Dobro je vedeti: davčne spremembe v letu 2023

12. 1. 2023

S 1. januarjem 2023 oziroma za davčno leto 2023 so pričele veljati spremembe v zakonu o dohodnini. ZSSS je v postopku pogajanj za pripravo davčnih sprememb predlagala in zagovarjala rešitve, ki prinašajo višje neto prihodke delavk in delavcev iz delovnega razmerja, in sicer na tak način, da se prihodki v javne blagajne, iz katerih se financirajo socialne pravice in storitve ne bi zmanjšali.

Povišanje splošne olajšave in višine dohodka za upravičenost do dodatne splošne olajšave namreč vpliva na davčno razbremenitev in višje neto dohodke zaposlenih. Do dodatne splošne olajšave so v večji meri upravičeni prejemniki minimalne plače in tisti z najnižjimi dohodki. Zato smo predlagali in zagovarjali višji prag bruto dohodka za upravičenost do dodatne splošne olajšave v višini najmanj 16 tisoč evrov bruto, saj bi v nasprotnem primeru lahko prišlo do razmer, v katerih bi zaposleni, ki prejemajo minimalno plačo in posamezne dodatke, ki se prištejejo k minimalni plači, ob letošnjem povišanju minimalne plače presegli do sedaj določeno mejo za upravičenost do dodatne splošne olajšave (13.716,33 evra).

Z namenom doseganja uravnoteženosti državne blagajne smo zagovarjali povišanje davčne stopnje v zadnjem dohodninskem razredu, torej za najbogatejše, od 45 na 50 odstotkov.  Zagovarjali smo nižjo obdavčitev dohodkov iz dela ter večjo obdavčitev dohodkov iz kapitala, zato smo podprli rešitve in spremembe, ki se nanašajo na višjo obdavčitev prihodkov iz oddajanja premoženja v najem ter predlagali višjo obdavčitev dohodkov od kapitala.

Zagovarjali smo, da se obdavčitev samostojnih podjetnikov, ki uporabljajo sistem normiranih odhodkov spremeni tako, da se približa obdavčitvi dohodkov iz delovnega razmerja. Dosedanja ureditev je namreč spodbujala določene skupine delavk in delavcev, zlasti tistih na strokovno bolj zahtevnih delovnih mestih, k ustanovitvi lastnega espeja, čeprav je njihovo pravno razmerje vsebovalo  vse znake oziroma elemente delovnega razmerja. Davčna obremenitev za takšne samostojne podjetnike je namreč bila do sedaj bolj ugodna pri prihodkih, višjih od 20 evrov na letni ravni, zato smo predlagali, da so spremenjene stopnje normiranih odhodkov prav tako povezane s takšno višino letnih prihodkov.  Pri tem žal nismo bili v celoti uspešni saj so poslanci in poslanke državnega zbora pozneje z amandmaji dvignili letne prihodke takšnih samostojnih podjetnikov na 50 tisoč evrov. Ne glede na navedeno pa predstavlja nova ureditev korak k pravičnejši davčni obremenitvi tudi za t. i. normirance.

V nadaljevanju so predstavljene ključne davčne spremembe, ki se nanašajo na dohodke iz delovnega razmerja, oddajanja premoženja v najem in obdavčitev samostojnih podjetnikov:

Dohodninska lestvica

Neto letne davčne osnove v posameznih davčnih razredih in stopnje davka v posameznih razredih ostajajo v primerjavi z letom 2022 tudi v davčnem letu 2023 nespremenjene, razen spremembe, ki se nanaša na peti dohodninski razred, kjer se davčna stopnja povišuje od 45 na 50 odstotkov.

Davčne olajšave

Splošna olajšava se povečuje od 4500 na 5000 evrov na letni ravni oziroma od 375 evrov na 416,67 evra na mesečni ravni in velja za posameznike ki imajo dohodek na letni ravni višji od 16 tisoč evrov bruto oziroma višji kot 1333,33 evra bruto na mesečni ravni.

