S skupščine sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami: Složni delegati, nova stara predsednica in veliko dela pred vrati

9. 12. 2022

Na prvi decembrski petek se je v Ljubljani odvila osma skupščina Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS). Majhen korak za človeštvo, a nikakor ne nepomemben za enega najbolj aktivnih in zaradi dejavnosti, ki jih pokriva, tudi zelo specifičnih sindikatov ZSSS, ki je dobil novo staro vodstvo. Še naprej ga bo vodila Majda Marolt.

Dnevni red skupščine je bil sestavljen iz določitve tehničnih podrobnosti, potrebnih za nemoten potek tovrstnih dogodkov, in več vsebinskih poudarkov, ki so dobili bolj ali manj soglasno podporo zbranih delegatov in delegatk. Po tem, ko je zadonela Internacionala, sta bila najprej sprejeta dnevni red in poslovnik o delu skupščine ter izvoljena vsa potrebna delovna telesa, in sicer delovno predsedstvo – predsednik je bil Janez Medved, zraven sta bila še Andrej Ferlic in Eva Krvina –, verifikacijska komisija, volilna komisija in zapisnikar.

Od optimizma do epidemije

Majda Marolt, tedaj še stara predsednica SKVNS, je mandatno obdobje 2017–2022 najprej opisala kot čas optimističnega razpoloženja, pričakovanja rasti in hitrega okrevanja po krizi, ki pa ga je v letu 2020 presekal izbruh novega koronavirusa, ki je močno vplival (in še vedno vpliva) tudi na delovanje sindikata. »Obdobje t. i. epidemije nam je dalo še eno zavedanje, zavedanje, da so vse dejavnosti, tako komunalna kot tudi dejavnost poslovanja z nepremičninami in zasebnega varovanja, izrednega pomena za funkcioniranje celotne družbe,« je poudarila sindikalistka ter dodala: »Mandatno obdobje pa zaključujemo v negotovih in težkih razmerah v prvi vrsti zaradi vojne v Ukrajini, ki s seboj prinaša ekonomsko, gospodarsko in socialno krizo, ki bo zagotovo imela vpliv tudi na delavke in delavce v dejavnostih, ki jih pokriva SKVNS.« Minulo mandatno obdobje sindikata je torej zaznamovalo nenehno spreminjanje pogojev delovanja, nepredvidljivost dogajanja in stalna negotovost, smo lahko slišali.

»Največ časa, energije, znanja smo zagotovo vložili v pogajanja za kolektivne pogodbe dejavnosti,« je izpostavila Majda Marolt, ki se je zahvalila vsem skupaj in vsakemu posebej, vsem, ki so kakorkoli po svojih močeh prispevali k uspehu, seveda ne v vseh dejavnostih enako, kot je izpostavila. »Pa vendar smo naredili korake naprej v vseh treh dejavnostih. Ob tem pa seveda ne gre spregledati vaše podpore, vašega odziva, ko smo pogajalci potrebovali podatke, informacije iz podjetij, da smo imeli več argumentov

