Dobro je vedeti: Od 1. maja je v uporabi pravilnik o poklicnih boleznih

4. 7. 2023
S 1. majem 2023 je stopil v uporabo nov pravilnik o poklicnih boleznih, na katerega smo v Sloveniji čakali (in se zanj borili prav na ZSSS) več kot 30 let. Z osveščanjem in informiranjem o njem in z nudenjem podpore pri uveljavljanju pravic poklicno obolelih se bomo tudi v (bližnji) prihodnosti intenzivno ukvarjali.

Pravilnik o poklicnih boleznih, ki ga je podpisal minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, je kot besedilo razmeroma kratek in preprost, sestavljen pa je iz sedemnajstih členov in treh prilog. Kot pravi njegov 1. člen, določa: poklicne bolezni; dela, na katerih se pojavljajo poklicne bolezni; pogoje, ob katerih se bolezni štejejo za poklicne bolezni ter postopek ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja poklicnih bolezni. S pravilnikom določene poklicne bolezni pa niso, kot pove 2. člen, določene kar tako, temveč z namenom ugotavljanja in potrditve obstoja poklicne bolezni, na podlagi katere delavec oziroma delavka uveljavlja pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja oziroma pokojninskega in invalidskega zavarovanja; z namenom prilagoditve organizacije delovnega procesa in delovnih pogojev na določenem delovnem mestu ali določenem delu, ki jih izvede delodajalec, in z namenom spremljanja stanja na področju poklicnih bolezni v skladu s predpisi. Pravilnik definira tudi pomen izrazov, ki jih uporablja, prav tako pa določa seznam poklicnih bolezni, ki je najsodobnejše vrste, saj je povzet po novem evropskem seznamu, ki ga je novembra 2022 objavila Evropska komisija.

Pravilnik definira tudi pogoje, ob katerih se določena bolezen šteje za poklicno. Takole navaja: »(1) Poklicna bolezen pri delavcu obstaja, če je ugotovljena vzročna zveza med: boleznijo, ki je na seznamu poklicnih bolezni, in daljšim neposrednim vplivom delovnega procesa in delovnih pogojev na določenem delovnem mestu ali na delu, ki spada v neposredni okvir dejavnosti, na podlagi katere delavec je ali je bil zavarovan v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno zdravstveno zavarovanje oziroma pokojninsko in invalidsko zavarovanje. (2) Pri ugotavljanju vzročne zveze iz prejšnjega odstavka se upošteva: 1. delovna anamneza delavca, iz katere izhaja, da opravlja ali je opravljal delo v delovnih pogojih, kjer je ali je bila prisotna izpostavljenost vzročnemu dejavniku, ki bi lahko povzročila bolezen iz prve alineje prejšnjega odstavka, 2. izpostavljenost delavca delovnim pogojem, za katere obstajajo znanstveno utemeljeni dokazi, da lahko povzročijo poklicno bolezen ob upoštevanju naslednjih meril: najnižja intenzivnost izpostavljenosti, najkrajše trajanje izpostavljenosti, najkrajša indukcijska doba in najdaljša latentna doba. (3) Pri presoji meril iz prejšnjega odstavka se uporabljajo publikacija in merila za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih bolezni, ki jih pripravi Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa (KIMDPŠ). Publikacijo, prevod publikacije in merila minister objavi na osrednjem spletnem mestu organov državne uprave

