Upravljanje s sindikalno članarino

13. 12. 2018

13. december 2018, Maribor

Namen seminarja je predstaviti:
• posebnosti poslovanja dejavnosti sindikatov (akti, pridobivanje in poraba članarine; odgovornosti zakonitega zastopnika sindikata – predsednika; itd.);
• predpisov, ki vplivajo na poslovanje, poročanje in roke predložitve poročil sindikata (Zakon o računovodstvu; SRS 2006; davčni predpisi; itd.);
• sestavin letnega poročila sindikata (inventura; bilanca stanja; izkaz prihodkov in odhodkov; obračun davka na dohodek pravnih oseb; poslovno poročilo in program dela – načrt za prihodnje leto) in rokov pravočasne predložitve (AJPES; DURS; izvršni in nadzorni odbor; itd.);
• novosti

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• razumejo posebnosti poslovanja sindikata;
• razumejo pojem, namen in vsebino letnega poročila in načrta poslovanja sindikata;
• razumejo odgovornost zakonitih zastopnikov sindikata za gospodarno ravnanje s sredstvi sindikalne članarine in za pošten prikaz stanja, poslovanja in načrtovanega razvoja sindikata;
• so seznanjeni s pravno ureditvijo obveznosti poročanja o poslovanju;
• znajo predstaviti računovodske informacije sindikata;

Udeleženci seminarja imajo možnost brezplačnega svetovanja po elektronski pošti med letom.

Seminar priporočamo:
• predsednikom sindikatov,
• predsednikom nadzornih odborov in
• osebam/računovodjem, ki pripravljajo letna poročila za sindikate.

VSEBINA:
1. Poslovanje sindikata pri delodajalcu;
2. Predpisi, ki vplivajo na poslovanje, poročanje in roke predložitve poročil sindikata;
3. Letno poročilo sindikata pri delodajalcu za tekoče leto;
4. Pričakovane novosti v prihodnjem letu;
5. Vprašanja, odgovori, razprava.

Metode:
• Predstavitev vsebinskih izhodišč;
• predstavitev primerov;
• razprava.

Gradiva:
• PPT predstavitev
• priročnika ZSSS: Moj sindikat- moja organizacija, izdanega marca 2013. Priporočena poglavja: 3, 4, 5 in 8 in
• vsakoletnih Opozoril računovodjem (več delih) objavljenih v sindikalnem tedniku Delavska enotnost.

Minimalno število udeležencev:
15 udeležencev
Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

Predavateljica:
Majda Gominšek

Termin izvedbe:
13. december 2018, Maribor

Kotizacija:
45 eur za člane, 90 eur za za nečlane ZSSS.

Prijave s polno izpolnjeno spodaj priloženo prijavnico sprejemamo na izobrazevanje@sindikat-zsss.si.

Vse informacije najdete na naši spletni strani http://www.zsss.si/ pod Sindikalna akademija ali na http://sindeks.si/.

Razpis seminarja Upravljanje sredstev sindikalne članarine in poslovanje sindikata pri delodajalcu, Maribor, 13. december 2018

Urnik seminarja Upravljanje sredstev sindikalne članarine in poslovanje sindikata pri delodajalcu, Maribor, 13. december 2018

Prijavnica na seminar Upravljanje sredstev sindikalne članarine in poslovanje sindikata pri delodajalcu, Maribor, 13. december 2018

 

Share