Več pomembnih akcij in dosežkov

Opozorila je na določene odmevne aktivnosti po posameznih dejavnostih, denimo na akcijo Mal’ca za komunalca, v okviru katere so v SKVNS, seveda tudi ob širši podpori in pomoči celotne ZSSS, zbirali podpise za predlog sprememb zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom, ki je izenačil znesek za malico za delavce v javnih in zasebnih komunalnih podjetjih, in s pobudo uspeli. »Danes je tudi kdo med nami, kot član, ker smo se preprosto našli v skupnem prizadevanju za izboljšanje materialnega položaja zaposlenih v komunalni dejavnosti. Stopili smo skupaj, zbrali potrebno število podpisov in uspeli. Torej skupaj zmoremo!« je povedala sindikalistka. Omenila je tudi aktivnosti v povezavi z ustreznim obračunavanjem plač, s poudarkom na pravilnosti obračuna nadurnega dela. »To je bila res zahtevna in težka pot, da smo uspeli, da se danes v večini podjetij pravilno obračunava nadurno delo. Najprej je bilo treba poenotiti stališča znotraj pravne stroke ZSSS, nato smo si prizadevali, da bi skupaj z delodajalsko stranjo našli skupno in enotno razlago. Ni bilo lahko. Vse dileme pa je odpravila sodba vrhovnega sodišča v letu 2019, ki se je nanašala na kolektivno pogodbo komunalne dejavnosti.« V preteklem mandatu so v SKVNS prav znotraj komunalne dejavnosti junija 2021 podpisali tudi novo kolektivno pogodbo. »Z njo smo uspeli zadržati raven pravic zaposlenih v komunalni dejavnosti in jih celo izboljšati. Obenem pa smo se dogovorili, da se bodo v doglednem času pričela pogajanja za spremembo plačnega modela na podlagi predloga, ki ga bo pripravila delodajalska stran.« Po podpisu nove panožne kolektivne pogodbe je bilo vzpostavljeno tudi delovanje komisije za njeno spremljanje in razlago, ki ji prvo leto predseduje sindikalna stran. Oktobra letos pa so v dejavnosti dosegli pomemben dogovor, na podlagi katerega se bo delavkam in delavcem za deset odstotkov zvišala plača. V drugi polovici oktobra so tako podpisali tarifno prilogo h kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti. Ta od 1. oktobra 2022 naprej prinaša povračilo stroškov za prehrano v višini 7,96 evra, višje povračilo stroškov prihoda na delo in odhoda z dela – kilometrina po novem znaša 0,21 evra – ter 10-odstotno povečanje plač in višji regres za letni dopust, ki bo v letu 2023 moral biti izplačan najmanj v višini 1400 evrov. Obenem so se socialni partnerji dogovorili, da se bodo znova srečali februarja naslednje leto in se glede na tedanje okoliščine dogovorili o nadaljevanju pogajanj v panogi.

Programske usmeritve za nove boje

Kaj pa bo na dnevnem redu SKVNS v naslednjem mandatnem obdobju? »Na podlagi trenutnega stanja kolektivnih pogajanj in socialnega dialoga ocenjujemo, da nas čaka precej aktivnosti, da bomo socialni dialog vsaj tako dobro gradili tudi v prihodnjem mandatnem obdobju. Posebej se bomo morali angažirati pri skupnih aktivnostih, ki jih vodimo skupaj s socialnimi partnerji po posameznih dejavnostih,« so med drugim zapisali v svojih programskih usmeritvah. »Socialno ekonomskemu položaju članstva in s tem v bistvu tudi vsega delavstva, zaposlenega v naših dejavnostih, je treba posvetiti posebno pozornost. Vedno pogosteje se kažejo znaki izrednega poslabševanja ekonomskega položaja delavk in delavcev, kajti vse več zaposlenih pristaja na ravni minimalne plače, kar pa ne more in ne sme biti sprejemljivo. Poslabševanje ekonomskega in socialnega položaja članstva ni sprejemljivo, zato si bomo za njegovo izboljšanje prizadevali z vsem znanjem in razpoložljivimi in potrebnimi sredstvi. To nalogo bomo v prvi vrsti skušali reševati s sklepanjem ustreznih kolektivnih pogodb dejavnosti ter si prizadevali, da se ustrezno vgradijo v podjetniške kolektivne pogodbe. Zavzemali pa se bomo tudi za spoštovanje delovne zakonodaje preko institucij, ki so za to pristojne,« so še dodali. SKVNS se mora v prihodnjem mandatu posebej posvetiti, skupaj z vsemi drugimi sindikati dejavnosti, združenimi v ZSSS, nameravanim spremembam delovne zakonodaje, zakonodaje s področja zdravstvenih zavarovanj in storitev ter seveda zakonodaje s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, so prav tako zapisali. Intenzivno pa se bodo v sindikatu posvečali tudi krepitvi članstva, izobraževanju sindikalnih kadrov, se ukvarjali z obveščanjem in informiranjem oziroma z zagotavljanjem verodostojnih informacij za članstvo, pozornost pa bodo namenili tudi mednarodnemu povezovanju in druženju članstva.

