova delovna mesta in povečanje zaposlovanja,
  • za soodločanje zaposlenih v družbah,
  • za socialno in družbeno pravičnost,
  • za solidarnost in spoštovanje človekovega dostojanstva.

SDTS deluje po načelih solidarnosti in vzajemnosti.

Odnosi v SDTS temeljijo na samostojnosti, enakopravnosti in odgovornosti članov, organizacij in organov, pri oblikovanju, sprejemanju in izvajanju sprejetih odločitev.

SDTS se v skladu z interesi članstva in zaradi učinkovitega uresničevanja le-teh povezuje in sodeluje z drugimi sindikati v državi in v tujini ter z mednarodnimi sindikalnimi organizacijami. Odločitev o povezovanju in sodelovanju sprejme Republiški odbor.

Članstvo v SDTS je prostovoljno. V SDTS se lahko včlani vsak delavec, ki je v delovnem razmerju ter učenci, dijaki in študenti in delajo pri delodajalcih, ki opravljajo dejavnost, ki je s Standardno klasifikacijo dejavnosti uvrščena pod »G«.

V SDTS se lahko včlanijo tudi drugi delavci, ki niso delodajalci in opravljajo delo za delodajalca, ki opravlja dejavnost, ki je s Standardno klasifikacijo dejavnosti uvrščena pod »G«, na drugih pravnih podlagah.

Delavec se včlani v SDTS tako, da sam lastnoročno izpolni in podpiše pristopno izjavo.

Rezultati in uspehi Sindikata delavcev trgovine Slovenije:
• V zaostrenih pogojih sindikalne konkurence nam je uspelo pridobiti in ohraniti kot edinemu sindikatu v dejavnosti trgovine reprezentativni status.
• Eno prvih kolektivnih pogodb v samostojni Sloveniji smo podpisali že junija 1991.
• V letu 2003 smo uspešno zbrali 47.368 veljavnih podpisov volivcev in volivk za izvedbo predhodnega zakonodajnega referenduma o omejevanju obratovalnega časa trgovin in uspešen je bil tudi izid referenduma, 21. septembra 2003. V zgodovini referendumov v Sloveniji je bil to prvi in edini pravi sindikalni referendum, ki je bil uspešno izveden. Žal politika ni želela uveljaviti referendumske volje z zakonom; volja je bila poteptana z odločitvijo v Državnem zboru januarja 2006, zaprtje trgovin ob nedeljah pa se je uresničilo šele maja 2021.
• Po odpovedi kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije smo uspeli dogovoriti popolnoma novo kolektivno pogodbo, ki je ustrezno regulirala tudi vse oblike delovnega časa ter zaščitila pravice zaposlenih mater in žen pri opravljanju nedeljskega dela in dela na praznike. Sindikat delavcev trgovine Slovenije si lasti izključno zaslugo za ta dosežek, saj bi bilo brez izvedenega referenduma to težje izvedljivo.
• V letu 2014 pa smo podpisali novo Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije s komentarjem delodajalske in delavske strani, ki je bila posredovana tako delodajalcem kot delojemalcem.
• Sindikat delavcev trgovine Slovenije učinkovito in zgledno vodi socialni dialog z vsemi socialnimi partnerji, hkrati pa navezuje dobre odnose z vsemi delodajalci v Sloveniji, ki za dobrobit zaposlenih prisluhnejo tudi željam in težavam naših članov, kakor tudi Sindikatu delavcev trgovine Slovenije in jih z namenom obojestranskega zadovoljstva rešujemo s sodelovanjem.

Share

Galerija