Ženske ob 8. marcu zahtevamo enako plačilo za enako delo!

7. 3. 2017

ZSSS se je ob 8. marcu, mednarodnem prazniku žensk, pridružila kampanji Evropske konfederacije sindikatov (EKS): »Ženske zahtevamo enako plačilo za enako delo!«. Akcija je del širše kampanje za zvišanje plač delavcev po vsej Evropi, ki  je podprta z ugodno gospodarsko rastjo in naslavlja zmanjševanje neenakosti, vključno z zapiranjem plačne in pokojninske vrzeli.

Povišanje plač žensk, bi zmanjšalo plačno vrzel med spoloma, vplivalo na gospodarsko rast, saj bi se razpoložljivi dohodek žensk povečal, s tem pa tudi njihova kupna moč in potrošnja. To bi imelo vpliv tudi na  zmanjšanje pokojninske vrzeli, saj nižje plače prinašajo tudi nižje pokojnine žensk in s tem visoko stopnjo tveganja revščine žensk na starost. Medtem, ko so ženske po podatkih Evropskega statističnega urada (Eurostat portal) leta 2015 v EU-28 v povprečju zaslužile za kar 16,3 % manj od moških,  pa je ta razlika v Sloveniji znašala polovico manj in sicer, 8,1 %.

Andreja Poje, izvršna sekretarka ZSSS: »Razlika v plači žensk in moških najbolj nazorno pokaže napredek in položaj žensk na trgu dela. Če je še do nedavnega veljalo, da ima Slovenija najmanjšo plačno vrzel med spoloma v Evropski Uniji, pa revidirani podatki Evropskega statističnega urada (EUROSTAT) danes kažejo nekoliko drugačno sliko. Po podatkih Eurostat-a se plačna vrzel v Sloveniji po letih povečuje: v letu 2011 je znašala 3,3 %, se v letu 2013 povečala na 6,3 %, v letu 2015 pa je znašala že 8,1 %. Raziskave kažejo, da je plačna vrzel najvišja na najbolj zahtevnih delovnih mestih, ki zahtevajo najvišjo izobrazbo. Zmanjševanje plačne vrzeli ni le vprašanje socialne pravičnosti, temveč dviguje donosnost za celotno gospodarstvo. Znanje in veščine žensk so namreč nujno potrebne za gospodarski in socialni razvoj družbe«.

Montserrat Mir Roca (konfederalna sekretarka, Evropska konfederacija sindikatov): »Plačna vrzel je boleča in nepravična ter povzroča visoke družbene in gospodarske stroške. V kolikor ne bo spodbud za doseganje enakega plačila žensk in moških, bodo ženske morale čakati 70 let, da bodo enako plačane kot moški. Enako plačilo predstavlja največjo ekonomsko spodbudo, ki jo je Evropa kadar koli videla, saj bi ta milijone žensk dvignila iz revščine. Nižje plačilo prinaša nižje pokojnine. Zapiranje plačne vrzeli, bi pripomoglo k zapiranju pokojninske vrzeli, ki številne ženske obsoja na revščino v starosti«.

Irena Štamfelj, strokovna sodelavka ZSSS: »Nespoštovanje načela enako plačilo za enako delo je za sindikate nesprejemljivo. Že Zakon o delovnih razmerjih določa, da je delodajalec dolžan za enako delo in za delo enake vrednosti izplačati enako plačilo, ne glede na spol. Vendar pa se uresničevanje tega načela v praksi ne spremlja in ne preverja. Ne glede na to, da so v Sloveniji ženske večinoma zaposlene za polni delovni čas in da so bolj izobražene od moških, vse analize kažejo, da pogosto prejemajo nižje plačilo. Plače delavkam določajo življenjski standard in dostojnost življenja tako v času delovne aktivnosti kot v pokoju. Prav upokojenke so v Sloveniji najbolj izpostavljene revščini.«

Manjši vseživljenjski zaslužki žensk namreč vodijo v nižje pokojnine in povečujejo tveganje za revščino žensk v tretjem življenjskem obdobju. Slovenija se uvršča med države kjer je stopnja tveganja revščine starejših žensk med najvišjimi v Evropski uniji. V letu 2015 je stopnja tveganja revščine za moške nad 65 let znašala 10,2 %, za ženske pa še enkrat več, in sicer 22,2 %. Podatki kažejo, da se glede na stopnjo tveganja revščine žensk, starejših od 65 let, uvrščamo na 3. mesto med državami članicami EU-28.

V Sloveniji kar polovica vseh upokojencev prejema pokojnino nižjo od praga revščine, med njimi pa je kar dve tretjini žensk. Za Slovenijo velja, da kljub relativno majhni plačni vrzeli med spoloma in kljub temu, da so ženske v veliki večini zaposlene za polni delovni čas, in da so bolje izobražene kot moški v povprečju prejemajo za kar 24 % nižje pokojnine kot moški (EIGE, 2012). Zato je sedaj veljavni za 3 odstotne točke višji odmerni odstotek za prvih 15 let pokojninske dobe za ženske (ZPIZ-2)  nujen ukrep pozitivne diskriminacije, ki bi ga morali ohraniti tudi v bodoči pokojninski reformi.

Zmanjšanje plačne in posledično pokojninske vrzeli med spoloma lahko dosežemo z:

  • povišanjem plač v dejavnostih in poklicih, kjer prevladujejo ženske kot so na primer čistilke/ci in pomočnice/ki, referentke/i, medicinske sestre in negovalke/ci, prodajalke/ci, vzgojiteljice/ji ipd.;
  • pregledom ustreznosti vrednotenja dela, ki ga opravljajo pretežno ženske in primerjava s podobnimi poklici, ki jih opravljajo moški in njihovo izenačitvijo (enako plačilo za delo enake vrednosti),
  • transparentnostjo plač (redno spremljanje vseh sestavin izplačanih plač in nadziranje ali prihaja do neupravičenih razlik) ,
  • včlanjevanjem žensk v sindikate.

Včlanjevanje žensk in moških v sindikate ter kolektivno pogajanje sta najboljša načina za doseganje dostojnega in poštenega povišanja plač žensk in moških!

 

Irena Štamfelj,                                                                                                 mag. Andreja Poje,

Strokovna svetovalka ZSSS                                                                          Izvršna sekretarka ZSSS

Save

Share