Jabolko navdiha

Znano je, da so delavke in delavci v komunalni dejavnosti v času izrednih razmer v državi, torej v času razglasitve epidemije, opravljali delo izjemnega pomena. Vsem ljudem so zagotavljali osnovne pogoje za bivanje, za kar so zaposleni v slovenskem komunalnem gospodarstvu od predsednika države dobili priznanje jabolko navdiha. »Še enkrat poklon vsem, ki ste v času razglašene epidemije vsem nam zagotovili, da smo lahko normalno funkcionirali in imeli urejene osnovne življenjske pogoje,« je povedala Majda Marolt.

Majda Marolt je nova stara predsednica SKVNS. Foto G. I.

Poslovanje z nepremičninami in zasebno varovanje

V dejavnosti poslovanja z nepremičninami so v minulem mandatnem obdobju nadgradili socialni dialog, kot je povedala sindikalistka, saj so se v dejavnosti poslovanja z nepremičninami plače s 1. julijem letos zvišale za 5,5 odstotka, obenem pa je višina povračila stroškov za prevoz na delo in z njega po novem določena v višini zgornjega zneska, ki ga določa pristojna davčna uredba, enako pa velja tudi za malico.

Dejavnost zasebnega varovanja so zaznamovala prizadevanja republiškega odbora sindikata za dejavnost zasebnega varovanja ter pobuda za pogajanja za sklenitev celovite kolektivne pogodbe. Dejansko je do prvega srečanja socialnih partnerjev v oktobru 2017 tudi prišlo, vendar pa so nato vsi trije podpisniki kolektivne pogodbe dejavnosti zasebnega varovanja zavrnili nadaljnja pogajanja za sklenitev celovite kolektivne pogodbe, je poročala Majda Marolt. Obenem se v sindikatu strinjajo, da je treba skupaj z ZSSS poiskati rešitev v smeri spremembe zakonodaje na delovnopravnem področju, ki bo določila, da bo višina minimalne plače najnižja osnovna plača.

»V mandatnem obdobju 2017–2022 smo še posebno pozornost ves čas namenjali socialno-ekonomskemu položaju našega članstva in zaposlenih v naših dejavnostih. V ta namen smo zbirali podatke, izvajali ankete. Letno smo pripravljali letni pregled povprečnih plač po območjih in po podjetjih v komunalni dejavnosti, letni pregled povprečnih plač po posameznih podjetjih za dejavnost zasebnega varovanja in po potrebi tudi za dejavnost poslovanja z nepremičninami. Ne moremo prezreti dejstva, da je položaj našega članstva po kriteriju plač in tudi glede drugih pravic iz delovnega razmerja zelo različen. Posebej moramo poudariti, da je povprečna plača zaposlenih v komunalni dejavnosti in dejavnosti poslovanja z nepremičninami bistveno višja kot pa povprečna plača zaposlenih v dejavnosti zasebnega varovanja. Skoraj 60 odstotkov zaposlenih v omenjeni panogi prejema plačo v višini minimalne plače, s tem, da dobra polovica teh delavcev prejema dodatek k minimalni plači, kar pomeni, da nimajo niti minimalne plače,« je specifičen položaj sindikata prepričljivo orisala sindikalistka.

Predsedstvo SKVNS na kupu. Foto G. I.

