Upravljanje evidence članstva

15. 3. 2018

Ljubljana, 15. marec 2018

Namen seminarja je seznaniti predstavnike sindikatov o administraciji evidence članov, spoznati jih s ključnimi elementi zbiranja podatkov o članih ter z ravnanjem z občutljivimi osebnimi podatki.

Udeleženec ob koncu izobraževanja:
1. razume glavne značilnosti evidence članstva znotraj ZSSS
2. ve, kako se pravilno izpolni pristopna izjava
3. razume pomembnost varovanja osebnih podatkov
4. je seznanjam z administracijskimi nalogami glede evidence članstva

Seminar priporočamo:
• sindikalnim zaupnikom
• predsednikom sindikatov in članom IO v podjetjih
• delavci na območnih organizacijah ZSSS,

VSEBINA:
• Predstavitev zbirke podatkov o članih,
• pošiljanje podatkov (vstopi, izstopi, sporočanje sprememb),
• izpolnjevanje pristopne izjave, sprejem pristopne izjave.
• Varovanje osebnih podatkov

Metode:
– Predavanje
– Predstavitve
– Študije primerov

Gradiva:
• Pristopna izjava,
• Pravilnik o zbirki podatkov o članih sindikatov v ZSSS,
• Statutarna določila o članih (iz statutov sindikatov)

Trajanje:
od 9.00 do 12.00

Predavatelji:
Služba za evidenco

Kotizacija:
45 € za člane ZSSS
90 € za nečlane

Prijavite se s spodnjo prijavnico do 8. marca 2018 na vesna.djokic@sindikat-zsss.si ali na ZSSS, Izobraževanje, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana.

Vse informacije najdete na naši spletni strani http://www.zsss.si pod Sindikalna akademija ali na http://sindeks.si.

Urnik seminarja Upravljanje z evidenco članstva, Ljubljana, 15. 3. 2018

Prijavnica na seminar Upravljanje z evidenco članstva, Ljubljana, 15. 3. 2018

 

Share