Upravljanje sredstev sindikalne članarine in poslovanje sindikata pri delodajalcu

22. 1. 2018

Ljubljana, 22. januar 2018

Namen seminarja je predstavitev:
• posebnosti poslovanja dejavnosti sindikatov (akti, pridobivanje in poraba članarine; odgovornosti zakonitega zastopnika sindikata – predsednika; itd.);
• predpisov, ki vplivajo na poslovanje, poročanje in roke predložitve poročil sindikata (Zakon o računovodstvu; SRS 2006; davčni predpisi; itd.);
• sestavin letnega poročila sindikata (inventura; bilanca stanja; izkaz prihodkov in odhodkov; obračun davka na dohodek pravnih oseb; poslovno poročilo in program dela – načrt za prihodnje leto) in rokov pravočasne predložitve (AJPES; DURS; izvršni in nadzorni odbor; itd.);
• novosti.

Seminar priporočamo:
• predsednikom sindikatov,
• predsednikom nadzornih odborov in
• osebam/računovodjem, ki pripravljajo letna poročila za sindikate.

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• razumejo posebnosti poslovanja sindikata;
• razumejo pojem, namen in vsebino letnega poročila in načrta poslovanja sindikata;
• razumejo odgovornost zakonitih zastopnikov sindikata za gospodarno ravnanje s sredstvi sindikalne članarine in za pošten prikaz stanja, poslovanja in načrtovanega razvoja sindikata;
• so seznanjeni s pravno ureditvijo obveznosti poročanja o poslovanju;
• znajo predstaviti računovodske informacije sindikata;

VSEBINA:
1. Poslovanje sindikata pri delodajalcu;
2. Predpisi, ki vplivajo na poslovanje, poročanje in roke predložitve poročil sindikata;
3. Letno poročilo sindikata pri delodajalcu za tekoče leto;
4. Pričakovane novosti v prihodnjem letu;
5. Vprašanja, odgovori, razprava.

Metode:
• Predstavitev vsebinskih izhodišč;
• predstavitev primerov;
• razprava.

Gradiva:
• PPT predstavitev
• priročnika ZSSS: Moj sindikat- moja organizacija, izdanega marca 2013. Priporočena poglavja: 3, 4, 5 in 8 in
• vsakoletna Opozorila računovodjem, (v več delih) objavljenih v sindikalnem tedniku Delavska enotnost.

Minimalno število udeležencev:

25  (ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade).

Predavateljica Majda Gominšek

Prijavite se do 15. januarja 2018 na vesna.djokic@sindikat-zsss.si.

Vse informacije najdete na naši spletni strani http://www.zsss.si pod Sindikalna akademija ali na http://sindeks.si.

Kotizacija:
• 45 €

Share