 

Veliko priznanj in ena plaketa

Na skupščini so, kot rečeno, podelili več sindikalnih priznanj. Dobili so jih Bernhard Mraz, predsednik Sindikata Aktiva Varovanje, za uspešno in učinkovito delo med članstvom ter za pomemben prispevek pri pogajanjih za kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti in za podjetniško kolektivno pogodbo; Sašo Pavlič, predsednik Sindikata Javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi, za uspešno in učinkovito delo med članstvom ter za pomemben prispevek pri pogajanjih za podjetniško kolektivno pogodbo; Boštjan Novak, predsednik Sindikata Javnega podjetja Prodnik Domžale, za uspešno in učinkovito delo med članstvom ter za pomemben prispevek v organih SKVNS pri uresničevanju interesov članov, zaščiti članov in organizacije sindikatov; Ivanka Turk, predsednica Sindikata Voka Snaga, za večletno delo in pomemben prispevek v organih in organizacijah SKVNS pri uresničevanju interesov članov, zaščiti članov in organizacije sindikatov ter pri uveljavljanju in razvoju sindikata; Matjaž Milinovič, predsednik Sindikata Komunala Hrastnik, za uspešno in učinkovito delo med članstvom ter za pomemben prispevek pri pogajanjih za podjetniško kolektivno pogodbo; Janez Medved, predsednik nadzornega odbora SKVNS, za večletno delo in pomemben prispevek v organih SKVNS pri uresničevanju interesov članov, zaščiti članov in organizacije ter pri uveljavljanju in razvoju sindikata; Sandi Žokalj, član izvršnega odbora Sindikata Komunala Brežice, za večletno delo in pomemben prispevek pri uresničevanju interesov članov, zaščiti članov in organizacije sindikata; Štefan Vrečko, predsednik Sindikata Energetika Celje, za večletno delo in pomemben prispevek pri uresničevanju interesov članov; Janez Vodlan, predsednik Sindikata Javnega podjetja Komunala Žalec, za večletno delo in pomemben prispevek pri uresničevanju interesov članov; Mojca Vrčon, predsednica Sindikata SKD Ajdovščina, za večletno delo in pomemben prispevek v organih in organizacijah SKVNS in ZSSS pri uresničevanju interesov članov, zaščiti članov in organizacije ter pri uveljavljanju in razvoju sindikata; Žarko Pejčić, predsednik Sindikata Marjetica Koper, za uspešno in učinkovito delo med članstvom ter osebni prispevek pri uveljavljanju pravic članstva; Eva Krvina, predsednica Sindikata Komunala Radovljica, za uspešno in učinkovito delo med članstvom ter za pomemben prispevek v organih SKVNS in ZSSS pri uresničevanju interesov članov, zaščiti članov in organizacije sindikatov; Aleš Finžgar, član izvršnega odbora Sindikata Infrastruktura Bled, za uspešno in učinkovito delo med članstvom ter za pomemben prispevek pri uresničevanju interesov članov, zaščiti članov in organizacije sindikatov; Dejan Filipič, predsednik Sindikata Komunala Ormož, za uspešno in učinkovito delo ter osebni prispevek pri uveljavljanju pravic in interesov članov Območnega odbora SKVNS Spodnje Podravje in Anton Rožman, predsednik Sindikata Komunala Radgona, za večletno delo in pomemben prispevek v organih in organizacijah SKVNS in ZSSS pri uresničevanju interesov članov, zaščiti članov in organizacije ter pri uveljavljanju in razvoju sindikata.

Sindikat Marjetice Koper, ki je v tekočem mandatnem obdobju aktivno prispeval k utrjevanju pozicije SKVNS lokalno in širše, pa je za svoj angažma in kakovostno sindikalno delo prejel plaketo sindikata. Kolegi na dnevni bazi živijo in uresničujejo prepričanje, da je članstvo v sindikatu ena od pomembnih vrednot zaposlenih v njihovem okolju, smo lahko med drugim slišali v obrazložitvi.

