Članarina in letno poročilo – 2. termin

3. 12. 2019

Namen seminarja:
Na seminarju udeležencem predstavimo: posebnosti poslovanja dejavnosti sindikatov (akti, pridobivanje in poraba članarine; odgovornosti zakonitega zastopnika sindikata – predsednika itd.). Seznanimo jih s predpisi, ki vplivajo na poslovanje, poročanje in roke predložitve poročil sindikata (zakon o računovodstvu; SRS 2006; davčni predpisi itd.). Udeležencem podrobno razložimo sestavine letnega poročila sindikata (inventura; bilanca stanja; izkaz prihodkov in odhodkov; obračun davka na dohodek pravnih oseb; poslovno poročilo in program dela – načrt za prihodnje leto) in rokov pravočasne predložitve (AJPES; FURS; izvršni in nadzorni odbor itd.).

Predavateljica:
Majda Gominšek

Termin:
Škofja Loka, 3. december 2019

Kotizacija:
45 eur za člane, 90 eur za preostale

Razpis seminarja

Prijavni obrazec

Urnik

Share