Upravljanje sredstev sindikalne članarine in poslovanje sindikata pri delodajalcu

23. 11. 2017

Ljubljana, 23. november 2017

Upravljanje sredstev sindikalne članarine in poslovanje sindikata pri delodajalcu

Namen seminarja je predstavitev:
– posebnosti poslovanja dejavnosti sindikatov (akti, pridobivanje in poraba članarine; odgovornosti zakonitega zastopnika sindikata – predsednika; itd.);
– predpisov, ki vplivajo na poslovanje, poročanje in roke predložitve poročil sindikata (Zakon o računovodstvu; SRS 2006; davčni predpisi; itd.);
– sestavin letnega poročila sindikata (inventura; bilanca stanja; izkaz prihodkov in odhodkov; obračun davka na dohodek pravnih oseb; poslovno poročilo in program dela – načrt za 2018) in rokov pravočasne predložitve (AJPES; DURS; izvršni in nadzorni odbor; itd.);
– novosti od 1.1.2017 – mini davčna reforma

Udeleženci ob koncu izobraževanja:
• razumejo posebnosti poslovanja sindikata;
• razumejo pojem, namen in vsebino letnega poročila in načrta poslovanja sindikata;
• razumejo odgovornost zakonitih zastopnikov sindikata za gospodarno ravnanje s sredstvi sindikalne članarine in za pošten prikaz stanja, poslovanja in načrtovanega razvoja sindikata;
• so seznanjeni s pravno ureditvijo obveznosti poročanja o poslovanju;
• znajo predstaviti računovodske informacije sindikata;

Udeleženci seminarja imajo možnost brezplačnega svetovanja po elektronski pošti med letom.

Seminar priporočamo:
• predsednikom sindikatov,
• predsednikom nadzornih odborov in
• osebam/računovodjem, ki pripravljajo letna poročila za sindikate.

VSEBINA:
1. Poslovanje sindikata pri delodajalcu;
2. Predpisi, ki vplivajo na poslovanje, poročanje in roke predložitve poročil sindikata;
3. Letno poročilo sindikata pri delodajalcu za leto 2017;
4. Pričakovane novosti v letu 2018;
5. Vprašanja, odgovori, razprava.

Metode:
• Predstavitev vsebinskih izhodišč;
• predstavitev primerov;
• razprava.

Gradiva:
• PPT predstavitev
• priročnika ZSSS: Moj sindikat – moja organizacija, marec 2013 (priporočena poglavja: 3, 4, 5 in 8) in
• vsakoletna Opozorila računovodjem, (v več delih) objavljena v sindikalnem tedniku Delavska enotnost.

Minimalno število udeležencev:
15 udeležencev, ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

Predavatelji:
Majda Gominšek

Termin izvedbe:
Ljubljana, 23. november 2017

Vse informacije najdete na naši spletni strani v rubriki »Izobraževanje« ali na spletni strani Sindikalne akademije.

Prijave sprejemamo na vesna.djokic@sindikat-zsss.si.

Kotizacija:

45,00 evrov

Share