Raznolike aktivnosti

Na kratko se je ozrla tudi na skupne aktivnosti z ZSSS v preteklem mandatnem obdobju, od odzivov na zakonodajo v povezavi z obvladovanjem nalezljive bolezni covid-19, prizadevanj za spremembe zakona o minimalni plači, na podlagi katerega so bili nato iz nje izločeni vsi dodatki (vendar pa to, kot vemo, ni prineslo odprave doplačil do minimalne plače), do podpore pripravi novega plačnega modela za zasebni sektor, kjer je osnovno vodilo še vedno, da je torej najnižja osnovna plača za prvi tarifni razred določena v višini minimalne plače. Na kratko se je Majda Marolt ustavila tudi pri ohranjanju in pridobivanju novega članstva v SKVNS, kjer vseskozi potekajo različne aktivnosti, na primer predstavitve sindikata v podjetjih, kjer ta še ni prisoten, zbiranje donacij iz naslova dohodnine in podobno, omenila pa je tudi sodelovanje sindikata pri pripravi tradicionalnih letnih srečanj v komunalni dejavnosti – Komunaliade –, ki so vselej dobro obiskana.

Našteli smo kar 15 dobitnikov in dobitnic sindikalnih priznanj. Foto G. I.

 

25 glasov ZA

Po obravnavi in sprejemu poročila nadzornega odbora in verifikacijske komisije so bile sprejete tudi spremembe statuta, ki jih je prav tako podrobneje predstavila Majda Marolt. Nasploh so bila vsa poročila in različni predlogi sprejeti soglasno in enotno brez polemik, kar je, vsaj od daleč, kazalo na lepo složnost in tudi učinkovitost zbranih delegatk in delegatov;L skupščina je tudi zato potekala gladko ter brez zapletov. Po sprejemu razrešnice dosedanjemu vodstvu je napočil čas za volitve predsednika oziroma predsednice (edina kandidatka je bila Majda Marolt) ter članov nadzornega odbora sindikata. Volilna komisija je sporočila, da je od prisotnih 32 delegatov oziroma delegatk Majda Marolt prejela 25 glasov, sedem glasovnic pa je bilo neveljavnih. Tako je bila suvereno izvoljena za predsednico za mandatno obdobje 2022–2027, ko bodo v nadzornem svetu sindikata po novem Primož Cotič, Nevenka Golob, Mojca Senica, Eva Krvina in Samo Šercer. Nato so zbrani določili predsedstvo SKVNS, ki ga sicer sestavljajo predsedniki območnih odborov sindikata in njihovi namestniki, medtem ko bodo predsedniki republiških odborov dejavnosti imenovani na prvi seji po skupščini, ki bo praviloma še pred novim letom.

Plaketo SKVNS je prejel Sindikat Marjetice Koper – kot člani izvršnega odbora so bili navedeni Žarko Pejčić, Branko Daljević, Vladan Obrenović, Tamara Katarina Petrica, Ivica Vuković, Zdravko Savić, Patricija Kobe Bergamasko, zraven pa je seveda bila tudi njihova nepogrešljiva sekretarka Irena Jaklič Valenti. Foto G. I.

 

Po sprejemu programskih usmeritev je nato sledila še dolga podelitev sindikalnih priznanj (več v okvirju), potem pa se je skupščina zaključila; sledilo je neformalno druženje in kosilo. Nova stara predsednica sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami, ki se je na koncu vsem že enkrat zahvalila za sodelovanje, je torej Majda Marolt. Tudi v novem mandatu jo bo čakalo veliko dela na več področjih.

Gregor Inkret

Delavska enotnost

To poročilo je bilo najprej objavljeno v najnovejši, prvi decembrski številki Delavske enotnosti, glasila ZSSS. In edinega rednega periodičnega delavskega časopisa, ki nepretrgoma izhaja že 80 let, od novembra 1942. Ter nujnega vira informacij za vse delavke in delavce, sindikalistke in sindikaliste, delovne ljudi, ki jih zanimajo pomembne, relevantne, kompleksne teme, s pomočjo katerih lahko bolje razumemo svet, v katerem živimo.

Na Delavsko enotnost se lahko naročite tukaj. Berite, da boste vedeli!

Share