Podpiramo in pozdravljamo spremembe ter dopolnitve zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti

5. 8. 2022

V zvezi s spremembami in dopolnitvami zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, o katerih poslušamo v zadnjih dneh, je treba omeniti, da jih v ZSSS vsekakor pozdravljamo.

Gre za spremembe in dopolnitve, ki so bile že tri leta nazaj oblikovane v okviru socialnega dialoga, znotraj pogajalske skupine ekonomsko-socialnega sveta (ESS), in katerih glavni namen je zmanjšati število kršitev s področja delovnega časa, počitkov in odmorov ter odpraviti nekatere ovire, s katerimi se v praksi srečujejo inšpektorji za delo, ko ugotavljajo tovrstne kršitve, je dejala predsednica ZSSS Lidija Jerkič. Dejstvo je, da je število kršitev pravic delavcev na področju delovnega časa, zagotavljanja počitkov in odmorov zelo veliko, zlasti sedaj, ko delavk in delavcev primanjkuje in v dejavnostih, kjer so tudi plače zaposlenih nizke.

»Uvedba elektronskega beleženja delovnega časa sicer sama po sebi ne bo v celoti  odpravila tovrstnih kršitev, prepričani pa smo, da bo pripomogla k njihovemu zmanjšanju. Ostaja tudi nekaj nejasnosti v zvezi z opravljanjem dela na daljavo ter pri določenih poklicih (zlasti visoko izobraženih), kar pa je mogoče do sprejema zakona še izboljšati. Pomembno je, da k zmanjševanju kršitev na področju delovnega časa, zagotavljanja počitkov in odmorov pristopimo nemudoma, saj tudi inšpektorat za delo na omenjeno problematiko že dolgo opozarja,« pravi sindikalistka.

Nadure in spremenjeno pojmovanje delavca

Z vzpostavitvijo elektronske evidence se bo zmanjšalo tudi število neplačanih ur iz naslova nadur. Delodajalec bo zavezan  v evidenco vpisovati tudi podatek, v kakšni obliki delovnega časa (npr. začasni prerazporeditvi) delavec opravlja delo, vsak delavec pa bo tudi imel vpogled v svojo elektronsko evidenco ur in bo tudi na ta način lahko sproti in pravočasno opozoril na morebitne nepravilnosti in zahteval odpravo kršitve. Posebna prednost je, da evidenc ne bo mogoče popravljati in prilagajati za nazaj, kar bo omogočalo nadzor. Glede na to, da bo šlo za elektronsko evidenco delovnega časa, pa v ZSSS tudi pričakujemo, da bodo vpogled v evidenco imele tudi pristojne inšpekcijske službe. S tem bi se namreč izognili stanju, ki smo priča danes, predvsem pri manjših delodajalcih, da se pred »obiskom inšpektorja za delo« za nazaj popravljajo evidence delovnega časa ali pa se jih celo zavrže, saj je kazen za nevodenje evidence nižja od kazni za napačno vodeno evidenco.

»Pozdravljamo tudi nekoliko spremenjeno pojmovanje delavca, ki izhaja iz predloga sprememb, saj ta poleg zaposlenih na podlagi pogodbe o zaposlitvi zajema tudi tiste kategorije delavcev, ki sicer nimajo sklenjene pogodbe o zaposlitvi, opravljajo pa delo osebno in so vključeni v delovni proces delodajalca ali pa pri opravljanju dela uporabljajo delovna sredstva, ki so last delodajalca,« pa izpostavlja še Lidija Jerkič.

Foto Brad Neathery/Unsplash

Share