Sklenjena nova kolektivna pogodba za zavarovalstvo Slovenije

27. 12. 2021

Socialna partnerja Sindikat finančnih organizacij Slovenije (SFOS) in Slovensko zavarovalno združenje sta podpisala novo Kolektivno pogodbo za zavarovalstvo Slovenije, ki se bo pričela uporabljati prvega januarja 2022. Objavljena je v Uradnem listu št. 192/21 z dne 7. 12. 2021.

Pogajanja so bila dolga in težka, vmes tudi prekinjena, pa vendar v končni fazi uspešna, saj smo kljub nasprotujočim si stališčem našli skupne rešitve, kar je tudi bistvo dobrega socialnega dialoga. V SFOS smo z doseženimi dogovori zadovoljni, saj se pravice delavk in delavcev niso zmanjšale, pač pa smo nekatere pravice zvišali, kolektivna pogodba pa prinaša tudi nekaj novosti.

Posebej velja izpostaviti tiste vsebine, ki so za delavce najpomembnejše, in sicer: občutno višje zneske najnižjih osnovnih plač po tarifnih skupinah, višje dodatke za posebne obremenitve (nočno in nedeljsko delo ter delo na dela proste dneve), nov dodatek za delo v prostorih brez naravne osvetlitve, dodaten dan dopusta za mlade zaposlene, stare od 18 do 30 let, višje zneske jubilejnih nagrad, večje povračilo stroška prihoda na delo in z dela v primerih, ko se delavec preseli v bolj oddaljen kraj, pravice v primeru usposabljanja in izpopolnjevanja in še bi lahko naštevali. Poleg tega smo jasneje zapisali nekatere obstoječe pravice ter uredili projektno delo, začasno opravljanje drugega dela ter rabo slovenščine.

Dve novosti sta še posebej pomembni za sindikalno delovanje, in sicer smo dogovorili za varstvo predsednika sindikata in njegovega namestnika, če ni sklenjen sporazum z delodajalcem, ter za daljši rok (8 delovnih dni) za mnenje sindikata na akte delodajalca. Prizadevali smo si tudi za uvedbo dodatnega dneva letnega dopusta za člane sindikata, vendar delodajalci na to niso pristali.

Za zaključek je še pomembno poudariti, da nam je kljub težnjam delodajalcev po drugačni ureditvi med drugim uspelo ohraniti za delavce pomemben dodatek za skupno delovno dobo v višini 0,5 odstotka ter preprečiti uvedbo disciplinske sankcije denarne kazni.

Naš socialni dialog se s podpisom kolektivne pogodbe dejavnosti seveda ni zaključil, nadaljeval se bo s spremljanjem njenega izvajanja in reševanja vprašanj, ki se bodo porajala pri delavcih in delodajalcih.

Maja Konjar, sekretarka SFOS

Share