Resolucija ZSSS: Za poštene delovne pogoje v platformnem gospodarstvu

22. 11. 2021

ZSSS je na nedavni seji predsedstva sprejela resolucijo, v okviru katere se je posvetila delu prek spletnih platform, ki se v zadnjem času nezadržno širi. Tako digitalne platforme čedalje hitreje postajajo vse pomembnejši dejavnik na področju odrejanja in opravljanja dela, izbruh novega koronavirusa pa je te hitre spremembe še pospešil in okrepil pomembnost iskanja odgovorov na izzive novih oblik in načinov opravljanja dela, ki smo jim pred epidemijo posvečali premalo pozornosti.

V resoluciji podrobneje opredelimo, kaj platformno delo dejansko je, in osvetlimo njegove glavne značilnosti ter regulativne težave, ki jih prinaša. Obenem razložimo tudi, zakaj je status delavca eden ključnih vidikov platformnega dela in pozovemo k okrepitvi in ustrezni usposobljenosti inšpekcijskih služb. Opozorimo, da so platformni delavci in delavke zaradi značilnosti dela, ki ga opravljajo, pogosto izpostavljeni zdravstvenim in varnostnim tveganjem, prepričani pa smo tudi, da platformno delo ne sme povzročati prekarnosti in negotovosti v najširšem pomenu besede, nelojalne konkurence in socialnega dumpinga, ter da bi moralo biti pravično. Platformno delo mora namreč temeljiti na načelu »vsako delo šteje« in ob upoštevanju ustavnega načela, da je Slovenija socialna država, kar pomeni, da je pri iskanju rešitev treba oblikovati pristop, ki bo v prvi vrsti osredotočen na človeka oziroma delavca.
Zavedamo se tudi, da v okviru platformnega dela obstajajo tveganja, ki jih nikakor ne gre podcenjevati. Za delavke in delavce tveganje predstavlja odrekanje osnovnih pravic, vključno s pravico do organiziranja in kolektivnih pogajanj, pa prekarnost, nizko plačilo, vse večja intenzivnost dela, izjemna razdrobljenost dela in nevključenost delavstva v sisteme socialne varnosti. Za družbo je nevarno povečano tveganje konkurence, ki temelji na nelojalnosti in na nizkih socialnih standardih, za državo pa nevarnost, da lahko ostane brez nekaterih prihodkov od davkov in prispevkov za socialno varnost. Posebej pa opozarjamo tudi, da sta svoboda združevanja in pravica do kolektivnih pogajanj temeljni pravici vseh delavk in delavcev ter priznani tudi z mednarodnimi akti, in da se mora njuna uporaba nanašati tudi na vse tiste, ki delajo prek spletnih platform.

Resolucija ZSSS za poštene pogoje v platformnem gospodarstvu, ki smo ji dodali tudi pregled praks iz tujine v povezavi z digitalnimi platformami, je dostopna na tej povezavi.

Share