Dodatna splošna olajšava: povišuje se meja letnega bruto dohodka, pri katerem je posameznik še upravičen do dodatne splošne olajšave, in sicer od 13.716,33 na 16 tisoč evrov. Dodatna splošna olajšava se izračunava na letni ravni po naslednji formuli 5000 + (18.761,40- 1,17259*skupni dohodek) ter na mesečni ravni 416,67 + (1.563,45 – 1,17259 * skupni dohodek).

Posebna olajšava za mlade: Za prejemnike dohodka iz delovnega razmerja se do dopolnjenega 29. leta starosti upošteva posebna olajšava v višini 1300 evrov na letni ravni oziroma se priznava sorazmerno glede na število mesecev delovnega razmerja v davčnem letu, pri čemer se upošteva vsak polni mesec zaposlitve.

Posebna olajšava

V davčnem letu 2023 bodo višje tudi olajšave za vzdrževanega družinskega člana in olajšave za otroke.

Posebna olajšava za vsakega drugega družinskega člana bo v davčnem letu 2023 znašala na letni ravni 2698 evra, olajšave za vzdrževane otroke pa so prikazane v spodnji tabeli.

  Letna olajšava v evrih Mesečna olajšava v evrih
Za prvega vzdrževanega otroka 2.698,00 224,83
Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 9.777,00 814,75
Za drugega vzdrževanega otroka 2.933,00 244,42
Za tretjega vzdrževanega otroka 4.892,00 407,67
Za četrtega vzdrževanega otroka 6.851,00 570,92
Za petega vzdrževanega otroka 8.810,00 734,17

Vir: zakon o dohodnini

Plačilo za poslovno uspešnost

Za izplačila iz naslova poslovne uspešnosti velja v letu 2023 neobdavčena višina do 100 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Neobdavčena višina izplačila za poslovno uspešnost velja za izplačila v denarju ali naravi največ dvakrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem, če je pravica do izplačila za poslovno uspešnost določena v splošnem aktu delodajalca ali kolektivni pogodbi. V primeru, da je izplačilo izplačano dvakrat v koledarskem letu, se izplačili seštejeta, seštevek pa je neobdavčen do višine 100 odstotkov povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, za leto, za katero je dohodnina odmerjena.

Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu

Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja, pod pogojem, da je določeno s posebnimi predpisi ali na podlagi kolektivne pogodbe oziroma splošnega akta delodajalca, je davčno razbremenjeno do višine 0,20 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, in sicer za vsak dan dela na domu.

Oddajanje premoženja v najem

Stopnja obdavčitve za dohodke iz oddajanja premoženja v najem se povišuje od stopnje 15 odstotkov na 25-odstotno davčno stopnjo. Davčna osnova je dohodek iz oddajanja premoženja v najem, zmanjšan za normirane stroške v višini 10 odstotkov od dohodka, doseženega z oddajanjem premoženja v najem.

Samostojni podjetniki

Davčne spremembe se nanašajo na samostojne podjetnike, ki uporabljajo sistem normiranih odhodkov, in sicer v primeru, ko znašajo prihodki iz dejavnosti v letu, za katerega se ugotavlja davčna osnova več kot 50 tisoč evrov. Če bodo prihodki nižji od omenjenega zneska se upoštevajo normirani odhodki v višini 80 odstotkov, pri prihodkih med 50 tisoč in 100 tisoč evri normirani odhodki v višini 40 odstotkov in za prihodke nad 100 evrov normirani odhodki v višini 0 odstotkov.

Spremembe pri višini normiranih odhodkov pa se nanašajo tudi na t. i. popoldanske samostojne podjetnike, za katere po novem velja, da pri prihodkih do 12.500 evrov uveljavljajo normirane odhodke v višini 80 odstotkov, pri prihodkih med 12.500 in 50 tisoč evri odhodke v višini 40 odstotkov in pri prihodkih nad 50 tisoč evri normirane odhodke v višini 0 odstotkov.

Pripravila Irena Vidic, strokovna delavka za ekonomsko področje,
Foto micheile dot com/Unsplash

Še niste članica ali član sindikata?

Poiščite razloge za včlanitevizberite svoj sindikat in se včlanite!

Share