Razlagamo in svetujemo: O energetskem dodatku in začasno omiljenih pogojih za upravičenost do varstvenega dodatka

1. 12. 2022

Zaradi nove pravice do t. i. energetskega dodatka se tudi na sindikalne pisarne obrača vse več tistih, ki naj bi bili do njega upravičeni. Veliko ljudi je namreč na dom prejelo obvestilo direktorata za socialne zadeve o morebitni upravičenosti do energetskega dodatka. Ta pa je povezana z upravičenostjo do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka. 

Varstveni dodatek

Od 1. januarja 2012, ko je začela veljati nova socialna zakonodaja, je varstveni dodatek socialnovarstveni prejemek oziroma socialni transfer, do katerega so upravičeni tisti, ki si lastne materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati. Pravico do varstvenega dodatka ureja zakon o socialnovarstvenih prejemkih. Z varstvenim dodatkom se zagotavljajo sredstva za kritje življenjskih stroškov, ki nastanejo v daljšem časovnem obdobju, kot so denimo stroški vzdrževanja stanovanja ali nadomeščanja trajnih potrošnih dobrin, in ni namenjen za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb, kot sta potreba po hrani in pijači.

Komu pripada pravica do varstvenega dodatka in koliko?

Pravico do varstvenega dodatka imajo osebe, ki so: trajno nezaposljive ali trajno nezmožne za delo (osebe, ki imajo status invalida I. kategorije, invalidsko upokojeni ipd.) ali so starejše od 63 let (ženske) oziroma 65 let (moški), in so upravičene do denarne socialne pomoči oziroma bi do nje lahko bile upravičene, ali če njihov lastni dohodek oziroma lastni dohodek družine, ugotovljen na način, kot velja za ugotavljanje upravičenosti do denarne socialne pomoči, presega cenzus za pridobitev denarne socialne pomoči, ne presega pa cenzusa za varstveni dodatek.

Pri ugotavljanju upravičenosti do pravice do varstvenega dodatka se upošteva višina dohodka in število družinskih članov (upošteva se na primer zakonec ali zunajzakonski partner, otroci), premoženje, prihranki (nad 2500 evrov za samsko osebo in nad 3500 evrov za družino), zagotovljena oskrba (bivanje, prehrana na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju ipd.) ter morebitni obstoj krivdnega razloga (na primer neuveljavljanje dolžnosti preživljanja s strani polnoletnih otrok). Vračilo varstvenega dodatka od leta 2017 ne velja več za tiste prejemnike varstvenega dodatka, ki nimajo v lasti stanovanja ali stanovanjske hiše ali pa vrednost tega/te ne presega 120.000 evrov.

Višina varstvenega dodatka je torej odvisna od cenzusa, ki od 1. aprila 2022 za samsko osebo znaša 620,18 evra, izračun tega dodatka pa je vezan na osnovno višino denarne socialne pomoči (421,89 evra). Maksimalna višina varstvenega dodatka je tako 198,29 evra.

V primeru enočlanskega gospodinjstva in ob izpolnjenih pogojih za pridobitev varstvenega dodatka upokojencu oziroma upokojenki s pokojnino, ki ni višja od 620,18 evra neto, pripada varstveni dodatek v višini razlike med prejetim dohodkom in cenzusom (620,18 evra).

Primeri izračuna cenzusa za varstveni dodatek (Vir: MDDSZ)

Tipi družin Ponder Cenzus
Samska oseba 1,47 (421,89  evra x 1,47) 620,18 evra
Par brez otrok (1 zaposlen, 1 brezposeln) 1,82 767,84 evra
Par brez otrok (1 prejemnik VD, 1 zaposlen) 2,33 983,00 evrov
Par brez otrok (2 prejemnika VD) 2,29 966,13 evra
2 starša (1 prejemnik VD, 1 zaposlen) 3,03 1.278,33 evra
1 starš (prejemnik VD, 1 otrok) 2,17

 

915,50 evrov

 

Med upravičenci do varstvenega dodatka je po podatkih ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) največ oseb, starih med 65 in 74 let, pri čemer je večina teh samskih; sledijo jim zakonci oziroma zunajzakonski partnerji brez otrok. Med upravičenci je tudi več žensk, še zlasti v starostni skupini nad 75 let.

Enkratni energetski dodatek za upravičence do varstvenega dodatka

V povezavi z omilitvijo posledic dviga cen energentov in visoke rasti cen življenjskih potrebščin je konec poletja vlada sprejela Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva (ZZOUPD). Ta določa v obdobju med 1. oktobrom 2022 in 28. februarjem 2023 izplačilo enkratnega energetskega dodatka tudi za prejemnike denarne socialne pomoči in prejemnike varstvenega dodatka.

V tem obdobju veljajo omiljeni pogoji za upravičenost do varstvenega dodatka. Pri ugotavljanju materialnega položaja gospodinjstva se v tem obdobju ne bo upoštevala lastniška vrednost premoženja, razen prihrankov nad zakonsko določeno mejo. Prav tako v tem obdobju ne velja omejitev dedovanja oziroma vračilo prejetih denarnih sredstev s strani dedičev. Vsi drugi pogoji ostajajo.

Tiste osebe oziroma družine, ki torej sicer izpolnjujejo pogoje za upravičenost do varstvenega dodatka, ga pa ne uveljavljajo zaradi lastništva stanovanja ali hiše v vrednosti nad 120.000 evrov, morajo podati vlogo za varstveni dodatek na centru za socialno delo. Izjava o preživljanju otrok sicer ostaja pogoj za uveljavljanje varstvenega in s tem energetskega dodatka. Na podlagi upravičenosti do varstvenega dodatka (in denarne socialne pomoči) je gospodinjstvo nato upravičeno do energetskega dodatka, za izplačilo katerega pa ni potrebno oddajati posebne vloge. Višina energetskega dodatka je odvisna od števila in sestave gospodinjstva, za samsko osebo ta znaša 200 evrov.

Irena Štamfelj, svetovalka ZSSS,
foto Micheile Henderson/Unsplash

Še niste članica oziroma član sindikata?

Preberite razloge za včlanitevizberite svoj sindikat in se včlanite!

Share