Pravilnik tako določa tudi postopek ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja poklicnih bolezni, in sicer najprej vključno z definiranjem vloge za ugotavljanje poklicnih bolezni, ki jo izpolni in vloži delavec oziroma delavka, z njegovim soglasjem pa lahko pri njeni pripravi sodeluje tudi delavčev izbrani osebni zdravnik, pooblaščeni izvajalec medicine dela, specialist, ki je obravnaval bolezen, za katero se sumi, da je poklicna, ali strokovni delavec za varnost pri delu. V pravilniku je navedeno tudi, da mora delavca na možnost, da gre pri njegovi bolezni za poklicno bolezen, »opozoriti izvajalec medicine dela, njegov izbrani osebni zdravnik in drugi lečeči zdravnik, imenovani zdravnik in zdravstvena komisija Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, izvedenski organ Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, sindikalni zaupnik ali delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu, strokovni delavec za varnost pri delu, delodajalec ali inšpektor, pristojen za delo.« Vloga mora vsebovati najmanj izpolnjen obrazec, ki je ena od prilog samega pravilnika (glej spodaj), ter pisni izvid z diagnozo bolezni specialista s specialističnega področja, ki obravnava bolezen, za katero se sumi, da je poklicna, ter izpis obdobij zavarovanja v Republiki Sloveniji, ki ga delavec oziroma delavka pridobi na zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Mogoče pa ji je priložiti tudi izjavo o varnosti z oceno tveganja za delo, ki ga delavec opravlja, oziroma za dela, ki jih je opravljal, pa izvid preventivnih zdravstvenih pregledov delavca v skladu s predpisom, ki ureja preventivne zdravstvene preglede delavk in delavcev, ter morebitno drugo dokumentacijo v zvezi s poklicno boleznijo, glede katere vlaga vlogo.

Proces ugotavljanja

Opisan je tudi sam proces ugotavljanja poklicne bolezni pred t. i. interdisciplinarno skupino strokovnjakov, ki deluje (in jo pravilnik prav tako podrobneje definira) v senatu treh članov, od katerih sta dva zdravnika z licenco s strokovnega področja medicine dela, prometa in športa ter en zdravnik z licenco s strokovnega področja, na katero spada določena poklicna bolezen, ter potrjevanja poklicne bolezni. Pravilnik določa tudi prijavo suma o obstoju poklicne bolezni in potrjeno poklicno bolezen v register poklicnih bolezni ter pripravo letnega poročila o poklicnih boleznih, za kar je pristojna omenjena interdisciplinarna skupina strokovnjakov. Prav tako med drugim predpisuje, da so sredstva za postopek ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja poklicne bolezni zagotovljena iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja za poškodbo pri delu in poklicno bolezen. Na koncu pa je pravilnik sestavljen iz nekaj bolj tehničnih določb, od katerih ena določa začetek njegove veljave 1. maja 2023.

Priloge pravilnika:

Priloga 1: Seznam poklicnih bolezni, kot jih določa novi pravilnik

Priloga 2: Vloga za ugotavljanje poklicnih bolezni

Priloga 3: Ugotovitev interdisciplinarne skupine strokovnjakov za ugotavljanje poklicnih bolezni

Boj se nadaljuje

Na ZSSS se bomo v (bližnji) prihodnosti intenzivno ukvarjali z osveščanjem in informiranjem o novem pravilniku ter z nudenjem podpore pri uveljavljanju pravic poklicno obolelih. Zagotovili bomo tudi kontaktno točko za članice in člane, ki bodo potrebovali kakršnekoli informacije v zvezi z omenjenim pravilnikom oziroma z uveljavljanjem svojih pravic. Zaenkrat pa se lahko obrnete na Info točko ZSSS, in sicer na telefonsko številko 064 224 466 ali na elektronski naslov info@zsss.si.

Več o tem, kaj poklicna bolezen je in kako jo je mogoče pravno veljavno ugotoviti, pa smo pred kratkim zapisali v obširnem besedilu, dostopnem na tej povezavi:

Kaj je poklicna bolezen in kako jo je mogoče pravno veljavno ugotoviti

O dolgih letih boja in prizadevanj ZSSS, vključno z našo prijavo na Mednarodno organizacijo dela, za sprejem pravilnika o poklicnih bolezni, pa izveste več v spodnji objavi:

Pomembna sindikalna zmaga in naložba v bolj varno in zdravo prihodnost: Po več kot 30 letih končno sprejet pravilnik o poklicnih boleznih

Še niste članica ali član sindikata?

Preberite razloge za včlanitevizberite svoj sindikat in se včlanite!

Share